Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

2017. aasta I vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 17.01.2017)AKTUAALNE:
Aruande vormid
 


Vabaühenduste 2017. aasta arenguhüppe taotlusvoorud
 
NB! Järgmisel aastal toetab KÜSK vabaühenduste arenguhüppeid kahes voorus:
 • Esimene neist (tähtaeg jaanuar 2017) keskendub rohkem ühingutes toimetavate inimeste võimestamisele, nende teadmiste ja oskuste arendamisele, et ühing tõhusamalt oma eesmärkideni suudaks jõuda. Sellest voorust me investeeringuid, ehitus- ja remonditöid ei toeta.
 • Teine voor (juuni 2017) seab fookuseks aga ühingute majandusliku elujõulisuse – tuge saab küsida oma finantsvõimekuse arendamiseks, baasi loomiseks, et pakkuda kvaliteetsemal moel teenuseid, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks. Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad. Toetust ei saa taotleda 2016. aasta teenuste arendamise võimekuse projektide (TE16) ning 2017. aasta arenguhüppe vooru (AH17) projektide elluviijad. Vooru täpsemad tingimused jõuavad teieni veebruaris 2017.
   

I ARENGUHÜPPE TAOTLUSVOOR (Tähtaeg 17.01.2017)

Toetame voorus projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, nendes toimetavate inimeste võimestamisele, arendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe.
 
Enne toetuse taotlemist tuleb vabaühendusel teha põhjalik analüüs oma ühenduse arenguvajadustest*. Analüüsi kokkuvõte tuleb kajastada taotluses. Kas projektiga arendatakse ühte võimekust või mitut, on taotleja otsustada. Ootame taotlusvormis põhjendusi ja tegevuskava valitud võimekus(t)ega tegelemiseks.

 
* Mõelge läbi, millest sõltub teie ühingu tegevusvõimekus. Millised oskused, teadmised ühingus arendamist vajavad? Kui hästi on teil lood näiteks organisatsiooni üldise juhtimise ja arendamisega, inimeste kaasamise ja meeskonnatööga, huvikaitse ja koostöö tegemise oskustega (ka äri- ja avaliku sektoriga), muutuste juhtimise, mõju hindamise, kommunikatsiooni oskustega? Või veel miskit muud, mida arendada selleks, et organisatsioon efektiivselt, tõhusalt tegutseks.

Toetusi anname kokku välja kuni 280 000 eurot (piirkondlikele ühingutele 180 000 ja üleriigilistele/rahvusvaheliselt tegutsejatele 100 000 eurot). Toetust saab küsida:
 • Piirkondlikult tegutsev ühing - kuni 9 000 eurot projekti kohta
 • Üleriigiliselt, rahvusvaheliselt tegutsev ühing – kuni 12 000 eurot projekti kohta.
Taotluste hindamisel hinnatakse piirkondlikult tegutsevate ühingute taotlused eraldi üleriigiliselt ja rahvusvaheliselt tegutsevate ühingute taotlustest.


Taotlemise tingimused
 

Toetust saab taotleda vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all. Taotlema on oodatud nii piirkondlikult, üleriigiliselt kui rahvusvaheliselt tegutsevad vabaühendused. Ei toetata taotlejaid, kes on toetust saanud KÜSKi 2016. aasta arenguhüppe voorust (AH16) ja teenuste osutamise võimekuse voorust (TE16).

Omafinantseering peab projekti kogueelarvest olema vähemalt 5% ja seda rahalisena.
Ootame taotlusi hiljemalt 17. jaanuariks 2017 kell 15.00 kas digitaalselt allkirjastatuna aadressile kysk@kysk.ee või paberkandjal allkirjastatuna SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kontorisse (allkirjastamata koopia tuleb lisaks saata e-postiga) aadressil Toompuiestee 33a, 10149 Tallinn.

2017. aasta vooru tingimused ja taotlusvormid:

 • TINGIMUSED
 • TAOTLUSVORM
 • EELARVE VORM (NB! uus eelarvevorm seisuga 03.01.2017. Kui oled vormi alla laadinud enne seda kuupäeva, siis palume, et kasutaksid kindlasti seda uut.)
Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumite tabeli abil.
 

Projekti saab ellu viia ajavahemikul 1. aprill 2017 – 30. aprill 2018. Et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi, eeldame, et projekt kestab vähemalt 8 kuud.


Nõustamine ja projektiabi

KÜSK soovitab kaasata projekti kindlasti väljastpoolt vabaühendust konsultandi/mentori, kes ühingut kogu projektiperioodi jooksul nõustab, kellega arutada tegevuste tulemusi, analüüsida organisatsiooni arengut nii projekti vältel kui selle lõpus ning plaanida samme uue arengutaseme hoidmiseks ning edasisteks tegevusteks. Kaasata võib konsultante nii meie poolt loodud andmebaasist kui teie enda äranägemise järgi. Tema kaasamisega seotud kulud võivad olla osaks projekti eelarvest. Kui teie ühing sellist välist vaadet ja abi ei vaja, peab seda põhjendama taotlusvormis.  

Projekti planeerimist ja koostamist aitavad teil tasuta läbi mõelda kindlasti maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandidwww.arenduskeskused.ee/et/kodanikuuhiskond


 
Infopäevad ja organisatsiooni analüüsi abimaterjalid
 
Üle Eesti toimusid 11.-21. oktoobri vahemikus infopäevad koos võimalusega võtta osa minikoolitusest ühingu arengu kavandamise teemadel.

Infopäeva slaidid:
 • Arenguhüppe taotlusvoorust eesti keeles ja vene keeles.
 • EL 2017.a eesistumise perioodil sündmuste korraldamise konkursi slaidid.
 • Organisatsiooni arengu kavandamise minikoolituse slaidid


Oma organisatsiooni arenguvajaduste kaardistamisel ja ühingu arengu kavandamisel soovitame:

 • Võtta ette McKinsey võimekuse hindamise tööriist ja hinnata selle abil oma organisatsiooni seisu ja arenguvajadusi, planeerida neist lähtuvalt muutusi ning jälgida nende õnnestumist. Pelgalt ühekordse läbitöötamise asemel on soovituslik  kasutada seda süstemaatiliselt ka edaspidi. Tööriista on eesti keelde tõlkinud ja teistele lahkelt kasutusse andnud Heateo SA.
 • Põhjalikuma kodutööna lugeda EMSLi poolt välja antud head ja selget käsiraamatut „Organisatsiooni arendamine“(eesti keeles)  ja vene keeles. 
 • Lugeda Hea Kodaniku 2015. a. talvenumbrit, mis on täis kasulikke artikleid ja mõtteid vabaühenduste arendamise teemadel. Kindlasti soovitame lugeda kaanelugu, mis on KÜSKi poolt kirjutatud ja annab soovitusi arenguhüpete tegemiseks lähtuvalt varasemate aastate taotlustest.
Inspiratsiooniks võib vaadata, kes ja kuidas end eelmistel aastatel selles voorus arendanud on. Seda näed meie toetatud projektide lehelt vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoorude alt aastatel 2014, 2015 ja 2016. Et teiste kogemustest veelgi rohkem õppida, soovitame visata pilk peale eelmistesse arenguhüppe voorudesse esitatud taotluste analüüsile.


Lisainfo:

     Mariliis Saaret
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     - NULA inkubaator

     655 6423; 5667 0244
     Mariliis.Saaret[ät]kysk.ee