Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

KÜSK praktiseerib kaasavat rahastamist

14.06.2010

Kaasav rahastamine tähendab taotlusvoorude põhimõtete läbiarutamist sihtgrupi liikmetega. KÜSK on taotlusvoorude käivitamisel lähtunud kodanikuühiskonna vajadustest ning suur osa otsustest on langetatud just taotlejatelt saadud tagasiside põhjal. Sügisel avatava kodanikuhariduse taotlusvooru ettevalmistamisel soovib KÜSK saada taotlejatelt varasemat tagasisidet, kuivõrd taotlusvooru eesmärgid, oodatav tulemus ja võimalikud tegevused vastavad ühenduste ootustele.

KÜSK ootab kodanikuühenduste kommentaare kavandatava taotlusvooru eesmärkide, oodatava tulemi ja projekti võimalike tegevuste kohta hiljemalt 28. juunil 2010.a. aadressil kysk@kysk.ee. Reageeri juba täna!

Kodanikuhariduse taotlusvooru põhimõtted
KÜSK mittetulundusühingute ja sihtasutuste tegutsemisvõimekuse programmi raames avatud kodanikuhariduse edendamise taotlusvoor piirkondlikele kodanikuühendustele rahalise mahuga kuni 4 miljonit krooni KÜSK 2011.a. riigieelarvelisest eraldisest. Ühte projekti toetatakse maksimaalselt kuni 200 000 krooni.

Taotlusvoorus toetatakse projekte, mille eesmärgid on suunatud kodanikuhariduse uuenduslike ja mõõdetavate praktiliste tulemuste saavutamisele. Oodatav tulem: oma piirkonna (vald, mitu valda või maakond) demokraatiakoolituse programmi väljatöötamine ja rakendamine, kus toimub süsteemne lähenemine inimeste kaasamisel otsustusprotsessidesse läbi kodanikuhariduse. Valmib praktikas katsetatud mudel, mis annab eeskuju neile, kes soovivad kogukonda demokraatlikel alustel kaasata.

Programmi võimalikud tegevused (NB andke teada, millised konkreetsed tegevused vajaksid siin toetamist):
- osalemise edendamine konkreetse sihtgrupi kestva praktilise koostöö ja selle raames toimuva kodanikuoskuste arendamise kaudu;
- sihtgrupi regulaarne koostöö kohalike omavalitsuste volikogu ning linna- või vallavalitsusega ja selle raames toimuvad üritused, milles osalevad erinevate sektorite esindajad, kaasamise hea tava õppimise ja rakendamise alal;
- kogukond õpib, kuidas töötab kohalik omavalitsus ja osaleb selle otsustusprotsessides;
- kohalike eestvedajate süsteemsed koolitused ja praktilised tegevused kogukonna huvide eest seismise edendamiseks.

Koolitused on abikõlblikud, kui neis osaleb vähemalt 15 koolitatavat. Abikõlblikud ei ole ühekordsed koolitused pidevalt erinevatele sihtgruppidele.

Toetust võivad taotleda
Eestis registreeritud ja vähemalt ühe aasta avalikes huvides tegutsenud, kodanikuühenduste eetilise tegevuse põhimõtteid järgivad, vajalikus mahus kaasrahastamist omavad maakonna või väiksema piirkondliku tegevusulatusega mittetulundusühingud ja sihtasutused, mis ei ole riigi või kohaliku omavalitsuse valitseva mõju all.

Agu Laius
KÜSK juhataja