EL programmi „Kodanike Euroopa“ järgmine taotlustähtaeg on 02.09.2013

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
12. aug. 2013


Programm Kodanike Euroopa pakub erinevaid võimalusi  KOV asutustele jt. organisatsioonidele  toetuste saamiseks, eesmärgiga viia ellu tegevusi, mis võimaldavad arendada rahvusvahelist koostööd sarnaste organisatsioonide ning asutustega, seejuures mõjutada arengut kohalikul tasandil. Tegevustena saab toetust taotleda näiteks temaatilise kodanike kohtumiste korraldamiseks, koolitusteks, konverentside, seminaride korraldamiseks, uuringute, küsitluste, avalike ürituste, tele- ja raadiosaadete, erinevate materjalide tootmiseks jne., mis loovad eelduse pikaajalisteks koostööks ning avaldavad mõju kodanikuühiskonna arengule.

2013. aastal on avatud veel viimane tähtaeg 2.09.2013, mil saab taotlusi esitada kahe meetme raames:
Sõpruslinnade kodanike kohtumised: KOVde vahelise koostöö raames toimuvate kodanike kohtumised, eesmärgiga suurendada kodanike ja kultuuride vastastikust tundmist ning üksteisemõistmist.)

  • Projekti maksimaalne kestus 9 kuud/kohtumine 21 päeva
  • Vähemalt 2 osalevat riiki (al. 25 osalejat)
  • Toetuse summa 5000-25 000€  (kaasfinantseerimise kohustus puudub)
  • Taotleda saavad linnad/omavalitsused, kohalikke asutusi esindavad MTÜd (vajalik lisada kinnitus, et MTÜ tegutseb antud projekti raames KOVi esindava organisatsioonina)

Sõpruslinnade võrgustikud: kohalike ja piirkondlike asutuste koostöö raames temaatiliste kohtumiste, konverentside ja seminaride korraldamine, eesmärgiga luua eeldusi pikaajalisteks koostööks.

  • Projekti maksimaalne kestvus 24 kuud/ 21 päeva ürituse kohta
  • Vähemalt 3 üritust projekti kohta
  • Vähemalt 4 osalevat riiki (al. 30 osalejat)
  • Toetuse summa 10 000- 150 000€  (kaasfinantseerimise kohustus puudub)
  • Taotleda saavad linnad/omavalitsused, kohalikke asutusi esindavad MTÜd, kohalikud/piirkondlikud asutused, kohalike asutuste liidud/ühendused

Kodanike Euroopa on Euroopa Liidu programm, mille eesmärk on edendada kodanikuühiskonda nii kohalikul, kui laiemalt Euroopa tasandil ja tuua Euroopa kodanikele lähemale, aidata kaasa sellele, et nad tunneksid Euroopa Liitu omasena-  teaksid EL olemust, selle ajalugu ning mitmekesisust; oleksid teadlikud oma õigustest ning osaleksid aktiivselt demokraatlikes protsessides.

Lisainformatsioon: Maris Pajula, e-kiri: maris@kysk.ee, tel. 6560487/ 58601699