Regionaalminister Vallo Reimaa allkirjastab Kodanikuühiskonna Sihtkapitali asutamisotsuse

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
21. jaan. 2008


21.01.2008

Esmaspäeval, 21. jaanuaril allkirjastab regionaalminister Vallo Reimaa asutajana Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital asutamisotsuse ning määrab sihtasutuse juhatuse ja nõukogu. Samuti annab regionaalminister seaduses sätestatud korras Sihtkapitalile üle kakskümmend miljonit krooni.

Minister Reimaa määrab Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapital juhatuse liikmeks Agu Laiuse. Sihtasutuse nõukogusse määrab regionaalminister kolmeks aastaks kümme liiget, kelleks on Juhan Kivirähk, Maris Jõgeva, Tiit Riisalo, Jaan Tamsalu, Peep Mardiste, Kadri Jäätma, Lauri Läänemets, Mari Mandel-Madise, Paul-Eerik Rummo ja Toomas Trapido.

„Soovin kõigile edukat ja tulemusrikast tööd kodanikuühiskonna arengu toetamisel,“ ütles regionaalminister.

Sihtasutuse Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) tegevuste kavandamise aluseks on „Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kontseptsioon“, mida tuleks käsitleda Siseministeeriumi poolse mittetulundusühingute riigieelarvelise rahastamise korrastamisprotsessi esimese etapina. Selle peamiseks eesmärgiks on käivitada avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste arendus- ja tegevustoetuste ning kodanikuühiskonna uuringute läbiviimiseks vajalik rahastamisinstrument, mis on suunatud Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni eesmärkide ja prioriteetide elluviimisele.

KÜSKi fookusteks on mittetulundussektori institutsionaalne arendamine (capacity building) nii üleriigilisel kui ka piirkondlikul tasandil ning organisatsioonide ja ­võrgustike tegevuse toetamine Eesti Kodanikuühiskonna Arengukontseptsiooni (EKAK) rakendamisel, edendamaks ühenduste suutlikkust olla partneriks avaliku võimu institutsioonidele.

Tagamaks fookustest lähtuvate programmide väljaarendamist, ühtseid toetuste tingimusi ja kriteeriumeid ning järelevalvet toetuste kasutamise üle, otsustusprotsesside ja aruandluse läbipaistvust, suurimat sõltumatust, demokraatlikku otsustusmehhanismi ning ühingute parimat osalemist, moodustatakse KÜSK kaasamis- ja konsultatsiooniprotsessi tulemusena iseseisva eraõigusliku juriidilise isiku staatuses sihtasutusena.

Sihtkapitali edaspidine tegevus hakkab tuginema vastavalt kodanikuühenduste riigieelarvelistest vahenditest rahastamise tervikliku nägemuse ja ühtsete põhimõtete  kontseptsioonile, mille koostamise tähtaeg regionaalministrile on valitsusprogrammi tegevuse 19.6.2 kohaselt 2008.aasta.

Katrin Mesilane
pressinõunik