Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta taotlusvoor

Taotlusvoor lõpeb: 15.10.2024 kell 23:59

Innovatsioonifond toetab kogukondade ja kohalike omavalitsuste omavahelist koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi kaudu ning pakub seeläbi võimaluse ühiselt tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas.

Julgeolekuolukorrast tingituna on 2024. aastal innovatsioonifondi fookuses just elanikkonnakaitse.

Taotlusi saab esitada kuni 15. oktoobrini 2024 kultuuriministeeriumi taotluste menetlemise infosüsteemi ehk TMS kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login

Taotlusvooru eesmärk on:

 • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;
 • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

 • esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks
 • eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Projekti elluviimise periood on 11. aprill 2024 kuni 31. mai 2025. a.

Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud ja põhikirja kohaselt avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või seltsingulepingu alusel avalikes huvides tegutsev seltsing.

Omafinantseeringu nõuet ei ole.

Taotlusega koos tuleb esitada:

 • kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
 • Päästeameti vormikohane kinnituskiri (vorm leitav siit);
 • vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;
 • kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

Nimekiri Päästeameti esindajatest (nimekiri leitav siit)

Taotlusvooru baaseelarve on 875 000 eurot. Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2023. aasta kasutamata jäänud vahendid liidetakse vastavate omavalitsuste eelarvele, kes jätsid 2023. aasta taotlusvooru vahendid osaliselt või täies mahus kasutamata.

Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad. Ühe kohaliku omavalitsuse territooriumilt võivad taotluse esitada ka mitu taotlejat, kuid see peab olema kohaliku omavalitsusega läbi arutatud ja omavalitsuse kinnituskirjas märgitud. Maksimaalne toetussumma kohaliku omavalitsuse kohta on arvutatud baaseelarve komponendi, sisemajanduse koguprodukti (SKP) elaniku kohta ning rahvastikuregistris elanike arvu osakaalu vastavas kohalikus omavalitsuses põhjal, vastavalt toetuse jaotusele. (Jaotus leitav siit).

Kui toetuse saaja on seltsing, peab KÜSK toetuse summast enne selle kandmist seltsingu liikme pangakontole kinni tulumaksu ja tasub selle toetuse saaja eest Maksu-ja Tolliametile vastavalt kehtivale tulumaksumäärale. Toetuselt makstav tulumaks seotakse taotluses märgitud arvelduskonto eraisikust omanikuga. Välja makstud toetus koos tulumaksuga kajastub toetuse väljamaksmisele järgneval aastal toetust saanud isiku tuludeklaratsioonis.

Taotlusvooru tingimused

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi 2024. aasta INFOTUND toimus 28. mail 2024 Zoom platvormil ning on nüüd järelvaadatav Youtube’is:

Infopäeval esitletud slaidid saab alla laadida siit.

Korduma kippuvad küsimused

Mida tähendab tingimustes punkt 12.2.10. – „vältida tehingute tegemisel huvide konflikti tekkimise võimalust“?

Reeglina on mitteabikõlblikuks kuluks toetuse saaja juhtorgani liikmete või projektist tasu saavate seotud isikutega tehtud tasulised tehingud (enda või pereliikmete, lähikondsete kontroll juriidilise isiku üle või kuulumine juhtorganisse, kellelt ostetakse/kasutatakse projektis kaupa, esemeid või teenust).

Loe ka Anni Jantsa „Huvide konflikti vältimise käsiraamat vabaühendustele“. Veebis leitav SIIT.

Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

 • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
 • kogukonna eestvedaja stipendium;
 • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
 • arenguekspertide koordineerimine