Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm

Mis, kellele ja miks? Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV rahastab Euroopa Liit. CERV on lühend programmi ingliskeelsest nimest – Citizens, Equality, Rights and Values programme. CERV programm erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust.

Programmi eelkäijad. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm CERV teemad olid aastatel 2014-20 jaotatud kahe programmi vahel. Need olid: „Õiguste ja väärtuste programm“ ning „Kodanike Euroopa programm“. 

Millised teemavaldkondi CERV programm toetab? Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.

Millised tegevused on abikõlblikud? Täpsed abikõlblikkuse ja toetuse tingimused sätestab Euroopa Liit avatud vooru dokumentides. Tavapäraselt on need koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused. Tavapäraselt antakse toetust kuni 90% ulatuses projekti eelarvest.

CERV programmi kestus ja eelarve. CERV on 7-aastane programm. Programmi periood on 2021-2027. Programmi eelarve seitsmeks aastaks on 1,55 miljardit eurot.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koosneb neljast tegevussuunast:

1. Euroopa Liidu väärtused

2. Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

3. Kodanike kaasatus ja osalemine

4. Daphne

Taotlusvoorude nimekiri, mis avanevad detsember 2023 kuni märts 2024

Tabelis avanevad avatud voorude viited otse Euroopa Komisjoni veebilehele „Funding & Tenders opportunities“. Eestikeelse lühikokkuvõtte CERV programmi avatud vooru tingimustest ja viiteid abimaterjalidele vooru alusmaterjalide kohta saad vaadata KÜSKi avatud taotlusvoorude kalendrist – https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ .

Taotlusvooru tabel põhineb CERV programmi tööplaani dokumendil, mis kinnitati Euroopa Komisjonis 01.12. 2022. CERV programmi tööplaan annab ülevaate eesmärkidest ja meetmetest, mida perioodil 2023 kuni 2024 programmist toetatakse. Nende meetmete eesmärkidega ja lühikirjeldustega, millel ei ole veel vooru dokumente koostatud, saate tutvuda CERV programmi tööplaani dokumenti sirvides. Dokumendi saate alla laadida siit (.pdf).

2023. aastal avanenud voorud on toimunud ja nende voorude lühike statistika vooru esmastest tulemustest on kättesaadav siin. Toetust saanud projektide nimekiri avalikustatakse portaalis Fundng and Tenders. Anname sellest ka kindlasti KÜSKi uudistes teada.

* Euroopa Komsjoni avatud voorude ajad ja rahalised mahud on ligikaudsed. Voorude täpsed tingimused ja summad kuulutab Euroopa Komisjon välja jooksvalt.

** Euroopa Komisjoni täiendatud indikatiivne tabel (avaldatud november 2023) on mõnede meetme mahtude puhul kirjutanud “TÄIENDAMISEL”. See tähendab, et meetme täpne eelarve selgub taoltusvooru väljakuulutamisel.

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist “Funding & tender” ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebilehelt.

Taotlusvooru nimi ja koodCERV programmi alateemaTaotlemise perioodTaotlusvooru rahaline mahtTaotlusvooru kokkuvõte
Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoor /
CERV-2024-NRCP
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 07.03.20241,6 miljonit eurot
Isikuandmete kaitse taotlusvoor (liikmesriikide andmekaitsega tegelevad institutsioonid) /
CERV-2024-DATA
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 24.04.20242 miljonit eurot
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoor /
CERV-2024-GE
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 29.02.202410,1 miljonit eurot
Euroopa õiguste ja väärtuste toetamine kodanikuühiskonnas taotlusvoor Euroopa Komisjoni mehhanism, mille kaudu toetusesaajad saavad jaotada vahendeid toetuste kaudu kolmandatele osapooltele. / CERV-2024-CITIZENS-VALUES
EK infopäev 07.12.2023
kell 13.00 kuni 15.30 Eesti aeg.
Link infopäevale siin.
Kodanike kaasamine ja osalemine26.10.2023 kuni 07.03.2023 (kell 17.00 Brüsseli aeg)74 500 000 eurot
Laste õiguste ja osalemise taotlusvoor /
CERV-2024-CHILD
Kodanike kaasamine ja osalemine15.11.2023 kuni 26.03.202412 miljonit eurot
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor /
CERV-2024-DAPHNE
DAPHNE12.12.2023 kuni 24.04.202424,8 miljonit eurot
Linnade võrgustike taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Kodanike kaasamine ja osalemine14.12.2023 kuni 18.04.20246 miljonit eurot
Sõpruslinnade taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT
Kodanike kaasamine ja osalemineJaanuar 2024 *TÄPSUSTAMISEL **
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-REM
Kodanike kaasamine ja osalemineJaanuar 2024 *TÄPSUSTAMISEL **
Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoor /
CERV-2024-CHAR-LITI
Euroopa Liidu väärtusedMärts 2024 *TÄPSUSTAMISEL **

Partnerotsing

  • CERV programmi taotlusvoorudes on reeglina vaja rahvusvahelist partnerit, kellel on olemas ka PIC-kood (PIC kood lühend tähendab “Participant Identification Code”). PIC koodi on üheksakohaline kood, mis võimaldab teil ja teie partneritel siseneda portaali “Funding & tender“, mille kaudu käib toetuse taotlemine ja aruandlus ja partnerotsing. Partnerotsing tähendab nii ise juhtpartnerina partneri otsimist kui ka end kellegi partnerina (mitte juhtpartnerina) üles anda. Kui taotlete PIC-koodi, siis arvestage, et Euroopa Komisjonil läheb PIC koodi taotleva organisatsiooni valideerimisega aega paar nädalat.
  • Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil (või partneril) on see juba olemas, vaata siia.
  • Üleval paremas nurgas saad valida omale meelepärase keele, siis vajutate klahvile, mis asub paremal pool (sinine ruut – “Register your organisation”). Registreerimise saate vahepeal peatada ja siis jätkata.
  • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) korraldavad partnerotsingu foorumeid zoom-keskkonnas. Foorumite eesmärk on CERV projektide vahel sünergia tekitamine (sh koostööprojektide tekkimine, partnerite vaheline suhtlemine jne). Foorumid on rahvusvahelised ja reeglina toimuvad need ZOOM-keskkonnas. Foorumiga saavad liituda projekti-ideed ja seda saad teha siin.
  • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) on üles seadnud ka võimaluse partnerotsinguks. Võimalik on nii otsida partnereid kui ka enda organisatsioon üles seada. Seda saad teha siin.
  • KÜSKi rahvusvahelise koostööd arendavad taotlusvoorud on mõeldud vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmiseks ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse. Lisainfot rahvusvaheliste voorude kohta leiad siit.

Kaasrahastus

CERV programmi meetmete rahastamine toimub tervenisti kindlasummaliste maksetena (i.k. LUMP SUM). Toetusega ei saa rahastada kogu projekti maksumust, toetusesaajad võivad kanda lisakulusid, mida liidu toetus ei kata. Teisisõnu on see kaasrahastus (i.k. co-financing).

Kindlasummalisi makseid on CERV programmis kahte tüüpi, need on:

1) ette antud eelarvetabel, kus on fikseeritud summad ja

2) toetuse taotleja koostatud eelarvetabel, kus toetuse saaja määrab ise ühiku summa.

Esimesel juhul on summad kindlaks määratud ja arvesse on võetud kaasrahastamise põhimõtet. Vaata CERV programmi kindlasummaliste maksete määramise analüüsi (sh kaasrahastamise põhimõttega arvestamist) siit.

Teisel juhu on toetuse protsent määratud kindlaks toetuse andmise avatud vooru dokumendis. Seega saab toetuse taotleja eelarvet planeerides arvestada ka kaasrahastuse summa suurusega.

Kindlasummalise makse puhul eeldatakse, et toetuse taotleja arvestab ja järgib kaasrahastamise põhimõtet. Seega ei nõua Euroopa Komisjon taotlejalt teavet muude rahastamisallikate kohta peale ELi toetuse.

Kas teadsid, et KÜSKist on võimalik taotleda välisfondi projektis osalemiseks (või toetuse taotlemiseks) kaasrahastust? Vaata vooru kohta täpsemalt infot siit.

Taotluste hindamine

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste praogrammi CERV taotlusvoorude väljakuulutamise dokumendis (inglise keeles “Call Document” ) on kirjas hindamise alused (inglise keeles “Award criteria”). Hindamiskriteeriumite eest saadavad punktisummad võivad avatud voorudes olla erinevad, kuid üldjuhul on kriteeriumid ühesugused. Täpsemal loe kindlasti avatud vooru dokumendist. Selle peatüki mõte on tuua võimalikule taotlejale lähemale eestikeelne teave, mille alusel Euroopa Komisjon programmi esitatud taotlusi hindab.

Universaalsed hindamiskriteeriumid on:

ASJAKOHASUS. Selle kriteeriumiga hinnatakse reeglina millisel määral vastab taotlus konkursi prioriteetidele ja eesmärkidele. Hinnatakse, kui selgelt on määratletud tegevuse vajadused, sihtrühm ja soolõimega arvestamine. Milline on panus ELi strateegilisse ja õiguslikku konteksti? Milline on üleeuroopaline/üleriigiline mõõde? Kuidas kasutatakse võimalust kajastada tegevuse tulemusi teistes riikides (heade tavade jagamise võimalus)? Kas on projekti tegevustel potentsiaal arendada vastastikust usaldust/piiriülest koostööd? Kuidas on arvestatud dubleerimise vältimisega teiste liidu programmidest rahastatavate projektide või eelmis(t)e sama rahastamisvoo projekti(de)ga? Kuidas on kavas tekitada sünergiat ja täiendada sel moel teisi EL meetmeid (vaata, mis on ELis olulised prioriteetsed tegevused).

KVALITEET. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti selgust ja järjepidevust. Kas ja kui loogilised seosed on projektis probleemide, vajaduste ja pakutud lahenduste vahel (logframe meetod). Kas ja kuidas projekt kasutab innovaatilist lähenemisviisi? Mis see on? Loe näiteks sotsiaalse innovatsiooni kohta siit. Kas ja kuidas on kasutatud eelmiste projektide tulemusi? Milline on projekti teostamise metoodika, milles on nõuetekohaselt arvesse võetud soolist aspekti (töökorraldus, ajakava, ressursside jaotamine ja ülesannete jaotus partnerite
vahel, riskid ja riskijuhtimine, seire ja hindamine). Vaata täpsenalt soolise aspekti arvesse võtmise kohta eestikeelset abimaterjali siit. Kuidas on projektis käsitletud eetikaküsimusi? Vaata 2002. aastal Eesti vabaühenduste vastu võetud eetikakoodeksit siit. Milline on projekti teostatavus vastavalt kavandatud ajakavale?

MÕJU. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti tegevuste võimekust ja edasipüüdlikkust ja tulemuste eeldatavat pikaajalist mõju sihtrühmadele ja laiemale üldsusele. Kas ja milline on tegevuste tulemuste levitamisstrateegia kestlikkuse ja pikaajalise mõju tagamiseks? Kas ja milline on positiivse mitmekordistava mõju võimalikkus? Milline on selle toetuse tulemuste kestlikkus pärast ELi rahastamise lõppu?

Taotluse esitamise kontroll-nimekiri

Enne taotluse esitamist portaali “Funding and Tenders” veendu, et oled andnud endast parima. Testi end ja vaata järele, selleks prindi välja või vaata ekraanilt kontroll-nimekiri siit.

CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid

Aastatel 2021 ja 2022 on CERV programmi kaudu toetust saanud 22 organisatsiooni (neist 1 on ettevõte, 2 on kohalikud omavalitsused, 2 ülikooli ja ülejäänud on sihtasutused või mittetulundusühingud). Toetuse summa kokku on pisut üle ühe miljoni euro. Tutvu projektide loeteluga siin.

EL lipu logo kasutamine

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse päritolust. CERV toetuse saaja peab kasutama EL lippu ja/või EL lippu koos tekstiga “Kaasrahastab Euroopa Liit”. Eestikeelse tervikjuhendi ja viited eestikeelsetele logodele (erinevad formaadid) saad alla laadida siit.

Programmi üldine info

Programmi ja taotlusvoore tutvustavad slaidid (eesti keeles)

Programmi viib ellu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Euroopa Komisjon  vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab Komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad kontaktpunktid.

Programmialast lisainfot ja nõu eesti keeles pakuvad kontaktpunkti koordinaatorid

Marju Mäger

Koordinaator

  • NULA inkubaatori koordineerimine
  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine

Katre Tamm

Koordinaator

  • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine