Sõpruslinnade taotlusvoor (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärk

on toetada projekte, mis toovad kokku erineva rahvuse ja emakeelega inimesi, luues neile võimalusi osaleda ühistes tegevustes.

Vooru temaatikaid toetavad EL poliitikadokumendid ja algatused:

Siin on loetelu Euroopa Liidu algatustest, mis on projekti kirjutamisel olulised. Nende dokumentidega peab toetusel selge seos olema.

Abikõlblikud tegevused

Abikõlblike tegevuste loetelu ei ole lõplik, vaid annavad pigem aimu tegevuste võimalikust formaadist. Tegevuste kujundamisel on oluline arvestada seda, et nad vastaksid vooru eesmärgile ja oleksid seotud eelnimetatud EL poliitikaalgatustega (vt. eelnev dokumentide loetelu). Abikõlblikud tegevused on näiteks: töötoad, seminarid, konverentsid, koolitused, ekspertide kohtumised, vebinarid, teadlikkuse tõstmisega seotud sündmused, kultuurisündmused, festivalid, õuekinod, näitused, soopõhiste andmete kogumine, parimate praktikate vahetamine kohalike omavalitsuste ja kodanikuühenduste koostöö teemal, kommunikatsiooni ja sotsiaalmeedia teema arendamine

Soolise võrdõiguslikkuse toetamine

Tegevuste kujundamisel tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspektiga, mis tähendab seda, et tegevus peab olema nii naistele kui ka meestele võrdselt ligipääsetav.

Näiteks võib taotleja läbi viia ja lisada oma ettepanekusse sooanalüüsi, mis kaardistaks erineva mõju, mida projekt ja selle tegevused võivad avaldada nii naistele ja meestele kui ka tüdrukutele ja poistele kogu nende mitmekesisuses. Selleks julgustatakse taotlejaid sooanalüüsi tegemisel tutvuma EIGE veebisaidil loetletud võtmeküsimustega.

Taotlejatelt oodatakse oma suhtlus- ja levitamistegevuste kavandamist ja elluviimist sootundlikul viisil. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib ka seire- ja hindamistegevuste kavandamise ja läbiviimise kohta.

Soolise aspekti lisamine kõigisse projekti faasidesse (analüüs, tegevused, projekti tulemused) tagab projekti positiivse rahastamisotsuse suuremal määral.

Soolõimest eesti keeles, saad täpsemalt lugeda sotsiaalministeeriumi leheküljel siit.

Projekti oodatavad tulemused:

 • Kodanike vastastikuse mõistmise suurendamine kohalikul tasandil;
 • Kohalike kogukondade kodanike teadlikkuse suurendamine EL väärtustest, kultuurilisest mitmekesisusest ja EL ühisest kultuuripärandist. Nt Projektid võivad ammutada inspiratsiooni ka algatusest New European Bauhaus või olla sellega seotud. Täpsemalt saab New European Bauhaus algatuse kohta lugeda siit. https://new-european-bauhaus.europa.eu/index_en;
 • Pikaajaliste sidemete soodustamine omavalitsuste ja kodanike vahel;
 • Soodustada omavalitsuste vahelist koostööd ja parimate praktikate vahetamist;
 • Toetada head kohalikku valitsemistava ning tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa integratsiooniprotsessis.

Taotlusvooru rahaline maht kokku on 4 000 000 eurot

Toetuse saaja tingimused

 • toetuse saajad on juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused);
 • toetuse saaja peab asuma mõnes EL riigis või riigis, mis on CERV programmiga liitunud. Vaata infot selle kohta siit;
 • peataotleja peab esindama kohalikku omavalitsust;
 • projekt peab olema rahvusvaheline ja hõlmama vähemalt kahte kohalikku omavalitsust, kahest abikõlblikkust riigist (millest üks peab olema liikmesriik);
 • projekti tegevus peab toimuma abikõlblikus riigis (EL liikmesriik või CERV programmiga liitunud riigis);
 • projektitegevused peavad kaasama vähemalt 50 osalejat, millest vähemalt 25 on kutsutud/rahvusvahelised partnerid;
 • nii projekti taotlejal kui ka partneril peab olema PIC kood. Vaata siit kuidas seda taotleda.
 • Projekti tegevused saavad kesta 6 kuni 12 kuud.
 • Projekti eelarve (maksimaalne toetussumma): vahemikus 8455 eurot kuni 50 745 eurot projekti kohta.
 • Taotluse võib esitada eesti keeles (soovituslik on esitada taotlus inglise keeles).
 • Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“.
 • Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia.
 • Taotlusvooru info inglise keeles on siin.
 • Taotlusvooru dokumendi eesti keeles saad alla laadida siit.
 • Palun loe enne taotlemist hoolikalt läbi avatud taotlusvooru dokument ja jälgi eriti, et taotlus vastaks  hindamiskriteeriumitele (Award criteria) ja loe taotluse lõpurubriiki pealkirjaga IMPORTANT –  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-tt_en.pdf (pdf.)

Olulised vooru dokumendid

30. märtsil 2023 toimunud eestikeelseslinnade infopäeva materjalid leiad siit.

Kuidas sisestada taotlust portaali “Funding and Tenders? (17-minutiline video inglise keeles) võta appi eestikeelne videokõne tekst (eesti keeles)

6. septembril 2023 kell 10.45 kuni 13.00 toimub veebis infosessioon pealkirjaga “Küsimused ja vastused“. Saad vastused oma taotlemise protsessis tekkinud küsimustele otse Euroopa Komisjonist. Korraldaja on Euroopa Komisjon ja liituda saate selle lingi kaudu.