Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

Euroopa Liidu poolt rahastatav „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV), pakub erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust.
 
Uus programm hõlmab kahte 2014-20 perioodi programmi: „Õiguste ja väärtuste programmi“ ning „Kodanike Euroopa programmi“.  Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm katab mõlema eelmainitud programmi eesmärke. Samuti on lisandunud uued meetmed, mis kuuluvad ELi väärtuste alla ja on suunatud tugevdama õigusriiki ja demokraatlikku dialoogi, läbipaistvuse ning hea valitsemistava kaitset ja edendamist.
 
Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.
 
Rahastamiseks sobivad järgnevad tegevused: koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused. Toetust antakse kuni 90% ulatuses projekti eelarvest.
 
Perioodi 2021-27 programmi eelarve on pea kolmekordistunud võrreldes eelmise eelarveperioodiga (2014-2020), moodustades 1,55 miljardit eurot

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koosneb neljast tegevussuunast:

1. Liidu väärtused

ELi väärtuste kaitse ja propageerimine. Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 2 rajaneb Euroopa Liit väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.
 
Selle valdkonna projektid keskenduvad õiguste alase teadlikkuse kaitsmisele, edendamisele ja teadlikkuse tõstmisele, pakkudes rahalist toetust kohalikul, piirkondlikul ja riikidevahelisel tasandil tegutsevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Rahastusega toetatakse kodanikuühiskonna organisatsioone õiguste edendamisel ja arendamisel, tugevdades seeläbi ELi väärtusi, õigusriigi põhimõtete austamist ning demokraatlikuma ELi, dialoogi, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ülesehitamist.

2. Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Õiguste, mittediskrimineerimise ja võrdsuse edendamine ning soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise süvitsi laiendamine.


Selle valdkonna projektid:

 • võitlevad soolise, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel esineva ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu, ennetades nendest tulenevaid probleeme ja austades mittediskrimineerimise põhimõtet ELi harta artiklis 21 sätestatud alustel;
 • edendavad täieulatuslikult naiste õiguste realiseerimist, soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas töö- ja eraelu tasakaalu, naiste rolli võimestamist ja soolise võrdõiguslikkuse süvendatud laiendamist;
 • võitlevad igasuguse diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia, afrofoobia, antisemitismi, romivaenulikkuse, moslemivastase viha ja teiste sallimatuse vormide vastu, sealhulgas homofoobia ja muul soolistel identiteedil põhineva sallimatuse vastu nii veebis kui ka väljaspool veebi;
 • kaitsevad ja edendavad lapse õigusi, teadvustavad lapse õigusi kohtumenetlustes, suurendavad lastekaitsesüsteemide suutlikkust;
 • kaitsevad ja edendavad puuetega inimeste õigusi nende aktiivse kaasamise ja ühiskonnas täieliku osalemise nimel;
 • tegelevad isikuandmete kaitse ja andmekaitsereformiga seotud väljakutsetega ning toetavad sidusrühmade dialoogi selles valdkonnas;
 • toetavad jõupingutusi, võimaldamaks inimestel kasutada oma õigusi ELi kodanikena, jõustada vaba liikumise õigusi ning võidelda nende õiguste kuritarvitamise vastu.

3. Kodanike kaasamine ja osalemine

Kodanike osaluse edendamine Euroopa Liidu demokraatlikus elus, kogemuste vahetus erinevate liikmesriikide kodanike vahel ning teadlikkuse tõstmine Euroopa ühise ajaloo osas.


Selle valdkonna projektid:

 • aitavad mäletada, uurivad ja õpetavad Euroopa lähiajaloo sündmuste määratlemist, sealhulgas autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide tekke põhjuseid ning tagajärgi. Tõstavad Euroopa kodanike teadlikkust nende ühise ajaloo, kultuuri ja kultuuripärandi ning väärtuste osas, suurendades seeläbi nende arusaama EList, selle tekkest, eesmärgist ja mitmekesisusest;
 • edendavad kodanike ja esindusühenduste osalemist ja panust ELi demokraatlikusse ellu ja kodanikuühiskonda, avaldades ja vahetades arvamusi seoses kõigi ELi tegevusvaldkondadega;
 • edendavad eri riikide kodanike vahelist suhtlust, eelkõige sõpruslinnade ja linnade võrgustike kaudu. Pakuvad praktilisi kogemusi ELi ühise pärandi rikkusest ja mitmekesisusest ning aitavad teadvustada, et need on ühise tuleviku alustalad.

4. Daphne

Võitlus vägivalla, sealhulgas soolise vägivalla vastu.

Selle valdkonna projektid:

 • ennetavad ja võitlevad kõikidel tasanditel soolise vägivalla ja naistevastase vägivalla ning perevägivalla vastu, edendades sealhulgas naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise Euroopa Nõukogu konventsioonis (Istanbuli konventsioon) sätestatud standardeid;
 • ennetavad ja võitlevad laste, noorte ja teiste riskirühmade, nt LGBTQI ja puuetega inimeste vastu suunatud kõigi vägivalla vormidega;
 • toetavad ja kaitsevad kõiki otseseid ja kaudseid ohvreid, kes kannatavad peresisese vägivalla või lähisuhtes toimepandava vägivalla all, sealhulgas perevägivalla tõttu orvuks jäänud lapsi. Toetavad ja tagavad samal tasemel kaitse soolise võrdõiguslikkuse ohvritele Euroopa Liidu üleselt

Avanevate taotlusvoorude nimekiri, mis avanevad detsember 2022 kuni detsember 2023

Taotlusvooru nimiCERV programmi alateema*Avanemise aeg*Taotlusvooru rahaline maht
Võrdõiguslikkuse (mittediskrimineerimine, võitlus rassismi, ksenofoobia ja kõigi sallimatuse vormide, sealhulgas romade õiguste kaitse (i.k. antigypsism), mustanahaliste rassism, juudivastasus e antisemitism, moslemite õiguste kaitse (i.k. anti-Muslim hatred, LGBTIQ-foobia) taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusdetsember 202220 miljonit eurot
Linnade võrgustike taotlusvoorKodanike kaasamine ja osaleminedetsember 20226 miljonit eurot
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor (sh Ukraina sõjas kannatanud naised ja lapsed)DAPHNEdetsember 202224,9 mijonit eurot
Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmise taotlusvoor (vihakõne ja kuritegevus, vihjeandjate (i.k. Whistle-blower) direktiiv, tehisintellekt ja diskrimineerimine)Euroopa Liidu väärtuseddetsember 202216 miljonit eurot
Sõpruslinnade taotlusvoorKodanike kaasamine ja osaleminejaanuar 20234 miljonit eurot
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoorKodanike kaasamine ja osaleminejaanuar 202310 miljonit eurot
Kodanike kaasamise ja osalemise taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineMärts 202325 miljonit eurot
Euroopa Liidu väärtuste kaitse ja edendamine Kodanike kaasamine ja osalemineAprill 20235,5 miljonit
Euroopa Liidu väärtuste kaitse ja edendamineKodanike kaasamine ja osaleminejuuni 202332,6 miljonit eurot
Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 20231,6 miljonit eurot
Isikuandmete kaitse taotlusvoor (liikmesriikide andmekaitsega tegelevad institutsioonid)Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 20232 miljonit eurot
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoorVõrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkusIII kvartal 202310,1 miljonit eurot
Euroopa õiguste ja väärtuste toetamine kodanikuühiskonnas taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineOktoober 202374 miljonit eurot
Laste õiguse kaitsmise ja edendamise taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineIV kvartal 202311,8 miljonit eurot
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoorDAPHNEIV kvartal 202324,8 miljonit eurot
Linnade võrgustike taotlusvoorKodanike kaasamine ja osalemineDetsember 20236 miljonit eurot

* Euroopa Komsjoni avatud voorude ajad ja rahalised mahud on ligikaudsed. Voorude täpsed tingimused ja summad kuulutab Euroopa Komisjon välja ajavahemikul 06.12.22 kuni 20.01.2023

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist “Funding & tender” ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebilehelt.

Taotlusvooru ja muud olulised dokumendid on leitavad siit.

Programmi ja taotlusvoore tutvustavad slaidid

Programmi viib ellu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasetus (EACEA) ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Euroopa Komisjon  vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab Komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad kontaktpunktid.

Programmialast lisainfot ja nõu pakuvad kontaktpunkti koordinaatorid

Marju Mäger

Koordinaator

 • Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomise projekti elluviimine
 • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Katre Tamm

Koordinaator

 • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine