Selgusid vabaühendused, kes saavad KÜSKilt 2023. aasta arenguhüpet ettevalmistava toetuse

Priit Põiklik
24. märts 2023


Arenguhüpet ettevalmistava (AHE23) toetuse taotlemine 2023. aastaks avati vabaühendustele jaanuari keskpaigas. Kokku esitati 91 taotlust, millest hindamise ja pingerea alusel valiti välja 35, kes kuni 4000 euro suuruse toetuse saavad. Toetusi makstakse välja kokku 139 838,40 euro väärtuses.

Nüüd on selgunud, kes toetuse saavad. Vt tabel allpool.

Arenguhüpet ettevalmistav toetus on mõeldud ühingute arenguvajaduste analüüsimiseks ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamiseks.

Arenguhüpet ettevalmistava projekti tulemusena tuleb vabaühendusel esitada kas tegevuskava või äriplaan. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

AHE projekti jooksul kaasavad vabaühendused arengueksperdi, kes nõustab ühingut, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet.

Tegevuskava või äriplaan tuleb vabaühendusel valmis kirjutada 31. juuliks 2023.

AHE23 toetuse saajad

Ühingu tegevuspiirkondAHE23 toetuse saajaProjekti eesmärk
ÜleriigilineSihtasutus Keskkonnaõiguse KeskusProjekti tulemusena on KÕKil valminud äriplaani tunnustega meeskonna laiendamise kava, mille elluviimisel on võimalik suurendada oma mõju kahekordistades pakutava õigusabiteenuse mahtu
ÜleriigilineEesti Vaegkuuljate LiitProjekti eesmärk on koostada tegevuskava kuulmislangusega inimeste ligipääsetavuse kompetentsikeskuse käivitamiseks.
Harju maakondMTÜ Kuusalu HoolelaMTÜ Kuusalu Hoolela arenguhüpe on ette valmistatud, sihtrühmade vajadused ja ühingu arenguvajadused on analüüsitud, määratletud arengusuunad ja valminud on tegevuskavaga aastateks 2023-2029.
ÜleriigilineMittetulundusühing Sa ei ole üksiValminud on realistlik ja läbimõeldud äriplaan uue hapnikukambri teenuse lansseerimiseks, mis vastab sihtrühma vajadustele, võtab kasutusele parimad ideed ja praktikad välismaa sarnastelt teenusepakkujatelt ja professionaalidelt ning sisaldab detailset ja informeeritud tootearenduse plaani.
Järva maakondMTÜ KirnaProjekti tulemusena on valminud selge ja konkreetne tegevuskava ühingu võimekuse tõstmiseks aastatel 2024-2027, mis sisaldab muuhulgas
– ühingu seniste tegevuste analüüs;
– sihtrühma vajaduste määratlemine;
– sihtrühmast ja ühingu vajadustest tulenev ühingu arenguvajaduste analüüs järgnevaks kolmeks aastaks;
– analüüsi tulemusel valitud võimekuste tõstmiseks ressursside kaardistamine.
Tartu maakondÜliõpilaskonna SihtasutusKasvatada Üliõpilaskonna SA (edaspidi ÜKSA) finantsilist jätkusuutlikkust, võimaldades organisatsioonil seeläbi pakkuda paremat tuge Tartus tegutsevatele üliõpilasorganisatsioonidele ja populariseerida neisse kuulumist.
ÜleriigilineEesti Rahvaülikoolide LiitEesti Rahvaülikoolide Liidu liikmeskonna huvikaitsealane teadlikkus on suurenenud ning valminud on liidu huvikaitseplaan.
ÜleriigilineMittetulundusühing YFU EestiYFU Eesti äriplaan aastateks 2024-2026, et tagada organisatsiooni finantsiline jätkusuutlikkus muutunud majanduskeskkonnas.
Võru maakondMTÜ Seto KüükProjekti eesmärk on MTÜ Seto Küük arendamine tugevaks, pädevaks ja silmapaistvaks valdkonna katusorganisatsiooniks, mille tegevuse läbi on Setomaa toidupärimus ja toidutegijad kõrgelt väärtustatud ning seto pärimuslik köök on atraktiivne nii investeerijatele, kohalikele elanikele kui ka välisturistidele.
Harju maakondIda-Harjumaa InvaühingProjekti eesmärk on ühingu tegevuskava uuendamine aastateks 2024-2026.
ÜleriigilineEESTI LUGEMISÜHINGKaasates liikmeid, lapsevanemaid ja arengueksperti värskendab Lugemisühing oma visiooni ja missiooni, viib läbi erinevate   tegevussuundade analüüsi ja  koostab selle põhjal strateegilise tegevuskava kolmeks aastaks.
ÜleriigilineMTÜ Kõnnime koosKoostame tegevuskava juhendatud jalutusgruppide kestliku rahastuse tagamiseks, eri huvirühmadega koostöö tugevdamiseks ning mõjude hindamiseks.
ÜleriigilineMTÜ MasaanProjekti tegevuste tulemusel on valminud MTÜ Masaan arengustrateegia ja tegevuskava aastateks 2023-2026.
Rapla maakondTEENUSE NAISTE ÜHENDUSTeenuse Naiste Ühendus teab kogukonna ootuseid, organisatsiooni võimalusi ning Teenuse mõisa potentsiaali ja koostab tegevuskava aastateks 2023-2026 kogukonna  arengu sihipäraseks toetamiseks.
Harju maakondMittetulundusühing LoodusmaaProjekti eesmärgiks on MTÜ Loodusmaa tegevuse, sihtrühma ning pakutavate teenuste laiendamiseks tegevuskava koostamine kaasates selleks ühingu liikmed, töötajad ja vabatahtlikud.
Tartu maakondMTÜ KöömenProjekti eesmärk on, et läbi ühingu seniste tegevuste & sekkumismudeli analüüsi on projekti lõpuks loodud tegevuskava, mis on aluseks võimalikult mõjusa ja teaduspõhise sekkumismudeli loomiseks.
Viljandi maakondLilli külaseltsProjekti eesmärgiks on koostöös kogukonnaliikmete, lähemate külade, kohaliku omavalitsuse, sarnaste vabaühenduste ja piirkonna teenuste pakkujatega välja töötada MTÜ Lilli Külaseltsile toimiv ning jätkusuutlik äriplaan aastaringsete teenuste pakkumiseks, mis annab võimaluse külakogukonna traditsioonide elushoidmiseks, vaba aja sisustamiseks, koolitusvõimaluste  loomiseks ning turismi, väikeettevõtluse ja sotsiaalsete teenuste arendamiseks.
RahvusvahelineSihtasutus Citizen OSProjekti eesmärk on uurida ja analüüsida Citizen OS-i kahe põhitegevuse võimalikke arengusuundasid ning paika panna tegevuskava nende elluviimiseks järgneva 1-3 aasta jooksul.
Tartu maakondTartu Ülikooli SihtasutusTartu ülikooli sihtasutusel on turundusstrateegia ja -plaan, mis aitab luua suhteid  potentsiaalsete annetajatega, suurendada seeläbi eraalgatusel loodud stipendiumifondide arvu ja panustada stipendiumidega üliõpilaste toimetulekusse.
ÜleriigilineMTÜ RuumiharidusArhitektuurikooli Tartu harukooli arendamiseks ja kasvamiseks kõiki osapooli kaasava tegevuskava koostamine aastateks 2023-2025, et järgnevatel aastatel oleks kool sihtrühmale nähtav ja õpilaste arv tõusnud.
ÜleriigilineAitan Eestit MTÜSaavutada Aitan Eestit MTÜ parem kommunikatsiooni võimekus juhtida positiivse avaliku arvamuse kujunemist MTÜ suhtes, mis tähendab MTÜ süsteemselt analüüsitud kommunikatsioonialaseid arenguvajadusi, et koostada jätkusuutlik kommunikatsiooniplaan; pikaajalise MTÜ komm.plaani valmimist, et tõsta võimekust, tuntust ja usaldusväärsust, mille kaudu suureneb MTÜ püsiannetajate arv ja seeläbi kasvab Eesti kodanikuaktiivsus annetamisel; MTÜ meeskonna professionaalsuse kasvu, toetamaks plaani elluviimist
Valga maakondOtepää Külade ÜhendusProjekti eesmärk on Otepää Külade Ühenduse suurema finantsvõimekuse, jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks koostada kaasaval meetodil äriplaan ja finantsprognoosid Otepää kogukonnakeskuse käivitamiseks ning seeläbi tõsta kogukondlikku aktiivsusust.
Pärnu maakondMittetulundusühing Pärnu LoomelinnakProjekti eesmärk on luua äriplaan Pärnu Muusikute Kogukonna keskuse rajamiseks, arendada välja detailne ruumiplaneering, teenused ning luua eeldused vabaühenduse eesmärkide elluviimiseks.
Lääne-Viru maakondMittetulundusühing VIRUMAA TUGITEENUSEDMTÜ-l Virumaa Tugiteenused on koostatud senistele kogemustele ja saavutustele toetuv  tulevikule suunatud arengukava perioodiks 2023-2026, mille järgimisel suureneb ühingu võimekus pakkuda kvaliteetseid ja mitmekesiseid teenuseid erinevatele sihtgruppidele.
ÜleriigilineUkraina Organisatsioonide Assotsiatsioon EestisSoovime analüüsida katuseorganisatsiooni arenguvajadusi, planeerida arengutegevusi ja koostada 3-aastaks tegevskava, et hiljem osaleda Arenguhüppe taotlusvoorus.
ÜleriigilineEesti Montessori ÜhingProjekti eesmärgiks on välja uurida, milline on Eesti Montessori Ühingu väärtuspakkumine oma strateegilistele partneritele ning sellest lähtuvalt prioriteetsete tegevuste kava koostamine ühingu eesmärkide saavutamiseks.
Viljandi maakondMittetulundusühing IgapäevÜhingul on selge arusaam, milliseid teadmisi, oskusi ja ressursse on tarvis, et tõsta Loov Viljandi (MTÜ Igapäev) huvikaitsevõimet.
ÜleriigilineMITTETULUNDUSÜHING “ÖÖKULL”Projekti eesmärk on luua vundament toimivale Öökulli ökokülale Kikepera külas Pärnumaal, kus pakutakse hariduslikke, noorsoo- ja sotsiaaltöö teenuseid vähemate võimalustega lastele, noortele ning nende pereliikmetele keskkonnahoidlikus ja eesti maaelu traditsioone järgivas majutus- ja koolituskeskuses. Käesoleva projekti käigus koostatakse Öökulli ökoküla äriplaan koos finantsprognoosidega. 
ÜleriigilineÜhendus Isade EestProjekti eesmärk on Ühendus Isade Eest MTÜ arenguhüppe ettevalmistamine Tegevuskava/äriplaani koostamine tulemusena.
Harju maakondMTÜ MotomaaniaMTÜ Motomaania arenguvajadusi arvestav ja sihtrühmi kaasav äriplaan, et pakkuda kvaliteetseid ja turvalisi mootorspordialaseid tooteid/teenuseid ja tagada ühingu jätkusuutlik finantsvõimekus.
ÜleriigilineEesti Lastevanemate LiitProjekti eesmärk on läbi vajaduste kaardistamise, sihtrühma hulgas küsitluse läbiviimise luua senisest tugevam alus liidu edasisele arengule, millega valmistume esmaseks kvalitatiivseks ja kvantitatiivseks arenguhüppeks, mille väljundiks on arengukava koostamine koos realistliku tegevusplaaniga, mille tulemusena paraneb nii liidu finantssuutlikkus kui ka suureneb ELVL mõju, mis omakorda annab ELVL-ile suurema võimaluse kaasarääkida laste ja lastevanemate huvikaitset puudutavatel teemadel.
Pärnu maakondRääma Noorte Ühing Noorus MTÜRääma Noorte Ühing Noorus MTÜ metoodiliselt analüüsitud ja kaardistatud arenguvajadused, et võimendada Nooruse Seltsi väärtust kogukonnale.
Tartu maakondMTÜ Kogo galeriiMTÜ Kogo galerii on koos tiimiliikmete, arengueksperdi ja sihtrühmadega koostanud MTÜ äriplaani koos finantsprognoosiga teenuste ja toodete pakkumiseks, et tõsta vabaühenduse finantsvõimekust ning võimekust ühingu arengueesmärke paremini ellu viia.
Valga maakondPÄIKESERINGI SELTSProjekti eesmärgiks on MTÜ Päikeseringi Selts arenguhüppe elluviimiseks vajalikku kaasava planeerimise kompetentsi loomine. Projekti tulemusel valmivad  realistlik arenguhüppe tegevuskava ja äriplaan, mis võimaldavad: suurendada kaasavat juhtimist, hoida ning laiendada võrgustikku, koostada hästi leitav veebileht ja tagada täiendav omatulu sotsiaal- ja koolitus- ja rehabilitatsiooniteenuste osutamisega.
ÜleriigilineMTÜ Vanem Vend, Vanem ÕdeProjekti lõppedes on välja töötatud tegevuskava, milles kajastuvad vabatahtliku koordinaatori tööprotsessid ja -juhised terve vabatahtliku tugiisiku programmis viibimise aja kohta, mis valmistab ette kogu organisatsiooni suure arenguhüppe, et parandada teenuse kvaliteeti, tagada sidusrühmade parem kaasatus ja arendada organisatsiooni töökorraldust.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine