Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvoor elanikkonnakaitse võimekuse ja kriisivalmiduse arendamiseks

Taotlusvoor suletud

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2023. aaastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 22. augustist kuni 30. novembrini 2023.

Taotlusvooru eesmärk on:

 • kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamine kohalikus omavalitsuses;
 • elanikkonnakaitse  vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine.

Innovatsioonifondist saab 2023. a. toetust taotleda:

 • kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või

kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

 • konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood on alates kodanikuühiskonna innovatsioonifondi üldtingimuste kehtestamisest 26. juunil 2023. a kuni 31. augustini 2024. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotlusi saab esitada 22. augustist kuni 30. novembrini 2023 Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

 • kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm kättesaadav siit);
 • vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
 • kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamisse ja toetuse taotlemise koostamisse peab olema kaasatud Päästeameti esindaja, kellel on erialane pädevus hindamaks kavandatavate tegevuste seotust, mõju ja oodatavat tulemust elanikkonnakaitsele kohalikul tasandil.

Nimekiri Päästeameti esindajatest leitav siit.

Taotlusvooru eelarve 2023. aastal on 875 000 eurot. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad. Ühe kohaliku omavalitsuse territooriumilt võivad taotluse esitada ka mitu taotlejat, kuid see peab olema kohaliku omavalitsusega läbi arutatud ja omavalitsuse kinnituskirjas märgitud. Maksimaalne toetussumma kohaliku omavalitsuse kohta on arvutatud baaseelarve komponendi, sisemajanduse koguprodukti (SKP) elaniku kohta ning rahvastikuregistris elanike arvu osakaalu vastavas kohalikus omavalitsuses põhjal, vastavalt toetuse jaotusvõtmele.

Kui toetuse saaja on seltsing, peab KÜSK toetuse summast enne selle kandmist seltsingu liikme pangakontole kinni tulumaksu ja tasub selle toetuse saaja eest Maksu-ja Tolliametile vastavalt kehtivale tulumaksumäärale. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotluses märgitud arvelduskonto eraisikust omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal toetust saanud isiku tuludeklaratsioonis.

Taotlusvooru tingimused

Infotund

KÜSKi infotund toimus 25. augustil kell 14.00 keskkonnas Zoom.

Infopäeva esitlus on kättesaadav siit.

Infotunni salvestus on järelvaadatav Youtube´ist.

22. mail korraldas Siseministeerium innovatsioonifondi taotlusvooru tutvustava info- ja veebiseminari.
Siseministeeriumi infotunni videosalvestuse ja ettekanded leiate Siseministeeriumi kodulehelt.

Korduma kippuvad küsimused

Kas võib taotleda, kui MTÜ on asutatud juulis 2023?

Jah, võib. Kui KÜSK on teiste taotlusvoorude puhul enamasti nõudnud, et MTÜ peab olema äriregistris registreeritud vähemalt 1 aasta enne taotluse esitamist, siis antud taotlusvoorus sellist nõuet ei ole.

Kas peab KOV juht allkirjastama kinnituskirja või võib volitada ka mõnda ametnikku?

Kinnituskirja vormis on märgitud allkirjastajaks kohaliku omavalitsuse juht. Oleneb, kuidas kohalikus omavalituses dokumendite allkirjastamine korraldatud on. Kui dokumendi allkirjastamiseks on antud volitus kellegile teisele, siis võib volituse alusel allkirjastada ka see isik.

Kas ja mitu hinnapakkumist üle 5000-euroste ostude ja investeeringute korral on kohustuslik toetuse küsimisel esitada eelarve koostamiseks?

Pole nõutud kindlat arvu hinnapakkumisi. Siin võiks lähtuda, mis on mõistlik selleks, et saada ülevaadet teenuse/toote hinnast. Oluline on viidata saadud pakkumistele, millest saab järeldada, et teil on ülevaade hindadest olemas ja miks antud pakkumise valisite.

Kas nii sobib, et elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks toetust ei küsita ja seda tehakse omavahenditega, aga toetus esitatakse nt inventari soetamiseks, elektri varustuskindluse tagamiseks jne.

Jah, sobib. Taotlusvormis palume kirjeldada, kuidas ja kellega koos olete need vajadused välja selgitanud.

Mida peetakse silmas, et “keelatud on teenida otsest tulu”? Kas töötasu on otsene tulu?

Näiteks, kui teete investeeringuid või soetate vahendeid, siis need peavad olema avalikuks kasutamiseks kättesaadavad, mitte, et kasutate neid ainult tulu teenimiseks.

Töötasu on abikõlblik kulu.

Vajaduste väljaselgitamine ongi töö ja aeg. Kui suur % taotletud summast saab olla töötasu?

Kui kulu on põhjendatud ja kooskõlas eesmärgi saavutamisega ja vajalik tegevuste elluviimiseks, on see lubatud. Kindlat protsenti taotletud summast pole määratud.

Kas kohaliku omavalitsuse roll on kogukonnad kokku kutsuda ja leida vajalikud tegevused, mis sobivad elanikkonnakaitseks?

Erinevate osapoolte kokkukutsumine, et välja selgitada piirkonna vajadused ja nende lahendused, saab olla nii KOVi kui kogukonna initsiatiiv.

Kas taotlevad osapooled/seltsingud võivad olla ka korteriühistud?

Korteriühistute tegevus on reguleeritud Korteriomandi- ja korteriühistuseadusega, mitte Mittetulundusühingute seadusega, nende liikmeteks on kõik ühe korteriomanditeks jagatud kinnisomandi korteriomandite omanikud.

Kui taotleja korteriühistu põhikirjas on toodud, et nad tegutsevad avalikes huvides ja nad on MTÜ, siis saab korteriühistu olla taotlejaks. Sel juhul peab arvestama nõudega, et näiteks, kui korteriühistu pinnal tehakse korrastustöid varjendi tegemiseks vms, siis peab see ruum olema avalikus kasutuses, mitte avatud ainult korteriühistu liikmetele.

Kui KOV piirkonnas on rohkem seltse ja/või organisatsioone, kas on oluline võimalikult paljusid projekti tegevustesse kaasata?

Oleneb, mis on projekti eesmärk. Kui soovitakse välja selgitada piirkonna vajadused, siis mida rohkem kaasatud osapooli, seda parem ülevaade saadakse. Kui alustate juba projekti tegevustega, siis ei pea olema kõik osapooled pidevalt kaasatud, selleks on projekti meeskond.

Kas on mõistlik, et vallas lepitakse koos kogukonnaga kokku, millised taotlused taotlusvooru esitatakse, kuna summa on ju ette antud ja juhuslikke taotlusi ei saa tulla?

Jah, on mõistlik. Oluline on kaasata erinevaid osapooli, et kõik vajadused oleksid kaardistatud ja saaksid tehtud vajalikud tegevused elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks piirkonnas.

Kas taotlusvoorus on minimaalne summa, mida saab taotleda?

Minimaalset toetussummat ei ole.

Kui ühe kohaliku omavalitsuse piires on mitu taotlejat ja summa, mida taotletakse, ületab selle KOV-i jaoks eraldatud maksimaalset toetussummat, kuidas siis otsustatakse raha jaotus?

Ühest kohalikust omavalitsusest võib tõepoolest olla nii üks kui mitu taotlejat (mittetulundusühing või seltsing). Taotlused tuleb esitada nii, et taotluse summa kohaliku omavalitsuse kohta ei ületaks konkreetsele KOV-ile ettenähtud maksimaalset toetuse summat (vaata siit tabelist vastavalt toetuse jaotusvõtmele) ka siis, kui taotlejaid on mitu. Kohalike omavalitsuste ja taotlejate koostöös tuleb see kokku leppida. Igale taotlusele annab KOV omapoolse kinnituskirja.

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

 • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
 • kogukonna eestvedaja stipendium;
 • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
 • arenguekspertide koordineerimine

Toetuse saajad

2023

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Mittetulundusühing Torgu Vabatahtlik PäästekomandoMobiilne generaator4 698,00 €
Kamari HaridusseltsKogukondlik elanikkonnakaitse kriisivalmidus Põltsamaa vallas4 657,94 €
Lindi KülaseltsLindi piirkonna elanikkonnakaitse vajaduste täpsustamine, teenuste tellimine ja inventari soetamine26 000,00 €
Sargvere Maakultuuri Edendamise SeltsSargvere keskkusehoone kohtpaikne generaatori ühendamise valmidus3 477,00 €
Narva- Jõesuu Vabatahtlik Mere- ja jääpäästeüksusNarva-Jõesuu Vabatahtliku Mere- ja Jääpäästeüksuse varustuse täiustamise projekt3 844,00 €
Mittetulundusühing Puhta vee teemaparkElanikkonnakaitse võimekuse arendamine1 500,00 €
VIIRA ARENDUSSELTSGeneraator3 142,21 €
Lootuse Küla PäästeseltsLootuse Küla Päästeseltsi generaator4 900,00 €
VÕHMA KULTUURI- JA SPORDISELTSVõhma külamaja kogukonna kerksuskeskuseks6 771,00 €
Piilsi Küla SeltsKogukonna kriisikeskuse veepuhastussüsteem2 500,00 €
Kultuurikamber MTÜVarustuskindluse tagamine elanikele Alutaguse valla Illuka piirkonna asulates.2 100,00 €
SUURSOO KÜLASELTSSuursoo elanikkonnakaitse parandamine4 000,00 €
MTÜ KAPPERMÄE SELTSKappermäe seltsimaja kerksuskeskuse autonoomse elektrivarustuse tagamine7 800,00 €
Ruhnu KultuuriruumRuhnu elanikkonnakaitse võimekuse arendusprojekt.2 644,43 €
Nõo Priitahtlik PäästeseltsSõltumatu joogiveevarustuse tagamine Nõo alevikus3 615,00 €
MTÜ ImpecuniousAespa kogukonna kriisikoja autonoomse elektrisüsteemi rajamine ning kriisivarude soetamine4 298,95 €
Mittetulundusühing Paadrema KülaseltsPaadrema kogukond kriisiks valmis2 700,00 €
Kangrumäe Külakultuuri Edendamise SeltsTurvalisem Aravete kogukond4 800,00 €
Mittetulundusühing VABAKONDPostikad kriisiks valmis!3 086,00 €
MTÜ Sulbi Maarahva SeltsSulbi piirkonna külade elektri varustuskindluse tagamine4 020,00 €
Taheva Valla Külade SeltsReservtoite rajamine Taheva piirkonda Hargla Maakultuurimajja1 120,48 €
Sindi Tuletõrje SeltsElanikkonnakaitse inventari soetamine Tori valla elektri varustuskindluse tõstmiseks9 631,60 €
MTÜ KaljuvaldKriisivalmis noored5 952,52 €
Mittetulundusühing Iga EluÜha enam juhtumeid, kus pärast südameseiskust taaselustatakse inimesi9 438,00 €
ULVI NAISTE ÜHENDUSUlvi koolimaja kohandamine piirkonna kerksuskeskuseks I etapp3 217,00 €
mittetulundusühing KANGSTI KÜLASELTSRõuge valla elanikkonnakaitse arendamine6 882,89 €
MTÜ Rohuneeme KülaseltsKogukonna ühiste meditsiinivahendite varu loomine ja esmaabikoolituste läbiviimine.3 525,00 €
Vormsi Merepääste SeltsKriisiköök2 877,36 €
Sadala Külade SeltsKogukonnale vajalik vahend elektrigeneraator5 167,00 €
Setomaa LiitSetomaa valla elanike kaitse vajaduste osaline lahendamine5 169,09 €
Mittetulundusühing Salmistu PaadimeesSalmistu merepääste mobiilne kütusemahuti1 426,80 €
Mittetulundusühing TiigisaareRidaküla seltsimaja, Vohnja mõisa ja Läsna rahvamaja generaatori valmidus3 372,00 €
Uuesalu KülaseltsAkupangad Uuesalu küla elanikkonnakaitse vajaduste jaoks1 486,14 €
mittetulundusühing KAIKAMÄEKaikakandi kriisivalmiduse tõstmine6 114,00 €
Ritsu KülaseltsSoojusvarustuse ja elektri tagamine Tõrva valla kogukondades kriisiolukorras.7 187,00 €
Mittetulundusühing Epre ArendusReservtoite rajamine ja generaatori ostmine Õru piirkonda, Õru lasteaia hoonesse4 177,77 €
Häädemeeste Suurküla mittetulundusühingGeneraator Häädemeeste valla küladele6 713,61 €
MTÜ Virtsu RannahooneVirtsu ja lähiümbruskonna kriisivalmiduse tagamine4 139,67 €
Ingliste ArendusseltsIngliste piirkonna kerksuskeskuse arendamine7 024,00 €
Laatre heaksReservtoite rajamine ja generaatori soetamine Laatre raamatukogu hoonesse3 959,13 €
Mittetulundusühing IgapäevViljandlaste parem valmisolek kriisideks läbi kogukonnatöö16 525,88 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Martna Püha Martini KogudusMartna kogukonnakohviku tuleohutus1 522,10 €
MTÜ Sauna teeKaarlisauna veevarustus kriisiajal1 599,89 €
Vajangu Külade SeltsElanikkonnakaitse võimekuse parandamine Vajangu piirkonnas9 871,37 €
mittetulundusühing Kaiu KoosRapla valla toimepidevuse tõstmine kriisiolukorras: Kaiu piirkonna evakuatsioonikoha korraldamine Kaiu Hariduskeskusesse.13 543,71 €
Lohusuu Rannakultuuri SeltsLohusuu Vabaajakeskuses kerksuskeskuse parendamine1 200,00 €
Mittetulundusühing Viimsi InvaühingUuringu läbiviimine Viimsi valla erivajadusega inimeste ja nende perekondade kriisideks valmisoleku ja vajaduste kaardistamiseks4 680,00 €
Ristiküla KülaseltsRistiküla kriisivalmidus2 961,00 €
Tänassilma KülaseltsTänassilma, Valma, Uusna ja Paistu kogukondadea ühisprojekt kriisivalmidus elanikkonna kaitseks10 630,00 €
spordiklubi KarulaReservtoite rajamine ja generaatori soetamine Karula piirkonda Karula teeninduskeskusesse6 146,43 €
Mittetulundusühing Muhu PärandikoolAjutine varjekoht Liival4 236,00 €
Mittetulundusühing Iga EluTermokaameraga drooni soetamine kadunud inimeste otsimiseks ja kasutamiseks kriisiolukordades10 000,00 €
Vaida AlevikuseltsVaida kandi kerksuskeskuse loomine2 888,27 €
MAARJA KÜLA SÕPRADE KLUBI MTÜMaarja Küla (SA) kriisivõimekuse tõstmine5 833,03 €
Muuga SeltsOluline investeering Muuga piirkonna elanike turvalisuse tagamisse6 570,75 €
Mittetulundusühing Roela KodukantVinni valla hädaolukorra riskianalüüsi ja hädaolukorra lahendamise plaani koostamine8 147,09 €
Lähkma-Saunametsa KülaseltsLähkma-Saunametsa kogukonna turvalisuse tõstmine3 300,00 €
Võsu Vabatahtlik TuletõrjeühingElustamisvahendid Haljala valda6 120,00 €
Mittetulundusühing Aasukalda Maa ja MerepäästekomandoKerksuskeskuse loomise alustamine Aseri Kooli hoonesse statsionaarse generaatori ostmise ja paigaldamisega7 275,48 €
JÕGEVAMAA KODUKANDI ÜHENDUSKOGUKONDLIK ELANIKKONNAKAITSE KOOSTÖÖVÕRGUSTIK PÕLTSAMAA VALLAS4 140,00 €
Rõngu Vabatahtlik PäästeseltsRõngu Vabatahtlike Depoohoone I etapi ehitusjärelvalve6 232,45 €
Hüüru R&C KlubiMobiilse Kerksuskeskuse loomine35 000,00 €
Kose-Uuemõisa Arendamise SeltsKogukond kriisiks valmis4 454,16 €
Mittetulundusühing LeevakkLeevaku kandi külade elanikkonnakaitse võimekuse tõstmine7 611,93 €
PIIRSALU KÜLA SELTSPiirsalu küla avaliku tuletõrje veevõtukoha rajamine4 788,00 €
Tapiku Külade SeltsPiirkondliku kogukonna turvalisuse tõstmine1 620,00 €
Mittetulundusühing MaadaamElektri varustuskindluse tagamine kogukonnamajas2 325,59 €
Rõude küla seltsRõude piirkonna elanikkonnakaitse võime parendamine (Lääne-Nigula valla arengukava tegevus- kergsuskeskuste arendamine osavaldades)2 212,90 €
Mittetulundusühing Purtse Vabatahtlik MerepäästeGeneraatori soetamine elektri varustuskindluse tagamiseks kriisiolukordades9 335,95 €
TUDULINNA LAULU-MÄNGU SELTSElektrigeneraatorite soetamine Tudulinna kogukonnale1 979,95 €
Mittetulundusühing TuhalaaneTuhalaane ja ümberkaudsete külade turvavõimekuse tõstmine8 567,86 €
Mittetulundusühing MetsanurmeElanikkonnakaitse koostöövõrgustik saku vallas5 454,00 €
Kultuuriselts KevadeKerksuskeskuse loomine Kõljala külamajja9 466,82 €
Sandla Külade SeltsInventari soetamine kerksuskeskusesse1 916,12 €
Rääma Noorte Ühing Noorus MTÜNooruse Maja generaator ja soojuskiirgur16 225,51 €
Türi Vabatahtlik Tuletõrje ÜhingTüri valla valmisoleku suurendamine pikaajalise elektrikatkestuse korral11 400,59 €
Mittetulundusühing Luunja Vabatahtlik JõepäästeMTÜ Luunja Vabatahtliku Jõepääste toetusinvesteering- diisel-ja invertergeneraatori soetamine3 945,83 €
Aegviidu PäästeseltsTermokaameraga droon4 132,11 €
Harku Elanikkonnakaitse SeltsHarku valla elanike kriisivalmiduse tõstmine6 946,30 €
MTÜ Vilina Küla SeltsVilina küla elanikkonna veevarustuse tagamine kriisi olukorras.4 990,00 €
Kriisiuuringute keskusKopli 93 kogukonnakeskuse võimestamine elanikkonnakaitses võitmatuse keskuse pilootprojektina75 153,16 €
Narva RaadioklubiRaadiosidesüsteemi arendamine häda- ja kriisiolukordades4 879,00 €
Sürgavere Küla SeltsPõhja-Sakala valla kogukondade turvalisus uuele tasemele9 090,14 €
mittetulundusühing AllikaveedGeneraatori võimekus Roosna-Alliku loodavale kergsuskeskusele4 200,00 €
Mittetulundusühing Uus UhtnaUhtna kogukonnale generaatori soetamine kriisiks valmisoleku tõstmiseks7 216,20 €
mittetulundusühing Kavandi Kandi SeltsKavandi seltsimajale generaatori kilbi paigaldus ja generaatori ühendamine2 132,00 €
MTÜ Pusku KülaseltsPusku küla toimepidevuse tagamine elektrikatkestuste ajal ning valmisolek häda- ja kriisisituatsiooniks13 351,14 €
MTÜ Orava JahtkondElanikkonnakaitse võimekuse tõstmine Orava-Hanikase-Lepassaare piirkonnas3 371,00 €
Mittetulundusühing TaevaskojaTaevaskoja külakeskuse varustamine kriisiks vajalike vahenditega2 815,90 €
Anseküla Põllumeeste SeltsSeltsimaja annab kriisis tuge1 950,00 €
Mittetulundusühing TagamõisaTagamõisa külaseltsi külade elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine, kriisiplaani ja eelarve koostamine.1 300,00 €
Märjamaa Valla Külavanemate ÜhendusMärjamaa valla kogukondade võimekuse suurendamine ja valmisoleku parendamine hädaolukordades.8 801,63 €
Tagaküla Laulu-Mängu Selts “Kungla”MTÜ Tagaküla Laulu Mängu Selts Kungla kriisivalmiduse tõstmine4 028,00 €
Emmaste Tuletõrje SeltsMobiilse kriisi- ja elanikkonnakaitsestaabi loomine Lõuna-Hiiumaale10 413,51 €
Moonaküla SeltsElanikkonnakaitse valmiduse tõstmine ja toimetuleku kindlustamine Rakvere linna Moonaküla linnaosas15 134,98 €
Holstre KülaseltsHolstre magasiaita generaatori soetamine3 136,50 €
Hüüru R&C KlubiDroonivõimekuse loomine16 805,38 €
MTÜ Tõhela KülaseltsTõhela külamaja elektrivarustuskindluse tagamine3 570,00 €
Alatskivi Lasketiir MTÜElanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks generaatori soetamine3 463,20 €
KADRINA SAUNAKLUBIElanikkonnakaitseks vajalike vahjendite soetamine – täisautomaatne AED1 438,80 €
mittetulundusühing Tagavere OptimistidTagavere piirkonna kriisivalmiduse kvaliteedi tõstmine1 228,78 €
Võru HUUB MTÜElanikkonnakaitse valmiduse tõstmine Võru linnas12 034,00 €