Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

Mis, kellele ja miks? Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV rahastab Euroopa Liit. CERV on lühend programmi ingliskeelsest nimest – Citizens, Equality, Rights and Values programme. CERV programm erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust.
 
Programmi eelkäijad. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm CERV teemad olid aastatel 2014-20 jaotatud kahe programmi vahel. Need olid: „Õiguste ja väärtuste programm“ ning „Kodanike Euroopa programm“. 
 
Millised teemavaldkondi CERV programm toetab? Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.
 
Millised tegevused on abikõlblikud? Täpsed abikõlblikkuse ja toetuse tingimused sätestab Euroopa Liit avatud vooru dokumentides. Tavapäraselt on need koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused. Tavapäraselt antakse toetust kuni 90% ulatuses projekti eelarvest.
 
CERV programmi kestus ja eelarve. CERV on 7-aastane programm. Programmi periood on 2021-2027. Programmi eelarve seitsmeks aastaks on 1,55 miljardit eurot.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koosneb neljast tegevussuunast:

1. Euroopa Liidu väärtused

2. Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

3. Kodanike kaasatus ja osalemine

4. Daphne

Taotlusvoorude nimekiri, mis avanevad detsember 2022 kuni detsember 2023

Tabelis avanevad avatud voorude viited otse Euroopa Komisjoni veebilehele „Funding & Tenders opportunities“. Eestikeelse lühikokkuvõtte CERV programmi avatud vooru tingimustest ja viiteid abimaterjalidele vooru alusmaterjalide kohta saad vaadata KÜSKi avatud taotlusvoorude kalendrist – https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ .

Taotlusvooru tabel põhineb CERV programmi tööplaani dokumendil, mis kinnitati Euroopa Komisjonis 01.12. 2022. CERV programmi tööplaan annab ülevaate eesmärkidest ja meetmetest, mida perioodil 2023 kuni 2024 programmist toetatakse. Nende meetmete eesmärkidega ja lühikirjeldustega, millel ei ole veel vooru dokumente koostatud, saate tutvuda CERV programmi tööplaani dokumenti sirvides. Dokumendi saate alla laadida siit (.pdf).

Taotlusvooru nimiCERV programmi alateemaTaotlemise perioodTaotlusvooru rahaline maht
Võrdõiguslikkuse (mittediskrimineerimine, võitlus rassismi, ksenofoobia ja kõigi sallimatuse vormide, sealhulgas romade õiguste kaitse (i.k. antigypsism), mustanahaliste rassism, juudivastasus e antisemitism, moslemite õiguste kaitse (i.k. anti-Muslim hatred, LGBTIQ+foobia) taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus08. detsember 2022 kuni 19. juuni 202320 miljonit eurot
Linnade võrgustike taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemine19. jaanuar 2023 kuni 19. aprill 2023 6 miljonit eurot
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor (sh Ukraina sõjas kannatanud naised ja lapsed)
Euroopa Komisjoni mehhanism, mille kaudu toetusesaajad saavad jaotada vahendeid alltoetuste kaudu kolmandatele osapooltele.
DAPHNE08. detsember 2022 kuni 18. aprill 202324,9 mijonit eurot
Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoorud jagunevad viie erineva alateema alla. Euroopa Liidu väärtused24. jaanuar 2023 kuni 24. mai 202316 miljonit eurot
Rikkumisest teavitaja (nn vilepuhujate) kaitset soodustava keskkonna toetamine
Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine
Strateegilised kohtuvaidlused
Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine
Kodanikuruumi tugevdamine
Sõpruslinnade taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemine15. märts 2023 kuni 20. september 20234 miljonit eurot
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemine16. jaanuar 2023 kuni 05. juuni 202310 200 000 eurot
Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemine04. aprill 2023 kuni 04. september 202325 400 000 eurot
Euroopa Liidu väärtuste kaitse ja edendamine Kodanike kaasamine ja osalemineAprill 2023 *5,5 miljonit *
Euroopa Liidu väärtuste kaitse ja edendamineKodanike kaasamine ja osaleminejuuni 2023 *32,6 miljonit eurot *
Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 2023 *1,6 miljonit eurot *
Isikuandmete kaitse taotlusvoor (liikmesriikide andmekaitsega tegelevad institutsioonid)Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 2023 *2 miljonit eurot *
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 2023 *10,1 miljonit eurot *
Euroopa õiguste ja väärtuste toetamine kodanikuühiskonnas taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineOktoober 2023 *74 miljonit eurot *
Laste õiguse kaitsmise ja edendamise taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineIV kvartal 2023 *11,8 miljonit eurot *
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoorDAPHNEIV kvartal 2023 *24,8 miljonit eurot *
Linnade võrgustike taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineDetsember 2023 *6 miljonit eurot *

* Euroopa Komsjoni avatud voorude ajad ja rahalised mahud on ligikaudsed. Voorude täpsed tingimused ja summad kuulutab Euroopa Komisjon välja jooksvalt.

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist “Funding & tender” ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebilehelt.

Programmi ja taotlusvoore tutvustavad slaidid (eesti keeles)

Programmi viib ellu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Euroopa Komisjon  vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab Komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad kontaktpunktid.

Programmialast lisainfot ja nõu eesti keeles pakuvad kontaktpunkti koordinaatorid

Marju Mäger

Koordinaator

  • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine
  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Katre Tamm

Koordinaator

  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine