Naised poliitikas, äris, majanduses, hariduses – võrdsusest on veel palju puudu, tõdeti ENUTi kevadkonverentsil

Priit Põiklik
6. juuni 2024


Europarlamendi saadik Jaana Toom rääkima oma senisest tegevusest Brüsselis.
Ajakirjanik Kärt Anvelt Delfi Meedias soolise võrdõiguslikkusega probleemi ei näe, aga laiemalt ühiskonnas küll.
HK Unicorn Squadi tehnoloogiaringidest on saanud osa üle 3000 tüdruku üle Eesti ning see number on pidevalt kasvamas
ENUTi esinaine Reet Laja
Poliitikute debatt
Hingetõmbapaus

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskuse (ENUT) kevadkonverentsil, mis toimus 5. juunil Tallinna Ülikoolis, oli fookuses sooline võrdõiguslikkus ja võrdne kohtlemine. Kuulutati välja parim sooteadlik MTÜ 2024, kelleks on HK Unicorn Squad MTÜ, mis pakub huviharidusena tehnoloogiaõpet tüdrukutele.

ENUTi esinaise Reet Laja sõnul on aasta kõige sooteadlikuma MTÜ valimise eesmärk väärtustada meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtteid, toetada soolist võrdõiguslikkust kujundavaid hoiakuid ning avaldada tunnustust neile organisatsioonidele, kes oma tegevuses järgivad kaasaegse jätkusuutliku kodanikuühiskonna põhimõtteid.

Ajakirjanik oma töös soolist diskriminieerimist ei tunneta

ENUTi kevadkonverentsil korraldati Euroopa Parlamendi valimiste debatt, kus väitlustulle astusid naised – üks esindaja igast erakonnast. Väitlust juhtis ajakirjanik Kärt Anvelt.

Kasutasime kohe juhust – kuna ajakirjanik küsib tavaliselt küsimusi ise, siis seekord küsisime meie ajakirjanikult, et kuidas tema oma töös tunnetab soolist võrdõiguslikkust ja milline on tema isiklik suhe selle teemaga.

Kärt Anvelt oli kohe nõus vastama: “See teema kõnetab mind loomulikult ja kui minu artikleid vaadata, siis ma olen väga palju nendel teemadel ka kirjutanud. Isiklikult tunnen, et mina ei pea oma koha eest võitlema. Ma arvan, et palgavõrdsus ei ole minu jaoks võrreldes meeskolleegidega probleem. Eks ma olen ka kolmkümmend aastat sellel alal töötanud ja see on piisavalt pikk aeg ennast lihtsalt tipu töötamiseks.“

Kui aga endast kaugemale vaadata, mõelda võrdõiguslikkuse peale mujal kui ajakirjanduses, nõustub Kärt, et probleeme jagub. „Jah, loomulikult, meediafirmas ma seda probleemi ei näe, aga laiemalt ühiskonnas küll. Kui hakatakse rääkima kvootidest töökeskkonnas, siis kui mees on ikkagi parem, kas siis firma juht peaks eelistama naist sellepärast, et ta on naine? Kas see on kuskil nii ette kirjutatud?“ viskab Kärt vastuküsimuse õhku ja jätkab: “Ma isiklikult arvan, et ei pea eelistama naist lihtsalt selle pärast, et ta on naine. Eelistus tuleb teha soost sõltumatult!“

Kärt tunnistab, et meediamajas, kus tema töötab, on sooline balanss paigast ära naiste kasuks. „Meil on liiga palju naisi ja ma tunnen, et vaja oleks rohkem tasakaalu, sest meeste ja naiste vaated on natukene erinevad. Minule meeldib, kui kollektiiv on kirjum, sest see tähendab, et erinevaid vaated on esindatud,“ ütleb Kärt lõpetuseks.

Haridus on võtmeküsimus

ENUTi esinaine Reet Laja sõnab, et soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise valdkonnas on endiselt oluline teema haridus. „Meid huvitab väga hariduse teema, mis algab tegelikult juba kodukasvatusest, läheb edasi lasteaeda ja sealt kooli, ülikooli ja edasi elukestev õpe, kas selles valdkonnas on inimestele antud võrdsed võimalused?“ küsib Reet.

Eelmisel aastal võeti ENUTis ette projekt, mille eesmärk oli edendada teadmisi soostereotüüpidest ning nende vältimise vajadusest õppekirjanduses, millega sooviti suurendades ka haridustöötajate, õppematerjalide koostajate jt teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks.

„Väga tõsiselt on selle teemaga vaja ühiskonnas tegelda. See on ka üks põhjus, miks miks sai tänavu aasta kõige soooteadlikumaks MTÜ-ks valitud just haridusega tegelev organisatsioon HK Unicorn Squad,“ tõdab Reet. Nemad on mitte ainult rääkinud ja pööranud tähelepanu, vaid reaalselt võtnudki ette ja koolitanudki tütarlapsi, et aidata just tüdrukuid robootikas jm tehnoloogiaõppes poistele järele. „Oma neli tuhat kooliõpilast ja edasi koos Taltechiga veel gümnaasiumi tütarlapsi õpetada samamoodi on olnud HK Unicorn Squad´ile tohutu väljakutse ja samas väga tubli saavutus.

Reet ütleb, et Euroopa Parlamendi valimistel kandideerivaid naiskandidaate vaadates läheb tema arvates naiste osalemine ja esindatus poliitikas Eestis vahelduva eduga. „Igal juhul on ju meil märgid maas selles mõttes, et lõpuks ometi on meil olnud üks naispresident, meil on praegu naispeaminister. Meil on olnud palju naisministreid. „Mulle väga sümpatiseerib, kui naised ise rõhutavad, et sõltumata sellest, et nad on naised, on nad head, tugevad, profid, võrdsed,“ ütleb Reet.

„Kuna meil kogu ühiskond on osalt ikka üsna konservatiivne veel, siis me peame seda naiste teemat ise esile tõstma ja toetama. Meil ENUTis on olnud aastaid ka igal sügisel naiste ettevõtluse toetamise konverents, mis on väga populaarne ja see aitab naistel saada jõudu juurde ettevõtluses, aga ka motivatsiooni, et lüüa tõsiselt kaasa poliitikas,“ tõdeb Reet Laja.

Konverentsil osalenud Raplamaa vabaühenduste konsultant Teele Ojasalu ütleb, et on siin esimest korda ja on ENUTi olemasolust just värskelt teada saanud. Teele sõnul on konverents olnud väga informatiivne ja hea ettevõtmine. Ta on siin teada saanud, millega tegeleb ENUT, millega partnerid, millega poliitikud, millega riik. „Parim sooteadlik ühing HK Unicorn Squad – see on olnud tõeline leid, pärl. Tegeledes tüdrukute infotehnoloogilise hariduse edendamisega, annab  ta oma olulise panuse võrdsesse kohtlemisse ja võrdõiguslikkuse edendamisse juba maast madalast,“ tõdeb Teele.

Naispoliitikud debatimöllus

Huvitav oli ENUTi kevadkonverentsil jälgida Euroopa Parlamenti kandideerivate naispoliitikute debatti. Teemad, mille üle arutleti, keskendusid nii julgeolekule, võrdsele kohtlemisele, viimasel ajal paljukõneldud nõusolekule seksuaalse enesemääramise vastastes süütegudes, aga ka rohereformile ja Eesti majanduse madalseisule. Mis jäi kõlama, oli see, et isegi kui ka naispoliitikute seisukohad erinevad, kui nende maailmavaade ja poliitilised tõekspidamised on kardinaalselt vastassuunalised, siis tuleb hoida soolist solidaarsust ning vältida väitlemisel isiklikuks minemist. Ühel hetkel läkski debatt natuke liiga teravaks ja selles mõttes käest ära, kui kalduti ärapanemisele isiklikul pinnal, kuid siis kutsusid kaasdebateerijad kohe sõna võtnud koolleegi korrale ja arutelu sai jätkuda rahumeelsel, professionaalsel toonil.

Konverentsi viimases osas toimus miniseminar “Naised, rahu ja julgeolek. Suurpõgenemine 1944”, mis on CERV programmi rahastatud projekti “Euroopa traumaatiline mälu – naispagulased ja suurpõgenemine 1944”.

Projekti autor on MTÜ Tammepuu Eesti Klubi. Tammepuu klubi eestvedaja Iivi Zajedova on temaatikaga tegelenud pea 30 aastat. Tammepuu vabaühendus on loodud neli aastat tagasi ja selle eesmärk on hoida ja väärtustada üleilmset pagulaskogukonda ja arendada omavahelist võrgustikku, aidata hoida sidet kodumaaga.

Projekti koordinaator on Eesti Mälu Instituut ja partneri rolli täidab projektis ka ENUT. Projekti Euroopa Liidu poolne toetus on 124 220 eurot ja projekt kestab 2025. aasta maikuuni. Lisainfot saab projekti kohta Tammepuu kodulehelt.

Suur tänu ENUTile konverentsi korraldamast, olulisi teemasid ühiskonnas tõstatamast ning kitsaskohtadele tähelepanu juhtimast!


Tekst ja fotod:

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht