KÜSKi toetusvõimalused 2017. aastal: mis on uut, mis jääb samaks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
17. jaan. 2017


2017. aastal jätkame sarnaselt mullusele enamike toetusmeetmetega. Mõningad muudatused puudutavad vaid võimekuste arendamise ning teiste organisatsioonidega partnerluses korraldatud voorusid.

Tulevaks aastaks plaane tegevatele ühingutele on aga oluline märkida, et järgnevas nimekirjas nelja viimase KÜSKi meetme (v.a Kodanike Euroopa) toetused said mullu enne aasta lõppu või enne viimase vooru toimumist otsa ja sama võib juhtuda ka käesoleval aastal. KÜSKist taotleda soovivate ühingute arv aina kasvab, kuid toetusvõimaluste hulk jääb sellele tempole kahjuks alla ja sestap on ka sel aastal oodata erinevates toetusmeetmetes suurt konkurentsi.

Järgnevalt anname ülevaate erinevatest 2017. aasta erinevatest toetusmeetmetest. Kui mõni neist hakkab rohkem huvi pakkuma, palume kindlasti enne taotlema asumise otsustamist viia end kurssi meetme eesmärkide, võimaluste ja tingimustega. Iga vooru ja konkurssi lehel on ka põhjalikum info taotlemise summade ja toetuste kogumahtude kohta, kui need on juba paika pandud (täpne KÜSKi finantsplaan kinnitatakse aga 31. jaanuari nõukogu koosolekul).

Taotlusvoorud

Ühingute võimekuse arendamiseks toimub kaks arenguhüppe taotlusvooru. Täna kl 15.00 lukku mineva vooru fookuseks on ühingus tegutsevate inimeste võimestamine ja ühingu töö mõjustamaks muutmine. Teise vooru kuulutame välja veebruaris (tähtaeg tuleb juuni alguses) ning see on mõeldud finantsvõimekuse edendamiseks, kvaliteetsemate teenuste välja arendamiseks, aga ka annetuste kogumise, tulu teenimise jms läbimõtlemiseks ning käimalükkamiseks. Teises voorus toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid. Toetuste kogusumma on mõlemas voorus samas suurusjärgus, 280 000 eurot.

Mullu alustas KÜSK koos EV100 korraldustiimiga koostööd erinevate toetuste jagamiseks, et vabaühendused saaksid ette valmistada ja erinevate algatustega panustada vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamisse. Koostöö jätkub ka sel aastal. Veebruarikuus kuulutame välja uue taotlusvooru, mille eesmärgiks on vabariigi 100. sünnipäevaks luua piirkondlike või maakondlike algatustena kingitusi, mis ajas kestma jääksid, väärtust looksid. Loodame, et sellised algatused sünnivad vabaühenduste, ettevõtjate ja avaliku sektori sünergilise koostööna.

Nupukad lahendused

Eelmisel aastal edukaks osutunud Nupukate lahenduste konkurss jätkab ka tänavu sarnase kontseptsiooniga uudsete, mõjusate ja teravaid ühiskondlikke probleeme lahendavate ideede edasiarendamise ja toetamisega. Uue hooaja koos inspiratsioonipäevade, konkursi edasiarenduste ja kõige muuga kuulutame samuti välja veebruaris.

Kogukondade arendamine

Eelmisel aasta KÜSKi koordineerimise alla tulnud Kogukondliku turvalisuse toetusvoor pakub ka sel aastal kohalikele algatustele toetusi turvalisema elukeskkonna loomiseks. Vooru täpne tähtaeg, infopäevad ja võimalikud muudatused on aga veel selgumisel.

Kohaliku omaalgatuse programm jätkab endiselt kahe taotlusvooruga, mille tähtajad on 1. aprill ja 1. oktoober. Voorudele eelnevad ka infopäevad ning nende ajad koos täpsete taotlusvormide ja tingimustega saame kuulutada välja umbes poolteist kuud varem. KOP pakub endiselt väiketoetusi oma kogukonnas tegutsevatele ühingutele kogukonna arendamiseks ja elukeskkonna ning kogukonnateenuste edendamiseks.

Vabakonna tugi- ja arendustegevused

Kodanikuühiskonna uuringuid me sel aastal ei telli, kuid hakkame juba varakult valmistuma järgmisel aastal regulaarse kodanikuühiskonna arengut ja trende käsitleva suure uuringu tellimiseks. 2014. aastal läbiviidud uuringut saad lugeda siit.

Suursündmuste konkurss toimub nüüdsest ilma avaliku konkursita ning pikemaajalise plaani alusel. See annab end tõestanud traditsioonilistele ja kodanikuühiskonnale olulistele üritustele ja tegevustele pikemaaegse kindluse. Toetust saavaid suursündmusi näed: kysk.ee/suursyndmused

Tugitegevuste konkurss jätkub eelmise aasta eeskujul nii sisu kui toetuste mahu osas (kokku 60 000 eurot). Konkursil on neli taotlemistähtaega (01. märts, 01. juuni, 01. september ja 01. november) ning toetused on mõeldud laia ringi vabaühenduste arendamiseks, üle-eestilise mõjuga kodanikuaktiivsust suurendavatele tegevustele ja paljusid ühinguid kaasavatele üritustele.

Rahvusvahelise koostöö toetamine

Reisitoetuste konkurssiga jätkame endistviisi meie ühingute rahvusvahelise koostöö arendamist. Toetused on mõeldud nii Eestist välismaale minekuks kui välisekspertide meile toomiseks. Konkurss on jooksvalt avatud ja toetused on jagatud rahvusvahelise huvikaitse ja teadmussiirde meetmete alla.

Rahvusvaheliste koostöö edendamise suunal jätkame tööd ka Kodanike Euroopa toetusprogrammi kohta info vahendamisel ja taotlejate abistamisel. Erineval moel ajaloolise mälu, ühiste väärtuste ja kodanikuosaluse edendamisega tegelevaid projekte oodatakse 1. märtsil ja 1. septembril.

Kodanike Euroopast ja teistest välistest toetusprogrammidest taotlemise lihtsustamiseks pakume jooksvalt avatud konkursiga ühingutele toetust ka projektide omafinantseeringu osaliseks katmiseks

Lisaks eraldi uuele EV100 taotlusvoorule on meil ka sel aastal vabariigi 100nda sünnipäeva tähistamiseks ja meie ühingute rahvusvahelisel areenil esiletoomiseks jooksvalt avatud konkurss, millega toetame rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste korraldamist Eestis