Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine läbi laste ja noorte aktiivsuse kasvatamise

2023. aasta septembrist startis KÜSKis uus Euroopa Sotsiaalfondi ja siseministeeriumi (ESF-SIM) projekt, mille aluseks on siseministri käskkiri “Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks”.

Projekti rakendusasutuseks on siseministeerium, rakendusüksus on Riigi Tugiteenuste Keskus ja elluviija SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Projekt tegeleb:

  • süsteemse ja kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamisega (kodanikuühiskonna järelkasvu tagamine);
  • laste ja noortega tegelevate vabaühenduste kaasamis- ja osalemisoskuste tõstmisega (võimaluste loomine vabaühenduste arendamiseks, vabaühenduste arendamine ja tugevdamine rõhuasetusega laste ja noortega tegelevatel vabaühendustel).

Projekti keskendub kahele tegevussuunale:

  • tegevused süsteemse kogukonnapõhise laste ja noorte kaasamismudeli arendamiseks. Maakondlikud vabaühenduste konsultandid on saanud väljaõppe, et nõustada vabaühendusi ja olla maakondlikud “saadikud” tõstmaks esile kodanikuühiskonna rolli riigis. Projekti raames tõstetakse konsultantide kompententsi läbi arenguprogrammi;
  • maakondades laste ja noortega tegutsevate vabaühenduste kaasamisoskuste suurendamine. Projekti raames töötatakse välja koolitus ja arendustegevuse programm ja võimendatakse noorte kaasamist läbi maakondlike sündmuste, mis on korraldatud noorte kaasamiseks vabaühenduste tegevusse.

Projekti eesmärgid on:

  1. soodustada aktiivset kaasamist, et edendada võrdseid võimalusi, diskrimineerimiskeeldu ja aktiivset osalemist, ning parandada eelkõige ebasoodsas olukorras olevate rühmade tööalast konkurentsivõimet;
  2. Eesti ühiskond on hooliv, koostöömeelne ja avatud. Eesti on inimesekeskne ning kogukondade ja kodanikuühiskonna arengut soosiv riik, kus inimesed on väärtustatud ja kaasatud, jagavad demokraatlikke väärtusi ning aktiivse osalusega kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses parandavad elukeskkonda;
  3. arendada avaliku sektori, erasektori ja vabakonna partnerlust kohalikul tasandil ning tõsta laste ja noorte teadlikkust ühiskonnas toimuvast ja oskust selles aktiivselt kaasa rääkida, arendades vabaühenduste oskusi lapsi ja noori kaasata.

Projekti tegevused

Maakonnas tegutsevate vabaühenduste laste ja noorte kaasamise kaardistusuuringu kokkuvõte

Kaardistusuuringu lühikokkuvõtte saad alla laadida siit.

Lisainfo:

Leana Liivson

projektijuht

  • kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks suunatud projekti juhtimine