Toetused vabaühendustele

KÜSK korraldab nii ise kui ka koostöös teiste organisatsioonidega erinevaid toetusprogramme (taotlusvoore) vabaühendustele. Lisaks voorude korraldamisele on KÜSK ka mahuka Euroopa Komisjoni toetusmehhanismi kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste CERV programmi toetuste info vahendaja.

KÜSK taotlusvoorud on:

 • Arenguhüpet ettevalmistav (AHE) taotlusvoor on mõeldud vabaühenduste arenguvajaduste analüüsimiseks ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamiseks. Arenguhüpet ettevalmistava projekti tulemusena tuleb vabaühendusel esitada kas tegevuskava või äriplaan. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades. AHE projekti jooksul kaasavad vabaühendused arengueksperdi, kes nõustab ühingut, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Taotlusvoorud kuulutatakse välja reeglina kord aastas KÜSK taotlusvoorude kalendris. Eelnevate aastate toetuse saajatega saad tutvuda siin.
 • Arenguhüppe (AH) taotlusvoor on mõeldud vabaühenduste arenguhüppeks, mis seisneb organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõjul kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning selles, et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Taotlusvoorud kuulutatakse välja reeglina kord aastas KÜSK taotlusvoorude kalendris. Eelnevate aastate toetuse saajatega saad tutvuda siin.
 • Kodanikuühiskonna innovatsioonifond (KIF) toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas. Voor toimus 2023. aastal esimest korda. Taotlusvooru eelarve 2023. aastal oli 875 000 eurot. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad. 2023. aasta taotlusvooruga saad tutvuda siin.
 • Kogukonna eestvedaja stipendium (KES) on mõeldud inimesele, kes soovib arendada oma oskusi, võimeid ja teadmisi, et motiveeritult kogukonna arendamisse panustada. Sõna “kogukond” on selle toetuse puhul määratletud kui ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsev inimeste rühm. Stipendiumi suurus, taotlemise nõuded ja kohustused määratakse stipendiumi statuudis, mille kinnitab KÜSK nõukogu. Stipendimi toetuses on nõutav ka stipendiaadi mentori olemasolu, kellele võib maksta töötasu. Samuti on taotluses nõutav kohalike partnerite (sh omavalitsus) läbimõeldud koostöö tegemine. Stipendiumi on välja antud alates aastast 2022. Stipendiaat saab olla eraisik. Eelnevate aastate stipendiaatidega saad tutvuda siin.
 • Nupukate lahenduste inkubaatori (NULA) läbiviimine koostöös partneriga on programm, mille kaudu toetatakse uuenduslikke ja mõjusaid ideid kriitiliste ühiskondlike probleemide lahendamiseks. NULA inkubaator toimub mitmes etapis, millega aitame esialgsetest ideedest kasvatada välja terviklikud lahendused. NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori ellukutsujaks on KÜSK ning partneriks on Heateo Sihtasutus, kes panustab programmi ülesehituse, korralduse ja algatuste nõustamisega. NULA kohta leiad täpsemat infot www.nula.ee.
 • Rahvusvahelise koostööd arendavad taotlusvoorud on mõeldud vabaühenduste rahvusvahelise koostöö võimekuse tõstmiseks ja võimaldavad ühingutel teadmiste vahetamiseks reisida välismaale või kutsuda valdkonna eksperte Eestisse. Lisainfot rahvusvaheliste voorude kohta leiad siit.
 • Iga-aastane stipendium aasta parimaks valitud MTÜle on mõeldud selleks, et innustada vabaühendusi kaasa aitama tegusa kodanikuühiskonna arengule. Siseministeerium annab seda välja koostöös Vabaühenduste Liiduga. Aasta parimate tunnustamise ja varasemate stipendiumi saajatega saab lähemalt tutvuda Vabaühenduste Liidu lehel.

KÜSKi vahendatud toetused:

 • Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV taotlusvoorud on mõeldud kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kohalikele omavalitsustele ja nende allasutustele ning riiklikele asutustele erinevate projektide elluviimiseks. Programmi eesmärk on kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist.Euroopa Liit. KÜSK on Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi CERV kontaktpunktiks Eestis, pakkudes programmialast infot ja nõustamisteenust. Eestikeelne vooru info on üleval KÜSK taotlusvoorude kalendris. Lisainfo programmi kohta on leitav aadressil www.kysk.ee/cerv.

Muud taotlusvõimalused vabaühendustele:

 • Kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) KÜSK 2018. aastast alates enam ei koordineeri. Programmi korralduse kohta saab lugeda rahandusministeeriumi kodulehelt.
 • Hooandja vabaühenduste ühisrahastusportaal. Tegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse. Hooandja portaali valmimisse aitas kaasa KÜSKi toetus.
 • Toetusvõimaluste kohta annavad infot ka maakondlike arenduskeskuste konsultant. Vaata ja uuri lähemalt MTÜ abi lehelt siit.

NB! Kõikidel toetusvõimalustel on omad tingimused taotlemisele ning kohati varieeruvad ka nõuded taotlejale. Seetõttu on oluline huvi pakkuva vooru või konkursi tingimustega end eraldi kurssi viia enne toetuse taotlemist. Samuti võivad KÜSKi vahendatavad taotlusvoorud aasta aastalt vahetuda ja muutuda. Vaata millised voorud ja millised organisatsioonid või inimesed on KÜSKi kaudu toetusi saanud toetuse saajate ajaloo rubriigist siit.

Vaata täpsemalt, kes KÜSKi töötajatest, millise taotlusvooruga tegeleb – https://kysk.ee/meist/byroo/