Võrdsus, õigused ja sooline võrdõiguslikkus

Õiguste, mittediskrimineerimise ja võrdsuse edendamine ning soolise võrdõiguslikkuse ja mittediskrimineerimise süvitsi laiendamine.


Selle valdkonna projektid:

  • võitlevad soolise, rassilise või etnilise päritolu, usutunnistuse või veendumuste, puude, vanuse või seksuaalse sättumuse alusel esineva ebavõrdsuse ja diskrimineerimise vastu, ennetades nendest tulenevaid probleeme ja austades mittediskrimineerimise põhimõtet ELi harta artiklis 21 sätestatud alustel;
  • edendavad täieulatuslikult naiste õiguste realiseerimist, soolist võrdõiguslikkust, sealhulgas töö- ja eraelu tasakaalu, naiste rolli võimestamist ja soolise võrdõiguslikkuse süvendatud laiendamist;
  • võitlevad igasuguse diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia, afrofoobia, antisemitismi, romivaenulikkuse, moslemivastase viha ja teiste sallimatuse vormide vastu, sealhulgas homofoobia ja muul soolistel identiteedil põhineva sallimatuse vastu nii veebis kui ka väljaspool veebi;
  • kaitsevad ja edendavad lapse õigusi, teadvustavad lapse õigusi kohtumenetlustes, suurendavad lastekaitsesüsteemide suutlikkust;
  • kaitsevad ja edendavad puuetega inimeste õigusi nende aktiivse kaasamise ja ühiskonnas täieliku osalemise nimel;
  • tegelevad isikuandmete kaitse ja andmekaitsereformiga seotud väljakutsetega ning toetavad sidusrühmade dialoogi selles valdkonnas;
  • toetavad jõupingutusi, võimaldamaks inimestel kasutada oma õigusi ELi kodanikena, jõustada vaba liikumise õigusi ning võidelda nende õiguste kuritarvitamise vastu.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguse ja väärtuste programm on loodud Euroopa Komisjoni määrusega nr 2021/692. Võrdõiguslikkuse, õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse tegevussuunda reguleerib selle määruse artikkel 4. Vaata määruse eestikeelset teksti täismahus siit