Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV programm

Mis, kellele ja miks? Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV rahastab Euroopa Liit. CERV on lühend programmi ingliskeelsest nimest – Citizens, Equality, Rights and Values programme. CERV programm erinevate taotlusvoorude kaudu rahastust kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust.

Programmi eelkäijad. Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm CERV teemad olid aastatel 2014-20 jaotatud kahe programmi vahel. Need olid: „Õiguste ja väärtuste programm“ ning „Kodanike Euroopa programm“. 

Millised teemavaldkondi CERV programm toetab? Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.

Millised tegevused on abikõlblikud? Täpsed abikõlblikkuse ja toetuse tingimused sätestab Euroopa Liit avatud vooru dokumentides. Tavapäraselt on need koolitused, võimekuse suurendamine, heade tavade omavaheline vahetamine, teadlikkuse tõstmine ja meediakampaaniad, küsitlused, uuringud ja analüütilised tegevused. Tavapäraselt antakse toetust kuni 90% ulatuses projekti eelarvest.

CERV programmi kestus ja eelarve. CERV on 7-aastane programm. Programmi periood on 2021-2027. Programmi eelarve seitsmeks aastaks on 1,55 miljardit eurot.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programm koosneb neljast tegevussuunast:

1. Euroopa Liidu väärtused

2. Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

3. Kodanike kaasatus ja osalemine

4. Daphne

Taotlusvoorude nimekiri, mis avanevad detsember 2023 kuni märts 2024

Tabelis avanevad avatud voorude viited otse Euroopa Komisjoni veebilehele „Funding & Tenders opportunities“. Eestikeelse lühikokkuvõtte CERV programmi avatud vooru tingimustest ja viiteid abimaterjalidele vooru alusmaterjalide kohta saad vaadata KÜSKi avatud taotlusvoorude kalendrist – https://kysk.ee/taotlejale/toetused-vabauhendustele/taotlusvoorud/ .

Taotlusvooru tabel põhineb CERV programmi tööplaani dokumendil, mis kinnitati Euroopa Komisjonis 01.12. 2022. CERV programmi tööplaan annab ülevaate eesmärkidest ja meetmetest, mida perioodil 2023 kuni 2024 programmist toetatakse. Nende meetmete eesmärkidega ja lühikirjeldustega, millel ei ole veel vooru dokumente koostatud, saate tutvuda CERV programmi tööplaani dokumenti sirvides. Dokumendi saate alla laadida siit (.pdf).

2023. aastal avanenud voorud on toimunud ja nende voorude lühike statistika vooru esmastest tulemustest on kättesaadav siin. Toetust saanud projektide nimekiri avalikustatakse portaalis Fundng and Tenders. Anname sellest ka kindlasti KÜSKi uudistes teada.

* Euroopa Komsjoni avatud voorude ajad ja rahalised mahud on ligikaudsed. Voorude täpsed tingimused ja summad kuulutab Euroopa Komisjon välja jooksvalt.

** Euroopa Komisjoni täiendatud indikatiivne tabel (avaldatud november 2023) on mõnede meetme mahtude puhul kirjutanud “TÄIENDAMISEL”. See tähendab, et meetme täpne eelarve selgub taoltusvooru väljakuulutamisel.

Lisainformatsiooni Kodanike, võrdsuse, õiguste ja väärtuste programmi kohta saab portaalist “Funding & tender” ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi rahastamisprogrammi veebilehelt.

Taotlusvooru nimi ja koodCERV programmi alateemaTaotlemise perioodTaotlusvooru rahaline mahtTaotlusvooru kokkuvõte
Romade riiklike kontaktpunktide taotlusvoor /
CERV-2024-NRCP
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 07.03.2024
TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!
1,6 miljonit eurot
Isikuandmete kaitse taotlusvoor (liikmesriikide andmekaitsega tegelevad institutsioonid) /
CERV-2024-DATA
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 24.04.2024
TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!
2 miljonit eurot
Soolise võrdõiguslikkuse edendamise taotlusvoor /
CERV-2024-GE
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus12.12.2023 kuni 09.04.2024
TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!
10,1 miljonit eurot
Euroopa õiguste ja väärtuste toetamine kodanikuühiskonnas taotlusvoor Euroopa Komisjoni mehhanism, mille kaudu toetusesaajad saavad jaotada vahendeid toetuste kaudu kolmandatele osapooltele. / CERV-2024-CITIZENS-VALUES
EK infopäev 07.12.2023
kell 13.00 kuni 15.30 Eesti aeg.
Link infopäevale siin.
Kodanike kaasamine ja osalemine26.10.2023 kuni 07.03.2024 (kell 17.00 Brüsseli aeg)
TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!
74 500 000 eurot
Laste õiguste ja osalemise taotlusvoor /
CERV-2024-CHILD
Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus15.11.2023 kuni 26.03.2024 TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!12 miljonit eurotEsitati 374 taotlust ja kogusummas 172 210 423 eurot
Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamise ja selle vastu võitlemise taotlusvoor /
CERV-2024-DAPHNE
DAPHNE12.12.2023 kuni 29.05.202424,8 miljonit eurot
Linnade võrgustike taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT
Kodanike kaasamine ja osalemine14.12.2023 kuni 18.04.2024
TAOTLUSVOOR on LÕPPENUD!
6 miljonit eurot
Sõpruslinnade taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT
Kodanike kaasamine ja osalemine09.04.2024 kuni 19.09.20244 miljonit eurot
Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor /
CERV-2024-CITIZENS-REM
UUS! 4 erinevat alameedet koos erinevate eelarvetega allpool
Kodanike kaasamine ja osalemine05.03.2024 kuni 06.06.202414 miljonit eurot
Demokraatiale
üleminek, õigusriigil, demokraatial ja põhiõigustel põhineva
ühiskonna (uuesti) ülesehitamine ja tugevdamine (CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION)
Euroopa ajaloolise mälu alameede 105.03.2024 kuni 06.06.20241 150 000 eurot
Demokraatia tugevdamine läbi ELis toimunud holokausti,
genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsuse vastu sooritatud kuritegude mäletamise CERV-2024-CITIZENS-REM-Holocaust)
Euroopa ajaloolise mälu alameede 205.03.2024 kuni 06.06.20248 880 000 eurot
Multikultuurne Euroopa ühiskond, ränne ja kolonialiseerimine (CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION)Euroopa ajaloolise mälu alameede 305.03.2024 kuni 06.06.20242 060 000 eurot
Euroopa
integratsioon ja selle mõjukad saavutused (CERV-2024-CITIZENS-REM-EUintegration)
Euroopa ajaloolise mälu alameede 405.03.2024 kuni 06.06.20241 550 000 eurot
Euroopa Liidu põhiõiguste har ta taotlusvoor /
CERV-2024-CHAR-LITI
(tuleb 5 erinevat alameedet koos eraldi eelarvetega, nagu aatal 2023)
Euroopa Liidu väärtused23.04.2024 kuni 18.09.202416 000 000 eurot

Euroopa Komisjoni info, avatud taotlusvoorude ja hangete portaal “EU Funding & Tenders Portal”

Portaali aadress on EU Funding & Tenders Portal (europa.eu) ja 18.03.2024 läbis see uuenduskuuri. Vaata lähemalt meie uudist siit.

Portaali sisenemiseks on soovitav end sisse logida (PS! See ei ole sama, mis PIC-koodi taotlemine). Sisseloginud kasutajal on võimalik kasutada kõiki portaali teenuseid, vaadata vooru infot, tutvuda partneritega jne.

Kui sisseloginud kasutaja soovib osaleda avatud voorude konkurssidel, siis tuleb registreerida juriidilise isiku PIC-kood. Vaata allolevat artiklit.

PIC-koodi taotlemine

CERV programmi taotlusvoorudes osalemiseks tuleb taotlus esitada otse Euroopa Komisjonile ja seda saab teha läbi elektroonilise taotlus-süsteemi, mille nimeks on Funding & tender opportunities. Selles süsteemis on lisaks CERV programmile veel ka umbes 30 erinevat toetusprogrammi, kus saavad organisatsioonid osaleda. See leht on ka ettevõtetele, kes soovivad osaleda rahvusvahelistes hangetes. Selleks, et portaali taotlust esitada on vaja üheksakohalist PIC-koodi. Lühend “PIC” on inglise keeles Participant Identification Code.

 • Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil (või partneril) on see juba olemas, vaata siia.
 • Üleval paremas nurgas saad valida omale meelepärase keele, siis vajutate klahvile, mis asub paremal pool (sinine ruut – “Register your organisation”). Registreerimise saate vahepeal peatada ja siis jätkata. PIC -koodi taotlemine võtab aega u 1 tund ja see ei kohusta teid esitama taotlust või osalema avatud voorudes.
 • PIC koodi taotlemise juhendi leiad siit

Kui taotlete PIC-koodi, siis arvestage, et Euroopa Komisjonil läheb PIC koodi taotleva organisatsiooni valideerimisega aega paar nädalat.

Vaata PIC-koodi taotlemise õpetust ingliskeelse video vahendusel

Partnerotsing

 • CERV programmi taotlusvoorudes on reeglina vaja rahvusvahelist partnerit, kellel on olemas ka PIC-kood. PIC koodi on üheksakohaline kood, mis võimaldab teil ja teie partneritel siseneda portaali “Funding & tender“, mille kaudu käib toetuse taotlemine ja aruandlus ja partnerotsing. PIC-koodi taotlemise kohta loe siit. Partnerotsing tähendab nii ise juhtpartnerina partneri otsimist kui ka end kellegi partnerina (mitte juhtpartnerina) üles anda.
 • Partneriks üles andmine käib nii, et valite mingi kindla avatud CERV programmi fooru Funding and Tenders lehel ja valite rubriigi Partner search announcements. Selles rubriigis saate nii vaadata organisatsioone, kes partnereid otsivad, kui ka saate lisada oma organisatsiooni.
 • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) korraldavad partnerotsingu foorumeid zoom-keskkonnas. Foorumite eesmärk on CERV projektide vahel sünergia tekitamine (sh koostööprojektide tekkimine, partnerite vaheline suhtlemine jne). Foorumid on rahvusvahelised ja reeglina toimuvad need ZOOM-keskkonnas. Foorumiga saavad liituda projekti-ideed ja seda saad teha siin.
 • CERV programmi kohalikud kontaktpunktid (18 riiki) on üles seadnud ka võimaluse partnerotsinguks. Võimalik on nii otsida partnereid kui ka enda organisatsioon üles seada. Seda saad teha siin.
 • KÜSKi rahvusvahelise koostööd arendavad taotlusvoorud on mõeldud vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmiseks ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse. Lisainfot rahvusvaheliste voorude kohta leiad siit.

Kaasrahastus

CERV programmi meetmete rahastamine toimub peamiselt kindlasummaliste maksetena (i.k. LUMP SUM). Toetusega ei saa rahastada kogu projekti maksumust, toetusesaajad võivad kanda lisakulusid, mida liidu toetus ei kata. Teisisõnu on see kaasrahastus (i.k. co-financing).

Kindlasummalisi makseid on CERV programmis kahte tüüpi, need on:

1) ette antud eelarvetabel, kus on fikseeritud summad ja

2) toetuse taotleja koostatud eelarvetabel, kus toetuse saaja määrab ise ühiku summa.

Esimesel juhul on summad kindlaks määratud ja arvesse on võetud kaasrahastamise põhimõtet. Vaata CERV programmi kindlasummaliste maksete määramise analüüsi (sh kaasrahastamise põhimõttega arvestamist) siit.

Teisel juhu on toetuse protsent määratud kindlaks toetuse andmise avatud vooru dokumendis. Seega saab toetuse taotleja eelarvet planeerides arvestada ka kaasrahastuse summa suurusega.

Kindlasummalise makse puhul eeldatakse, et toetuse taotleja arvestab ja järgib kaasrahastamise põhimõtet. Seega ei nõua Euroopa Komisjon taotlejalt teavet muude rahastamisallikate kohta peale ELi toetuse.

Kas teadsid, et KÜSKist on võimalik taotleda välisfondi projektis osalemiseks (või toetuse taotlemiseks) kaasrahastust? TÄHELEPANU!! 2024a taotlusvoor on avatud. Vaata lähemalt infot siit.

Soolise võrdõiguslikkusega arvestamine

Kõigis CERV programmi voorudes tuleb taotlejal arvestada soolise võrdõiguslikkuse põhimõttega. See on vajalik, et tagada projektides võrdsetel alustel juurdepääs nii naistele kui ka meestele. Lisaks naiste ja meeste võrdsele kohtlemisele, on soovituslik projektide kavandamisel ja teostamisel pöörata tähelepanu kõigile diskrimineerimisohus olevatele sihtrühmadele, nagu on kirjeldatud EL põhiõigust harta artikkel 21 ja võrdse kohtlemise seaduse § 1.

Soolise võrdõiguslikkusega arvestamist projektis saab teha minianalüüsiga. Minianalüüsi tööriistaks on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi koostatud põhiküsimused, mille on tõlkinud Eesti taotleja jaoks kontaktpunkt. Eestikeelse küsimustiku saad alla laadida siit.

Küsimustele vastamise kaudu saavad taotlejad hinnata oma projekti soolise võrdõiguslikkuse aspektist (sh diskrimineerimisohus olevate sihtrühmade kaasamise aspektist). Analüüs aitab vältida soovimatut negatiivset mõju nii naistele kui ka meestele. Taotlejatelt oodatakse seda, et nad kavandavad ja teostavad oma kommunikatsioonitegevusi sootundlikult. See hõlmab eelkõige sootundlikku keelekasutust. Projektitegevustes tuleb vältida olukorda, kus haavatavas olukorras oleva sihtrühma stereotüüpi on projekti tegevuste kaudu tahtmatult veelgi süvendatud. Oluline on pöörata tähelepanu soolise võrdõiguslikkuse analüüsile nii projekti ettevalmistamisel, projekti tegevustes, projekti järeltegevustes.

Need projektitaotlused, kus on kirjeldatud, kas ja kuidas soolise võrdõiguslikkusega on arvestatud projektis ja kuidas analüüs tehti, saavad projekti kvaliteedi hindamise kriteeriumis rohkem punkte. Vt ka CERV projekti hindamise kriteeriumid https://kysk.ee/taotlejale/cerv/#hindamine .

Allolev video on Sloveenia riikliku kontaktpunkti korraldatud seminari salvestus, kus Euroopa Komisjon selgita mõningaid põhimõisteid, miks on soolise võrdõiguslikkusega arvestamine projektide koostamisel on oluline ja kuidas seda teha.

Soovituslik lugemine:

Lastekaitsepoliitika CERV projektides

CERV programmi voorudes julgustatakse taotlejat suunama oma projekti tegevused laste sihrühmale ja neid ka oma projekti planeerimise faasi kaasama. Selleks, et tagada nii projekti meeskonna turvalisus ja laste turvalisus, peab taotleja alla 18a sihtgrupi kaasamisel projektitegevustesse, viitama oma organisatsiooni lastekaitsepoliitika dokumendile.

Lastekaitsepoliitika dokument ei pea dubleerima kehtivat lastekaitseseadust. See peab sisaldama selget teavet töötajate (sealhulgas praktikantide ja vabatahtlike) värbamise kohta ning taustakontrolli (kontrolli). See peab sisaldama ka selgeid protseduure ja eeskirju töötajatele, sealhulgas aruandluse eeskirju ja pidevat koolitust.

Lastekaitsepoliitika dokument peab sisaldama nelja teemad ja need on: poliitika, inimesed, protseduurid ja vastutus.

 • Teema 1 poliitika – organisatsioon töötab välja poliitika, mis kirjeldab, kuidas ta on kavandanud lastele tekitatava kahju ennetamise tegevused ja mil moel reageeritakse, kui lastele on tekitatud kahju.
 • Teema 2 inimesed – organisatsioon seab oma töötajatele ja kaastöötajatele selged kohustused ja ootused lastele tekitatava kahju ennetamiseks ja sellele reageerimiseks. Vajadusel kaasatakse lisakompetentsi. Olemas on vajalikud enesehindamise meetmed.
 • Teema 3 protseduurid – organisatsioon loob lastele turvalise keskkonna, rakendades lastekaitseprotseduure, mida rakendatakse kogu organisatsioonis ja nende partnerite organiatsioonides, kes projekti läbi viib.
 • Teema 4 vastutus – organisatsioon jälgib ja vaatab üle oma kaitsemeetmed.

See poliitikadokument peab olema veebis kättesaadav ja läbipaistev kõigile, kes organisatsiooniga kokku puutuvad. Viide peab olema lastekaitsedokumendile taotluses enne, kui taotlus portaali esitatakse.

Ingliskeelne lastekaitsedokumendi koostamise juhis:

Eesti vabaühenduse (Tammepuu Eesti Klubi MTÜ) koostatud lastekaitse dokument

CERV koostööprojektid

Projekt Noorte Hääl

2024. aasta märtsis alustas CERV programmi kontaktpunkt oma pilootprojektiga, mille eesmärk on teha lapse hääl kuuldavaks haridusvaldkonnas. Rubriik ilmub Õpetajate Lehes iga kuu viimasel teisipäeval ja seda toimetab Tuulike Kivestu-Rotella. Kaasa löövad lapsed ja noored erinevatest Eesti koolidest.

Senini ilmunud rubriigid ja teemad:

Kuidas jõuda kvaliteetse projektini?

Minimaalne kvaliteedilävend, mille juures kaalutakse projektile rahastuse andmist, on 70 punkti. Punktid arvestatakse kolme hindamiskriteeriumi põhjal, milleks on asjakohasus, kvaliteet; ja mõju. Täpsemalt saad lugeda hindamiskriteeriumite kohta selgitusi siit.

Mitmeaastase hindamispraktika põhjal on Euroopa Komisjon kokku pannud loetelu, mis iseloomustavad kvaliteedikünnise ületavaid projekte. Kvaliteetsed projektid:

 • lahendavad probleemi, mis on seotud siseriiklike ja/või EL poliitikatega (taotluses on viide);
 • on seotud avatud vooru dokumendis viidatud EL poliitikadokumentidega (taotluses on viide);
 • on selgelt määratletud ja saavutatavad projekti eesmärkidega. Vaata näiteks SMART-reegli järgi püstitatud eesmärkide seadmist siit;
 • on praktiliste ja kasulike väljunditega;
 • avaldavad otsest positiivset mõju sihtrühma(de)le;
 • on arvestanud sihtrühmade kaasamisel nende erivajadusi;
 • on pööranud tähelepanu ja läbivalt mõelnud projekti jätkusuutlikkusele – nii partnerite valikul, sihtrühma seadmisel, kui ka tegevuste planeerimisel;
 • on valinud oma koostöövõrgustiku-konsortsiumi liikmeteks põhjendatud ja pädevad partnerid;
 • on arvestanud tegevuse läbiviimisel soolise võrdõiguslikkusega ja laste turvalisuse põhimõtetega;
 • pakuvad välja uuenduslikke lahendusi (see tähendab, et projekt pakub välja uusi ja alternatiivseid lahendusi pidevalt korduvate ja süvenevate probleemide lahendamisel ja samas kaasates piirkondi, kus eelnevalt ei ole sarnaseid meetodeid kasutatud)

Soovitame kasutada Tallinna Ülikooli koostatud projektijuhtimise materjale, mis aitavad nutikate meetoditega projekti selgelt ja arusaadavalt kirjutada. Materjale saad lugeda siit.

Mis on võimekad ja mis on parimad praktikad?

Euroopa Komisjon eristab kahte liiki edukaid projekte: ühed on võimekad ja teised parimad praktikad. Võimekad on need projektid, mis on hindamise faasis saanud maksimaalsed kvaliteedipunktid. Parimad praktikad on need projektid, mis on saavutanud maksimaalselt oma lubatud eesmärgid projekti lõpuks.

Ühe parima praktika näitena presenteerib Euroopa Komisjon CERV programmi linnade ja valdade võrgustiku toetusmeetme projekti “StadtRäume – UrbanSpaces“. Selle projekti üks eesmärke oli tuua ajalooline materjal uute ja kaasaegsete meediumite kaudu noorteni. Kuna projekt oli suunatud noortele, siis olid nad esindatud igas projekti faasis – ettevalmistamisest projekti lõpusündmuseni välja. Parima praktika näitega saad tutvuda siin.

Taotluste hindamine

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste praogrammi CERV taotlusvoorude väljakuulutamise dokumendis (inglise keeles “Call Document” ) on kirjas hindamise alused (inglise keeles “Award criteria”). Hindamiskriteeriumite eest saadavad punktisummad võivad avatud voorudes olla erinevad, kuid üldjuhul on kriteeriumid ühesugused. Täpsemal loe kindlasti avatud vooru dokumendist. Selle peatüki mõte on tuua võimalikule taotlejale lähemale eestikeelne teave, mille alusel Euroopa Komisjon programmi esitatud taotlusi hindab.

Universaalsed hindamiskriteeriumid on:

ASJAKOHASUS. Selle kriteeriumiga hinnatakse reeglina millisel määral vastab taotlus konkursi prioriteetidele ja eesmärkidele. Hinnatakse, kui selgelt on määratletud tegevuse vajadused, sihtrühm ja soolõimega arvestamine. Milline on panus ELi strateegilisse ja õiguslikku konteksti? Milline on üleeuroopaline/üleriigiline mõõde? Kuidas kasutatakse võimalust kajastada tegevuse tulemusi teistes riikides (heade tavade jagamise võimalus)? Kas on projekti tegevustel potentsiaal arendada vastastikust usaldust/piiriülest koostööd? Kuidas on arvestatud dubleerimise vältimisega teiste liidu programmidest rahastatavate projektide või eelmis(t)e sama rahastamisvoo projekti(de)ga? Kuidas on kavas tekitada sünergiat ja täiendada sel moel teisi EL meetmeid (vaata, mis on ELis olulised prioriteetsed tegevused).

KVALITEET. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti selgust ja järjepidevust. Kas ja kui loogilised seosed on projektis probleemide, vajaduste ja pakutud lahenduste vahel (logframe meetod). Kas ja kuidas projekt kasutab innovaatilist lähenemisviisi? Mis see on? Loe näiteks sotsiaalse innovatsiooni kohta siit. Kas ja kuidas on kasutatud eelmiste projektide tulemusi? Milline on projekti teostamise metoodika, milles on nõuetekohaselt arvesse võetud soolist aspekti (töökorraldus, ajakava, ressursside jaotamine ja ülesannete jaotus partnerite
vahel, riskid ja riskijuhtimine, seire ja hindamine). Vaata täpsemalt soolise aspekti arvesse võtmise kohta eestikeelset abimaterjali siit. Kuidas on projektis käsitletud eetikaküsimusi? Vaata 2002. aastal Eesti vabaühenduste vastu võetud eetikakoodeksit siit. Milline on projekti teostatavus vastavalt kavandatud ajakavale?

MÕJU. Selle kriteeriumiga hinnatakse projekti tegevuste võimekust ja edasipüüdlikkust ja tulemuste eeldatavat pikaajalist mõju sihtrühmadele ja laiemale üldsusele. Kas ja milline on tegevuste tulemuste levitamisstrateegia kestlikkuse ja pikaajalise mõju tagamiseks? Kas ja milline on positiivse mitmekordistava mõju võimalikkus? Milline on selle toetuse tulemuste kestlikkus pärast ELi rahastamise lõppu?

Taotluse esitamise kontroll-nimekiri

Enne taotluse esitamist portaali “Funding and Tenders” veendu, et oled andnud endast parima. Testi end ja vaata järele, selleks prindi välja või vaata ekraanilt kontroll-nimekirja

CERV programmist toetust saanud Eesti organisatsioonid

Aastatel 2021 ja 2022 on CERV programmi kaudu toetust saanud 22 organisatsiooni (neist 1 on ettevõte, 2 on kohalikud omavalitsused, 2 ülikooli ja ülejäänud on sihtasutused või mittetulundusühingud). Toetuse summa kokku on pisut üle ühe miljoni euro. Tutvu projektide loeteluga siin.

EL lipu logo kasutamine

Toetuse saaja peab teavitama avalikkust toetuse päritolust. CERV toetuse saaja peab kasutama EL lippu ja/või EL lippu koos tekstiga “Kaasrahastab Euroopa Liit”.

Eestikeelse tervikjuhendi ja viited eestikeelsetele logodele (erinevad formaadid) saad alla laadida siit:

Programmi üldine info

2023. aastal jõudis kaante vahele Euroopa Komisjoni õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi (DG JUST) analüüs, mille eesmärk oli saada parem ülevaade kodanikuühiskonna maastikust ELi õiguste ja väärtuste kaitse ja edendamise valdkonnast. Loe uuringut siit.

Programmi viib ellu Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus (EACEA) ja Õigus- ja tarbijaküsimuste peadirektoraat (DG JUST). Euroopa Komisjon  vastutab programmi strateegia ning prioriteetide seadmise eest. Ühtlasi levitab Komisjon häid praktikaid ning tulemusi. Programmi kohta jagavad rohkem infot osalevates riikides asuvad kontaktpunktid.

Programmialast lisainfot ja nõu eesti keeles pakuvad kontaktpunkti koordinaatorid

Marju Mäger

koordinaator

 • NULA inkubaatori koordineerimine;
 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine

Katre Tamm

koordinaator

 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine