Search Results for: 945

Eesti sotsiaalsed ettevõtted ja nutikad algatused tutvustasid uuenduslikke ja innovaatilisi lähenemisi

3.-4. oktoobrini toimus Eestis sotsiaalse innovatsiooni kompetentsikeskuse rahvusvahelise projekti Eesti kohakülastus. Kahe päeva jooksul inspireeruti ja saadi teadmisi erinevatelt organisatsioonide…

Loe lähemalt

Investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas

Taotlusvooru aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Laste õiguse kaitsmine ja edendamine“

Eesmärk: Aidata kaasa lapse õigusi käsitleva ELi strateegia soovituste rakendamisele. Toetatud tegevused: Uuringud, konsultatsioonid, fookusgrupid ja kohtumised teemal, kuidas pandeemia…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine“

Eesmärgid: Ennetada ja võidelda naiste ja tüdrukute vastu suunatud soolise vägivalla ning perevägivalla kõigi vormide vastu; Ennetada ja võidelda laste…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Liidu väärtusete kaitse ja edendamine“

Eesmärk: tugevdada ELi väärtuste kaitset ja edendamist ning õigusriigi põhimõtete järgimist; aidata kaasa demokraatlikuma ELi ja hea valitsemistava ülesehitamisele. Teemad:…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg„Linnade võrgustikud“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Linnade võrgustikud“ Tegevuste fookus: ELi kodanikeõigused; Võitlus diskrimineerimise ja rassismi vastu; Vähemuste…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Sõpruslinnad“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Sõpruslinnad“ Tegevuste fookus: Teadlikkuse tõstmine kultuurilise ja keelelise rikkuse kohta Euroopas; Solidaarsusel…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa ajalooline mälu“

Projektikonkurss Euroopa kujunemisloos ja ajaloos oluliste sündmuste mälestamiseks, s.h.: Autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuste ja tagajärgede analüüsimine; ELi kodanike teadlikkuse…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“

Eesmärk: Toetada, edendada ja rakendada kõikehõlmavat poliitikat, et edendada naiste täielikku õiguste kasutamist, soolist võrdõiguslikkust, s.h. töö- ja eraelu tasakaalu,…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Võrdõiguslikkuse edendamine ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemine“

Eesmärk: Ennetada ja võidelda sallimatuse, rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, eelkõige rassilisevõi etnilise päritolu, nahavärvi, religiooni, seksuaalseorientatsiooni ja soolise identiteedi…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmine“

Eesmärk: rahalise toetuse pakkumine kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis tegutsevad kohalikul/riiklikul/ riikidevahelisel tasandil õiguste kaitsmise ja edendamise ning teadlikkuse tõstmise nimel, tugevdades…

Loe lähemalt