Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Liidu väärtusete kaitse ja edendamine“

Eesmärk:

tugevdada ELi väärtuste kaitset ja edendamist ning õigusriigi põhimõtete järgimist; aidata kaasa demokraatlikuma ELi ja hea valitsemistava ülesehitamisele.

Teemad: Euroopa demokraatia tegevuskava, ELi kodakondsuse aruanne 2020, õigusriigi aruanne, ELi strateegia põhiõiguste harta kohaldamise tugevdamiseks, soolise võrdõiguslikkuse strateegia, ELi rassismivastane tegevuskava, ELi lapse õiguste strateegia, jne.

Toetatud tegevused:

  • Kodanikuühiskonna organisatsioonide rahastamine (re-granting);
  • tehniline ja metoodiline tugi organisatsioonide tegevuse ettevalmistamisel ja elluviimisel;
  • organisatsioonide koolitamine ja (jätku)suutlikkuse suurendamine;
  • võrgustike loomise edendamine ja hõlbustamine kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel ja asjaomaste sidusrühmadega;
  • teadlikkuse tõstmine õigusriigi põhimõtete ja kultuuri kohta.

Projekti kestvus: 36 kuud

Osalema on oodatud: riikliku/riikidevahelise tasandi kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes tegutsevad  õigusriigi, põhiõiguste ja demokraatia edendamise ja kaitsmise nimel ja omavad varasemat re-granting kogemust

Rahastuse suurus: 2 500 000 – 4 000 000 EUR

Lisainfo