Uuring: vabaühenduste rahastamine kohalikes omavalitsustes on muutunud läbipaistvamaks

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital -
27. apr. 2021


Kodanikuühiskonna Sihtkapital tellimusel viis Tallinna Ülikooli uurimisrühm 2020. aastal läbi uuringu kodanikuühenduste rahastamisest Eesti kohalikes omavalitsustes. Täna tutvustatud uuringu tulemustest selgus, et Eestis ei ole ühtki kohalikku omavalitsust, kus vabakonna tegevust ühel või teisel viisil rahaliselt ei toetataks.

Tegemist on korduvuuringuga, mille esimene osa viidi läbi 2016. aastal ja teine 2020. aastal. Nii koguti Kodanikuühiskonna Sihtkapitali tellimusel 2016. aastal maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultantide poolt ühenduste rahastamise kohta andmeid, mille põhjal koostati kohalike omavalitsuste kodanikuühenduste rahastamismeetmete ja -tavade esimene analüüs. Vabaühenduste konsultandid kogusid andmeid ka 2020. aasta uuringu jaoks, tehes seda eelmise aasta kevadest sügiseni.

2020. aasta uuringu tulemustest selgus, et vabakonna rahastamine KOV-ides on nelja aasta jooksul suurenenud ning muutunud selgemaks. Eelmine uuring viidi läbi enne haldusreformi. Kui 2016. aasta tulemuste põhjal ei olnud vabaühenduste rahalise toetamise võimalust 7% omavalitsustest, siis nüüd selliseid omavalitsusüksusi enam ei ole. Uuringu tulemustest selgus ka, et rahastamist puudutava info avalikustamine on üldkokkuvõttes paranenud.

Kõigis omavalitsustes olid toetuste jagamisel määratud prioriteetsed valdkonnad, kõige sagedamini märgiti nendeks kultuur (97%), noorsootöö (89%) ja sport (89%), millele järgnesid kohaliku elu ja kogukondade arendamine (63%) ning haridusvaldkond (58%).

Peamised toetuse liigid on nelja aastaga jäänud samaks, nendeks on projekti- ja tegevustoetus. Vabakonna rahastamise eelarve omavalitsustes on nelja aastaga kasvanud kokku 68%, tehes protsentuaalselt suurima tõusu Saare-, Hiiu- ja Põlvamaal.

Kui 2016. aasta tulemuste põhjal puudus kodanikuühenduste rahastamise kirjalik regulatsioon ligi kolmandikus omavalitsustest, siis 2020. aastal oli rahastamise kord olemas kõigis analüüsi kaasatud 78 omavalitsuses. Enamik KOV-e on avalikustanud info rahastamise korra kohta ka oma veebilehel ning eraldab raha avaliku konkursi alusel. Arenguruumi on aga toetuste hindamise komisjoni moodustamise korra avalikustamisel, need olid olemas 45% omavalitsusest ja oma veebilehel oli info hindamiskomisjoni moodustamise korra kohta avalikustanud 35% omavalitsustest.

Uurimisrühma kuuluv sotsioloog Vaike Vainu ütles tulemusi tutvustades, et vabaühenduste rahastamise suurenemisele ja läbipaistvusele on aidanud kaasa haldusreform, sest väikeste omavalitsuste liitumise teel moodustunud suuremad omavalitsusüksused on võimekamad ning asjaajamine on muutunud korrastatumaks, kuid  tõenäoliselt on muutuste taga ka suurenev kodanikuaktiivsus ning ühiskonna kasvavad ootused omavalitsuste asjaajamise läbipaistvuse suurendamiseks.

Vabakonna toetamise regulatsioonides on kõige puudulikumalt esitatud taotluste hindamise osa. „Hindamiskomisjoni moodustamise kord on olemas alla pooltes omavalitsustes ning ka infot hindamiskriteeriumite kohta napib. Vabaühenduste esindajate kaasamine rahastamistaotluste üle otsustamisse on samuti pigem harvaesinev – vaid 43% omavalitsustes, kus projekti- või tegevustoetusi vabaühendustele pakutakse, on hindamiskomisjoni liikmete hulka kaasatud ühenduste esindajad,“ ütles Vaike Vainu.

Tulemustest selgus ka, et toetuste saajate avalikustamine on probleemne – vähem kui pooltes KOV-ides, kus projekti- või tegevustoetusi kodanikuühendustele pakutakse, on teave toetuste saajate kohta ära toodud omavalitsuse veebilehel. Samuti on omavalitsused avaldanud vähe infot toetuste kasutamise tulemuslikkuse kohta.

Uuringusse olid kaasatud 78 Eesti linna ja valda, uuringust jäi välja Tallinna linn. Uuringu viis läbi Tallinna Ülikooli uurimisrühm, kuhu kuuluvad Aivar Joorik, Erle Rikmann, Vaike Vainu, Tanel Vallimäe ja Peeter Vihma.

Uuringu esitlust on võimalik järelvaadata Kodanikuühiskonna Sihtkapitali lehelt Facebookis ja lugeda siit.

Uuringu raport on leitav siin:


Täiendav info:
Vaike Vainu, TLÜ uurimisrühma liige
Tel 5852 9709