KÜSK avas Euroopa Liidu programmi „Kodanike Euroopa” kontaktpunkti

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
3. jaan. 2013


EL programmi „Kodanike Euroopa” üldine eesmärk on anda kodanikele võimalus tegutseda koos ja osaleda üha tihedamalt kokkukasvava Euroopa ehitamisel, mida ühendab ja rikastab selle kultuuriline mitmekesisus. Seega arendada Euroopa Liidu Kodakondsust, Euroopa identiteeti ning aidata Euroopa Liitu tunnetada omasena, parandada vastastikust mõistmist Euroopa kodanike vahel, austades ja edendades kultuurilist ja keelelist mitmekesisust ning aidates samal ajal kaasa kultuuridevahelisele dialoogile. Programm pakub kodanikuühiskonna organisatsioonidele erinevaid võimalusi rahvusvaheliseks koostööks.

Programmi rakendatakse alljärgnevate meetmete kaudu:
1. meede: Aktiivsed Euroopa kodanikud (sõpruslinnade kodanike kohtumised, sõpruslinnade võrgustikud, kodanike projektid, toetusmeetmed), eesmärk on viia kokku inimesi kohalikest kogukondadest üle Euroopa, et jagada ja vahetada kogemusi, arvamusi ja väärtusi, õppida minevikust ja valmistuda tulevikuks. Selle raames toetatakse erinevate vahenditega teabe ja kogemuste vahetamist ning arutelusid Euroopa erinevate riikide kodanike vahel.
2. meede: Aktiivne kodanikuühiskond Euroopas (toetus kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektidele ning struktuuriabi mõttekodadele ja kodanikuühiskonna organisatsioonidele), eesmärk on toetada osalevate riikide kodanikuühiskonna organisatsioonide vahelist koostööd konkreetsete projektide raames konkreetsetel programmi eesmärkide ja prioriteetidega seotud teemadel. Allmeede võib hõlmata mitmeid eri organisatsioone, mis on loodud kohalikul, riiklikul või Euroopa tasandil.
4. meede: Euroopa mäletab, eesmärk on mälestada natsismi- ja stalinismi ohvreid.

  • Programmijuhendiga saab tutvuda SIIN

Esimene taotlustähtaeg on 1.02.2013, siis saab esitada taotlusi allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised”, „Sõpruslinnade võrgustikud” raames ning 3.allmeetme „Kodanikuühiskonna organisatsioonide algatatud projektid” raames.

Järgmine taotlustähtajaks 1.06.2013, saab taotlusi esitada allmeetme 1.1 „Sõpruslinnade kodanike kohtumised”, allmeetme 2.1 „Kodanike projektid” (võimaldab uurida uuenduslikke meetodeid ja lähenemisviise, mis julgustaksid kodanikke Euroopa tasandil aktiivselt osalema ning stimuleeriksid Euroopa kodanike ja Euroopa institutsioonide vahelist dialoogi), allmeetme 2.2 „Toetusmeetmed” (toetatakse tegevusi, mille tulemusel luuakse pikaajalised partnerlussuhted ja võrgustikud, mis hõlmavad suurt hulka eri sidusrühmi) ning 4. meetme „Euroopa mäletab” raames.

„Kodanike Euroopa” programmi kaudu saavad taotlusi esitada sõltuvalt allmeetmest mittetulunduslikud organisatsioonid kui ka avalik-õiguslikud asutused ning taotlused tuleb esitada Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutusele Brüsselis.

      • Elektroonilise taotlusvormiga saab tutvuda SIIN
      • Programmi prioriteedid nähtavad SIIN

KÜSKis on avatud programmi „Kodanike Euroopa” kontaktpunkt, mille eesmärk on info vahendamine, taotlejate toetamine ja nõustamine. Motiveerimaks Eesti mittetulunduslikke organisatsioone esitama taotlusi programmist „Kodanike Euroopa” toetuste saamiseks on KÜSK nõukogu otsustanud eraldada taotluse rahuldamise otsuse korral taotlejale omalt poolt toetust ettenähtud omafinantseeringu osa katmiseks kuni 50% ulatuses.

Kontaktpunktis töötab programmi koordinaatorina Maris Pajula maris@kysk.ee, 55 68 59 89/6560487.

Info: Agu Laius, tel. 6556424, 50 82997; e-kiri: agu@kysk.ee