Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

UURINGUPROJEKT: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali analüüsi- ja uuringukonkurss „Hasartmängumaksust ühendustele toetuste eraldamise ja kasutamise põhimõtete mudeli koostamine”

Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2008.a. kell 16.00

Vastavalt Vabariigi Valitsuse 2007 -2011. aasta tegevusprogrammi punktile 19.6.2. „Vabaühenduste rahastamise ühtsete põhimõtete kontseptsioon" valmib kodanikuühiskonna riigieelarvelise rahastamise terviklik nägemus.
Ühenduste riigieelarvelise rahastamise oluliseks komponendiks on ka Hasartmängumaksu seaduse § 7 (Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine) lõike 2 punktis 4 sätestatud ressursi eraldamise ja kasutamise korraldamine.

Uuringukonkursi eesmärk
Töötada välja Hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktis 4 sätestatud ressursi kaudu kodanikuühendustele toetuste eraldamise ja kasutamise kontseptsioon muutes selle läbipaistvaks ja tõhusaks lähtudes Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni põhimõtetest.

Uuringuprojekti lähteülesanne
1. Olemasoleva olukorra ja praktika (sh otsustusprotsessi ja aruandluse) kirjeldus ning analüüs. Alates 2007. aastast haridus- ja teadus-, kultuuri- ning sotsiaalministeeriumi eraldatud toetuste ja nende kasutamise analüüs, sh seosed ministeeriumite valdkondlike arengudokumentidega.
2. Kodanikuühenduste hasartmängumaksust rahastamise ühtsetest põhimõtetest lähtuva optimaalse süsteemi ja mudeli kirjeldus.
3. Indikaatorite väljatöötamine mudeli toimimise hindamiseks.
4. Ettepanekud kodanikuühenduste hasartmängumaksust rahastamise korrastatud süsteemi rakendamiseks, sh vajalike õigusaktide muudatuste ettepanekud.

Uuringuprojekti tulemuste üleandmise tähtaeg on 30. september 2008.a. Uuringuprojekti konkursil võivad osaleda nii MTÜ-d, sihtasutused kui ka avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud uurimisasutused.

Uuringuprojekti rahastamise taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2008.a. kell 16.00. Taotleja esitab lähteülesande alusel uuringu läbiviimise tegevus- ja ajakava, üksikasjaliku eelarve ning teostajate nimed ja CV-d ning nende rollid uuringuprojektis. Taotlus esitatakse allkirjastatuna 1 eksemplaris tähitud kirjaga või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Narva mnt 7, 10117 Tallinn) ning elektrooniliselt aadressil Agu.Laius@kysk.ee.

Kõik õigeaegselt saabunud taotlused registreeritakse. Hilinenud taotlused läbivaatamisele ei kuulu. Registreerimise kinnituseks on kas tähitud posti kviitung, mille taotleja peab alles hoidma või SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist kohaletoojale väljastatud kviitung.
KÜSK nõukogu hindab esitatud taotlusi ning otsustab võitnud taotluse. Võitnud taotluse esitajaga sõlmib KÜSK büroo taotluse elluviimise lepingu vastavuses KÜSK kinnitatud 2008.a. eelarvega.

Lisainfo: Agu Laius, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee, tel 5082997

Taustinfo KÜSK uuringuprojekti „Hasartmängumaksust ühendustele toetuste eraldamise ja kasutamise põhimõtete mudeli koostamine" käivitamiseks.

Vastavalt Hasartmängumaksu seaduse § 7. (Hasartmängumaksu laekumine ja kasutamine) lõike 2 punktile 4 eraldatud hasartmängumaksu summa eraldamise ja kasutamise korraldamine on sätestatud seaduse § 7 punktides 4 ja 5. Valitsus on kehtestanud hasartmängumaksu laekumistest toetuste taotlemise ja andmise korra , mis ei määra piisava konkreetsusega toetuste eraldamise otsustusprotsessi.

Hasartmängumaksu Nõukogu (HMN) ei ole vastu võtnud toetuste eraldamise selgemat korda, vaid kirjeldab üksnes HMN kodulehel olevas dokumendis kokkuvõtlikult, kuidas toetuste eraldamine toimub ning on välja töötanud taotluse esitamiseks vajaliku taotlusvormi.

Hasartmängumaksust antud toetuse eraldamise praktikat ei ole aastate jooksul analüüsitud. Toetuste eraldamise hindamise põhimõtteid ja -kriteeriume ei ole avalikustatud. Toetuste eraldamise otsustusprotsessi muudab hoomamatuks asjaolu, et kõigis kolmes taotlusi hindavas ministeeriumis otsustatakse samaaegselt kõigi arvukate prioriteetide alla kuuluvaid taotlusi. Taotluste rahaline maht erineb taotlejate vahel kuni 100 korda.

Teatud probleemid on esile toodud Riigikontrolli kontrolliaruandes Hasartmängumaksust makstavad toetused (Kontrolliaruanne 07.05.2004 nr 2-5/04/24) .

Lähtudes Vabariigi Valitsuse tegevuskavas kavandatud kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise tervikliku nägemuse ning ühenduste rahastamise ühtsete põhimõtete kontseptsiooni koostamisele on vajalik olemasoleva praktika analüüsi kaudu koostada hasartmängumaksust toetuste eraldamise ja kasutamise efektiivne tulemusele orienteeritud rahastamismudel.