Euroopa Liidu väärtused

ELi väärtuste kaitse ja propageerimine. Vastavalt Euroopa Liidu lepingu artiklile 2 rajaneb Euroopa Liit väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.
 
Selle valdkonna projektid keskenduvad õiguste alase teadlikkuse kaitsmisele, edendamisele ja teadlikkuse tõstmisele, pakkudes rahalist toetust kohalikul, piirkondlikul ja riikidevahelisel tasandil tegutsevatele kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Rahastusega toetatakse kodanikuühiskonna organisatsioone õiguste edendamisel ja arendamisel, tugevdades seeläbi ELi väärtusi, õigusriigi põhimõtete austamist ning demokraatlikuma ELi, dialoogi, läbipaistvuse ja hea valitsemistava ülesehitamist.

Eelistatakse samuti koostööd avalike asustusega. Euroopa Liidu põhiõiguste harta ja selle lisadokumentidega saad tutvuda siin.

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguse ja väärtuste programm on loodud Euroopa Komisjoni määrusega nr 2021/692. Euroopa Liidu väärtuste tegevussuunda reguleerib selle määruse artikkel 3. Vaata määruse eestikeelset teksti täismahus siit.