Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

Mis, kellele ja miks? Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV rahastab Euroopa Liit. CERV on lühend programmi ingliskeelsest nimest – Citizens, Equality, Rights and Values programme. CERV programm erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust.

Programmi eelkäijad. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm CERV teemad olid aastatel 2014-20 jaotatud kahe programmi vahel. Need olid: „Õiguste ja väärtuste programm“ ning „Kodanike Euroopa programm“. 

Millised teemavaldkondi CERV programm toetab? Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.

Millised tegevused on abikõlblikud? Täpsed abikõlblikkuse ja toetuse tingimused sätestab Euroopa Liit avatud vooru dokumentides. Tavapäraselt on need koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused. Tavapäraselt antakse toetust kuni 90% ulatuses projekti eelarvest.

CERV programmi kestus ja eelarve. CERV on 7-aastane programm. Programmi periood on 2021-2027. Programmi eelarve seitsmeks aastaks on 1,55 miljardit eurot.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koosneb neljast tegevussuunast:

1. Euroopa Liidu väärtused

2. Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

3. Kodanike kaasatus ja osalemine

4. Daphne

Taotlusvoorude nimekiri, mis avanevad detsember 2022 kuni detsember 2024

Tabelis avanevad avatud voorude viited otse Euroopa Komisjoni veebilehele „Funding & Tenders opportunities“. Eestikeelse lühikokkuvõtte CERV programmi avatud vooru tingimustest ja viiteid abimaterjalidele vooru alusmaterjalide kohta saad vaadata KÜSKi avatud taotlusvoorude kalendrist – https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ .

Taotlusvooru tabel põhineb CERV programmi tööplaani dokumendil, mis kinnitati Euroopa Komisjonis 01.12. 2022. CERV programmi tööplaan annab ülevaate eesmärkidest ja meetmetest, mida perioodil 2023 kuni 2024 programmist toetatakse. Nende meetmete eesmärkidega ja lühikirjeldustega, millel ei ole veel vooru dokumente koostatud, saate tutvuda CERV programmi tööplaani dokumenti sirvides. Dokumendi saate alla laadida siit (.pdf).

* Euroopa Komsjoni avatud voorude ajad ja rahalised mahud on ligikaudsed. Voorude täpsed tingimused ja summad kuulutab Euroopa Komisjon välja jooksvalt.

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist “Funding & tender” ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebilehelt.

Taotlusvooru nimi ja koodCERV programmi alateemaTaotlemise perioodTaotlusvooru rahaline mahtTaotlusvooru kokkuvõte
Võrdõiguslikkuse (mittediskrimineerimine, võitlus rassismi, ksenofoobia ja kõigi sallimatuse vormide, sealhulgas romade õiguste kaitse (i.k. antigypsism), mustanahaliste rassism, juudivastasus e antisemitism, moslemite õiguste kaitse (i.k. anti-Muslim hatred, LGBTIQ+foobia) taotlusvoor /
CERV-2023-EQUAL (taotlusvoor on lõppenud)
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus08. detsember 2022 kuni 19. juuni 202320 miljonit eurotTaotlusvooru esitati 556 taotlust
4874 organisatsioonist,
keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 506 tuhat eurot;
keskmiselt oli projektis 8,8 partnerit
Eestist esitati 5 taotlust (Soomest nt 7, Lätist 5 ja Leedust 13)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 113
Hindamistulemused kuulutatakse välja taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Linnade võrgustike taotlusvoor /
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-NT (taotlusvoor on lõppenud)
Kodanike kaasamine ja osalemine19. jaanuar 2023 kuni 19. aprill 2023 6 miljonit eurotTaotlusvooru esitati 109 taotlust,
900 organisatsioonist
keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 173 tuhat eurot 
keskmiselt oli projektis 8,26 partnerit
Eestist ei esitatud ühtegi taotlust (Soomest 0, Lätist 1 ja Leedust 4)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 19
Eestist oli partnerina taotlustesse kaasatud 11 organisatsiooni
Hindamistulemused kuulutatakse välja oktoobris 2023 taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor (sh Ukraina sõjas kannatanud naised ja lapsed)
Euroopa Komisjoni mehhanism, mille kaudu toetusesaajad saavad jaotada vahendeid toetuste kaudu kolmandatele osapooltele. /
CERV-2023-DAPHNE (taotlusvoor on lõppenud)
DAPHNE08. detsember 2022 kuni 18. aprill 202324,9 mijonit eurotTaotlusvooru esitati 80 taotlust,
210 organisatsioonist
keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 2,16 miljonit eurot
keskmiselt oli projektis 2,6 partnerit
Eestist esitati 1 taotlus (Lätist 1 ja Leedust 1 ja Soomest 1)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 20
Eestist oli partnerina taotlustesse kaasatud 3 organisatsiooni. Hindamistulemused kuulutatakse välja taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoorud jagunevad viie erineva alateema alla. /
CERV-2023-CHAR-LITI (taotlusvoorud on lõppenud)
Euroopa Liidu väärtused24. jaanuar 2023 kuni 24. mai 202316 miljonit eurotTaotlusvooru esitati 233 taotlust
915 organisatsioonist,
keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 453 tuhat eurot
suurima partnerlusega projektis oli 15 organisatsiooni
Eestist ei esitatud ühtegi taotlust (Soomest 0, Lätist 5 ja Leedust 8)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 37 Eestist oli partnerina taotlustesse kaasatud 8 organisatsiooni
Hindamistulemused kuulutatakse välja taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Vaata kuidas jagunesit taotlused alateemade vahel:
Rikkumisest teavitaja (nn vilepuhujate) kaitset soodustava keskkonna toetamine (taotlusvoor on lõppenud)Selle teema alla esitati 22 taotlust (kokku 233)
Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine (taotlusvoor on lõppenud)Selle teema alla esitati 63 taotlust (kokku 233)
Strateegilised kohtuvaidlused (taotlusvoor on lõppenud)Selle teema alla esitati 33 taotlust (kokku 233)
Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine (taotlusvoor on lõppenud)Selle teema alla esitati 78 taotlust (kokku 233)
Kodanikuruumi tugevdamine (taotlusvoor on lõppenud)Selle teema alla esitati 40 taotlust (kokku 233)
Sõpruslinnade taotlusvoor /
CERV-2023-CITIZENS-TOWN-TT (taotlusvoor on lõppenud)
Kodanike kaasamine ja osalemine15. märts 2023 kuni 20. september 20234 miljonit eurot Taotlusvooru esitati 361 taotlust
Eestist esitati 3 taotlust (Soomest 0, Lätist 3 ja Leedust 6)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 59
Hindamistulemused kuulutatakse välja taotlusvooru veebruaris 2024 rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders
Vaata kokkuvõtvat eestikeelset postitust CERV FB lehel.
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor /
CERV-2023-CITIZENS-REM (taotlusvoor on lõppenud)
Kodanike kaasamine ja osalemine16. jaanuar 2023 kuni 05. juuni 202310 200 000 eurotTaotlusvooru esitati 276 taotlust
1214 organisatsioonist
keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 254 tuhat eurot
suurima partnerlusega projektis oli 29 organisatsiooni
Eestist esitati 7 taotlust (Lätist 7 ja Leedust 5, Soomest 3)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 54
Eestist oli partnerina taotlustesse kaasatud 26 organisatsiooni
Hindamistulemused kuulutatakse välja novembris 2023 taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoor /
CERV-2023-CITIZENS-CIV (taotlusvoor on lõppenud)
Kodanike kaasamine ja osalemine04. aprill 2023 kuni 04. september 202325 400 000 eurotTaotlusvooru esitati 450 taotlust, , keskmine toetuse suurus, mida küsiti oli 288 tuhat eurot
keskmiselts projektis 8 partnerit
Eestist esitati 6 taotlust (Lätist 6 ja Leedust 10, Soomest 8)
Itaaliast oli kõige enam taotlusi esitatud – 112
Eestist oli partnerina taotlustesse kaasatud 25 organisatsiooni
Hindamistulemused kuulutatakse välja taotlusvooru rubriigis “Call update” lehel Funding and Tenders.
Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoor /
CERV-2024-NRCP
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 2023 *1,6 miljonit eurot *
Isikuandmete kaitse taotlusvoor (liikmesriikide andmekaitsega tegelevad institutsioonid) /
CERV-2024-DATA
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 2023 *2 miljonit eurot *
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoor /
CERV-2024-GE
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusnov 2023 lõpp / dets 2023 algus10,1 miljonit eurot *
Euroopa õiguste ja väärtuste toetamine kodanikuühiskonnas taotlusvoor / CERV-2024-CITIZENS-VALUES Kodanike kaasamine ja osalemineOktoober 2023 *74 miljonit eurot *
Laste õiguse kaitsmise ja edendamise taotlusvoor /
CERV-2024-CHILD
Kodanike kaasamine ja osalemineIV kvartal 2023 *11,8 miljonit eurot *
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor /
CERV-2024-DAPHNE
DAPHNEIV kvartal 2023 *24,8 miljonit eurot *
Linnade võrgustike taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Kodanike kaasamine ja osalemineDetsember 2023 *6 miljonit eurot *
Sõpruslinnade taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT
Kodanike kaasamine ja osalemineJaanuar 2024 *4 miljonit eurot *
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-REM
Kodanike kaasamine ja osalemineJaanuar 2024 *12 miljonit eurot *
Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoor /
CERV-2024-CHAR-LITI
Euroopa Liidu väärtusedMärts 2024 *16 miljonit eurot *

Partnerotsing

  • CERV programmi taotlusvoorudes on reeglina vaja rahvusvahelist partnerit, kellel on olemas ka PIC-kood (PIC kood lühend tähendab “Participant Identification Code”). PIC koodi on üheksakohaline kood, mis võimaldab teil ja teie partneritel siseneda portaali “Funding & tender“, mille kaudu käib toetuse taotlemine ja aruandlus ja partnerotsing. Partnerotsing tähendab nii ise juhtpartnerina partneri otsimist kui ka end kellegi partnerina (mitte juhtpartnerina) üles anda. Kui taotlete PIC-koodi, siis arvestage, et Euroopa Komisjonil läheb PIC koodi taotleva organisatsiooni valideerimisega aega paar nädalat.
  • Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil (või partneril) on see juba olemas, vaata siia.
  • Üleval paremas nurgas saad valida omale meelepärase keele, siis vajutate klahvile, mis asub paremal pool (sinine ruut – “Register your organisation”). Registreerimise saate vahepeal peatada ja siis jätkata.
  • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) korraldavad partnerotsingu foorumeid zoom-keskkonnas. Foorumite eesmärk on CERV projektide vahel sünergia tekitamine (sh koostööprojektide tekkimine, partnerite vaheline suhtlemine jne). Foorumid on rahvusvahelised ja reeglina toimuvad need ZOOM-keskkonnas. Foorumiga saavad liituda projekti-ideed ja seda saad teha siin.
  • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) on üles seadnud ka võimaluse partnerotsinguks. Võimalik on nii otsida partnereid kui ka enda organisatsioon üles seada. Seda saad teha siin.
  • KÜSKi rahvusvahelise koostööd arendavad taotlusvoorud on mõeldud vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmiseks ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse. Lisainfot rahvusvaheliste voorude kohta leiad siit.

Kaasrahastus

CERV programmi meetmete rahastamine toimub tervenisti kindlasummaliste maksetena (i.k. LUMP SUM). Toetusega ei saa rahastada kogu projekti maksumust, toetusesaajad võivad kanda lisakulusid, mida liidu toetus ei kata. Teisisõnu on see kaasrahastus (i.k. co-financing).

Kindlasummalisi makseid on CERV programmis kahte tüüpi, need on:

1) ette antud eelarvetabel, kus on fikseeritud summad ja

2) toetuse taotleja koostatud eelarvetabel, kus toetuse saaja määrab ise ühiku summa.

Esimesel juhul on summad kindlaks määratud ja arvesse on võetud kaasrahastamise põhimõtet. Vaata CERV programmi kindlasummaliste maksete määramise analüüsi (sh kaasrahastamise põhimõttega arvestamist) siit.

Teisel juhu on toetuse protsent määratud kindlaks toetuse andmise avatud vooru dokumendis. Seega saab toetuse taotleja eelarvet planeerides arvestada ka kaasrahastuse summa suurusega.

Kindlasummalise makse puhul eeldatakse, et toetuse taotleja arvestab ja järgib kaasrahastamise põhimõtet. Seega ei nõua Euroopa Komisjon taotlejalt teavet muude rahastamisallikate kohta peale ELi toetuse.

Kas teadsid, et KÜSKist on võimalik taotleda välisfondi projektis osalemiseks (või toetuse taotlemiseks) kaasrahastust? Vaata vooru kohta täpsemalt infot siit.

Taotluste hindamine

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste praogrammi CERV taotlusvoorude väljakuulutamise dokumendis (inglise keeles “Call Document” ) on kirjas hindamise alused (inglise keeles “Award criteria”). Hindamiskriteeriumite eest saadavad punktisummad võivad avatud voorudes olla erinevad, kuid üldjuhul on kriteeriumid ühesugused. Täpsemal loe kindlasti avatud vooru dokumendist. Selle peatüki mõte on tuua võimalikule taotlejale lähemale eestikeelne teave, mille alusel Euroopa Komisjon programmi esitatud taotlusi hindab.

Universaalsed hindamiskriteeriumid on:

ASJAKOHASUS. Selle kriteeriumiga hinnatakse reeglina millisel määral vastab taotlus konkursi prioriteetidele ja eesmärkidele. Hinnatakse, kui selgelt on määratletud tegevuse vajadused, sihtrühm ja soolõimega arvestamine. Milline on panus ELi strateegilisse ja õiguslikku konteksti? Milline on üleeuroopaline/üleriigiline mõõde? Kuidas kasutatakse võimalust kajastada tegevuse tulemusi teistes riikides (heade tavade jagamise võimalus)? Kas on projekti tegevustel potentsiaal arendada vastastikust usaldust/piiriülest koostööd? Kuidas on arvestatud dubleerimise vältimisega teiste liidu programmidest rahastatavate projektide või eelmis(t)e sama rahastamisvoo projekti(de)ga? Kuidas on kavas tekitada sünergiat ja täiendada sel moel teisi EL meetmeid (vaata, mis on ELis olulised prioriteetsed tegevused).

KVALITEET. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti selgust ja järjepidevust. Kas ja kui loogilised seosed on projektis probleemide, vajaduste ja pakutud lahenduste vahel (logframe meetod). Kas ja kuidas projekt kasutab innovaatilist lähenemisviisi? Mis see on? Loe näiteks sotsiaalse innovatsiooni kohta siit. Kas ja kuidas on kasutatud eelmiste projektide tulemusi? Milline on projekti teostamise metoodika, milles on nõuetekohaselt arvesse võetud soolist aspekti (töökorraldus, ajakava, ressursside jaotamine ja ülesannete jaotus partnerite
vahel, riskid ja riskijuhtimine, seire ja hindamine). Vaata täpsenalt soolise aspekti arvesse võtmise kohta eestikeelset abimaterjali siit. Kuidas on projektis käsitletud eetikaküsimusi? Vaata 2002. aastal Eesti vabaühenduste vastu võetud eetikakoodeksit siit. Milline on projekti teostatavus vastavalt kavandatud ajakavale?

MÕJU. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti tegevuste võimekust ja edasipüüdlikkust ja tulemuste eeldatavat pikaajalist mõju sihtrühmadele ja laiemale üldsusele. Kas ja milline on tegevuste tulemuste levitamisstrateegia kestlikkuse ja pikaajalise mõju tagamiseks? Kas ja milline on positiivse mitmekordistava mõju võimalikkus? Milline on selle toetuse tulemuste kestlikkus pärast ELi rahastamise lõppu?

Taotluse esitamise kontroll-nimekiri

Enne taotluse esitamist portaali “Funding and Tenders” veendu, et oled andnud endast parima. Testi end ja vaata järele, selleks prindi välja või vaata ekraanilt kontroll-nimekiri siit.

CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid

Aastatel 2021 ja 2022 on CERV programmi kaudu toetust saanud 22 organisatsiooni (neist 1 on ettevõte, 2 on kohalikud omavalitsused, 2 ülikooli ja ülejäänud on sihtasutused või mittetulundusühingud). Toetuse summa kokku on pisut üle ühe miljoni euro. Tutvu projektide loeteluga siin.

Programmi üldine info

Programmi ja taotlusvoore tutvustavad slaidid (eesti keeles)

Programmi viib ellu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Euroopa Komisjon  vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab Komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad kontaktpunktid.

Programmialast lisainfot ja nõu eesti keeles pakuvad kontaktpunkti koordinaatorid

Marju Mäger

Koordinaator

  • NULA inkubaatori koordineerimine
  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Katre Tamm

Koordinaator

  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine