Konkurss väliseesti ajalehtede rahastamiseks avatud!

KÜSK koostöös välisministeeriumiga toetab jätkuvalt väliseesti väljaannete ilmumist. Väljaannete eesmärk on vahendada uudiseid rahvuskaaslaste kogukondades väljaspool Eestit.
Nüüd oleme välja kuulutanud konkursi, mille tähtaeg on 31. märtsil 2022 kell 15!
Tutvu tingimustega siin. Plaanis on ka infopäev, millest teavitame eraldi KÜSKi kodu- ja Facebooki lehel!
Lisainfot saab küsida Sandralt, tel 523 2883, e-post sandra@kysk.ee.

Selleks on kolm konkurssi: reisitoetuste konkurss, välisprojektide toetamise konkurss ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss.
Konkursid on avatud jooksvalt kuni tänavuse aasta eelarve lõppemiseni.
Loe lisaks siit.
Küsimuste korral aitab nõu ja jõuga KÜSKi rahvusvahelise koostöösuuna koordinaator Sandra Paulus tel 523 2883, e-post: sandra@kysk.ee.

KÜSKi 2022. aasta rahvusvahelise koostöö konkursside INFOPÄEV toimub Zoomis 1. veebruaril kell 13.00.
Registreeri ennast siin. Kui registreerid, saadame e-postiga lingi kuidas osaleda.
Infopäeval annab Sandra Paulus ülevaate konkurssidest.
Renate Gross tutvustab Euroopa Liidu poolt rahastatavat „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ ehk “Citizens, Equality, Rights and Values programme” (CERV).
Infopäev salvestatakse ja seda saab hiljem vaadata KÜSKi kodulehel

15 maakondliku arenduskeskuse hulgas sai Viljandimaa arenduskeskus auhinnatud, sest siin on tehtud aastaid järjepidevat tööd vabaühenduste, kohalike ettevõtjate ja kohalike kogukondadega, et kodanikuühiskonda arendada, samuti on siin alati jäädud truuks piirkonna eripäradele, tuntud uhkust kohalike ettevõtmiste ja oma päritolu üle.

Viljandimaa vabaühenduste konsultandina töötab Jaanika Toome.

Teisi auhindu jagus ka.

Parimateks kolleegideks tunnistati Rapla maakonnas vabaühendusi nõustav Karin Ratas ja Pärnumaal mittetulundusühingutele nõu andev konsultant Daisi Sprenk. See auhind selgitati välja kolleegide seas läbi viidud küsitlusega ja seekord said võrdselt enim hääli just Karin ja Daisi.

Parimaks vabaühenduste nõustajaks 2021. aastal tunnistati Kaisa Tammoja Põlvamaa arenduskeskusest. Parim selles kategoorias selgitati välja kliendirahulolu küsitluse tulemuste põhjal.


Kogukonna eestvedaja stipendiumi saamiseks korraldatud konkursile esitas taotluse 121 inimest. Stipendiumi eesmärk on toetada eraisikuid, kes kohaliku kogukonnaelu käima tõmbavad ja/või aktiivses tegevuses hoiavad. Esmakordselt Eestis pakutava stipendiumi saamiseks korraldas konkursi Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Kogukonna eestvedaja stipendium on ellu kutsutud, et toetada valitsuses heaks kiidetud „Sidusa Eesti arengukava 2022-2030“ elluviimist. Selleks, et inimestel oleks piisavalt mitmekülgseid võimalusi ühiskondlikus ja kogukondlikus elus kaasa lüüa, on arengukavas plaanitud toetavaid tegevusi nii inimeste aktiivsuse kui kogukondade ja vabaühenduste võimekuse suurendamiseks.

Kogukonna all on selle konkursi raames silmas peetud piirkondlikult ühe omavalitsuse territooriumil tegutsevat inimeste rühma, kellele on ühine eesmärk. Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on tulumaksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale).

Edasi lähevad taotlused hindamisele Kodanikuühiskonna Sihtkapitali hindajate kogus ja otsus, kes stipendiumi saavad, tehakse märtsikuu esimeses pooles.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu kinnitas NULA ühiskondlike algatuste inkubaatori tänavused starditoetuse saajad ja ühtlasi 6. hooaja võitjad. Seekord valiti finaali jõudnud lahendute hulgast välja kaks parimat, kes kumbki 25 000 eurose starditoetuse saavad: 

Platvorm EatB4 kogub kokku info toidukaupluste poolt loovutatava toidu kohta ja võimaldab seda kasutada Toidupanga logistika efektiivsemaks korraldamiseks. 

Sotsiaalset isoleeritust ennetav terviklahendus PEVICO on suunatud inimestele, kes ei oska või pole tervise tõttu võimelised kasutama sidevahendeid oma lähedastega kontakti hoidmiseks. Lahendus on abiks ka haiglatele ning hoolekandeasutustele.

NULA inkubaator on sotsiaalse kandepinnaga ühiskondlikke algatusi aidanud ellu viia juba kuus aastat. Igal aastal korraldatakse konkurss, kus kodanikuühiskond saab esitada ideid, millega läbi innovatiivsete lahenduste elu Eestis või terves maailmas paremaks muuta. 

Konkursisõel on igal aastal tihe. Enne rahalise starditoetuse saamist läbisid pakutud ideed ka mentor- ning arenguprogrammi. Läbi aastate on NULA inkubaatorisse esitatud sadu ideid, nendest rekordiliselt 89 uut ideed 2021. aasta alguses. Igal aastal on lõpuks starditoetuse saanud kolm parimat, kellel on võimalus oma idee ka sihtkapitali rahalisel toel ellu viia. 

NULA inkubaatori kutsusid 2016. aastal ellu Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Heateo Sihtasutus, et leida uudseid lahendusi ühiskondlikele probleemidele. 

NULA inkubaator valiti Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2021“ võitjaks. 

Esmakordselt Eestis kuulutame välja konkursi, kus stipendiumi saab taotleda kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisik. Stipendiumi eesmärk ongi motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja esilekerkimine või toetamine

Selle konkursi raames peame kogukonna all silmas piirkondlikult määratletavat ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsevat inimeste rühma, kellele on ühine eesmärk.

Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale).

Stipendiumi taotlemisel ja tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk.

Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise. Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil lisaks stipendiumi summale.

Tutvu tingimustega ja lae taotlus alla siin.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.

Lisainfo: Kerstin Rei, tel 5854 5754, e-post Kerstin.Rei@kysk.ee

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital otsustas toetada Eesti vabaühenduste arengut 478 847 euroga.

Toetuse eesmärk on aidata ühingutel viia ellu oma avalikkusele suunatud tegevusi. Vabaühendused pidid esitama projektide rahastamistaotlused käesoleva aasta septembris. Pärast projektide hindamist otsustas Kodanikuühiskonna Sihtkapital toetada 22 vabaühendust, millest 234 174 eurot eraldati 11 piirkondlikule ja 244 673 eurot 11 üleriigilisele ning rahvusvahelisele arenguprojektile.

Projekt tuleb vabaühendustel ellu viia 31. juuliks 2023. aastal. Maksimaalne toetuse suurus, mida sai taotleda, oli 25 000 eurot, millest ühingu omafinantseering peab olema vähemalt 5%. 

Kokku esitati 70 taotlust kogusummas 1 540 421 eurot, milles oli kirjeldatud 7 rahvusvahelist, 29 üleriigilist ning 34 piirkondlikku tegevussuunda. 

Vabaühenduste arenguhüppe toetusprogrammi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali põhikirjaline eesmärk, milleks on tugevdada avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ning panna riigi poolt õlg alla tugevama kodanikuühiskonna ja aktiivsete kogukondade kujunemisele. 

Kodanikuühiskonna Sihtkapital on valitsuse asutatud sihtasutus, mis toetab Eesti vabaühendusi ja  kogukondi riigieelarvest. 

Toetuse saajad piirkondlike arenguhüppe projektide elluviimiseks:

1. MTÜ Tartu Rahvusvaheline Maja projektile „Arenguhüpe mõjuhindamises“ summas  23 739,80 eurot;

2. Spordiklubi Dorpat Kiiking projektile „SK Dorpat Kiikingu teenusevõimekuse tõstmine“ summas  24 998,25 eurot;

3. MTÜ AIDS-i Tugikeskus projektile „AIDSi Tugikeskuse läbimurre meedia-avarustesse (arenguhüpe läbi tegevuste teadvustamise ja kogukonna kaasamise“ summas  22 368,20 eurot;

4. Peipsimaa Kogukonnaköök MTÜ projektile „Esimese Mesinduse Hobikeskuse loomine Eestis“ summas  25 000,00 eurot;

5. MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva projektile „Tõenduspõhine sekkumine õpilaste haridustee katkestamise ennetamiseks“ summas  24 999,99 eurot;

6. Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus projektile „Ideekavanditest teostuseni –  arenguhüpe uuenduslike  lahendustega matkaradadel“ summas 25 000,00 eurot;

7. EELK Puhja kogudus projektile „Puhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe“ summas  11 496,86 eurot;

8. Alutaguse Matkaklubi projektile „Matkaklubi tegevuste ajakohastamine“ summas  24 680,17 eurot;

9. Visit Virumaa MTÜ projektile „Lääne-Virumaa turismiarenduse hüpe“ summas 25 000,00 eurot;

10. HÜÜRU R&C KLUBI MTÜ projektile „Hüüru R&C klubi vabatahtliku päästekomando võimekuse arendamine ja väliskommunikatsiooni loomine“ summas  3 705,00 eurot;

11. MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu projektile „Tallinna Naiste Kriisikodu tegevuste nähtavuse ja mõju suurendamine“ summas  23 185,28 eurot. 

Toetuse saajad üleriigiliste ja rahvusvaheliste arenguhüppe projektide elluviimiseks:

1. Eesti Rahvapärimuse Kool MTÜ projektile „Piiridest välja ehk AVATUD JA NÄHTAV“ summas  24 968,72 eurot;

2. Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit projektile „Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu arenguhüpe“ summas  22 860,00 eurot;

3. Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik MTÜ projektile „Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku turundushüpe“ summas  11 619,55 eurot;

4. MTÜ Sotsiaalse innovatsiooni labor projektile „Arenguhüpe koosloome tuntuses Silabi turunduskommunikatsiooni abil“ summas  24 667,20 eurot.

5. MTÜ Balti Keskkonnafoorum projektile „Meie oma nägu“ summas  20 436,03 eurot;

6. Tartu Rahvaülikool SA projektile „Tunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused“ summas 24 775,80 eurot;

7. Eesti Ökokogukondade Ühendus projektile „Ühistarkusega juhtimise tegevussuuna arenguhüpe“ summas  24 989,72 eurot;

8. MTÜ Vaikuse Lapsed projektile „Lapse kaotanud perede tugivõrgustiku arendamine“ summas  24 848,00 eurot;

9. Poliitikauuringute Keskus Praxis SA projektile „Praxis audio-visuaalse kommunikatsiooni tšempioniks“ summas 24 950,60 eurot;

10. MTÜ Loomus projektile „Loomade nimel: MTÜ Loomus tugevdamine läbi oskusliku fundraisingu“ summas  24 945,35 eurot;

11. SA Omanäolise Kooli Arenduskeskus projektile „OK Arenduskeskuse kaasamis- ja kommunikatsioonimudeli loomine ja käivitamine“ summas 15 612,48 eurot.

Head eestikeelsete perioodikaväljaannete esindajad võõrsil!
Kallid rahvuskaaslased väljaspool Eestit!
 
Kutsume teid kolmapäeval, 8. detsembril 2021 kell 14.00 (EET)
osalema väliskogukondade perioodikaväljaannete
INSPIRATSIOONIPÄEVAL

Vahetame mõtteid ja jagame kogemusi väljaannete jätkusuutlikkusest ja ajakirjanduslikust innovatsioonist.
Tule, kuula ja räägi kaasa!
 
Inspiratsioonipäeva korraldab SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) väliskogukondade väljaannete toimetuste toetamise programmi raames. Sündmus on avatud kõigile huvilistele!
 
Inspiratsioonipäeva idee sündis ise innovatsioonist – käesoleval aastal viis KÜSK juba teist korda järjest läbi uudse toetusprogrammi väliskogukondade väljaannete jätkusuutlikkuse tõstmiseks. Olles kahe aasta vältel näinud erinevaid ja mitmekülgseid projekte, mida toetuste abil ellu on viidud, on praegu aeg küps peatumaks ja arutamaks teemal, mis on ikkagi jätkusuutlikkus väljaannete kontekstis ning millised on need uudsed praktikad, mis toovad värskust ja loovad uusi võimalusi?
 
Oma lugusid ja kogemusi jagavad stuudiovestluse vormis Eestis tegutsevate sõltumatute väljaannete esindajad. Tutvume erinevate toimemudelite ja kogemuslugudega.
 
Teiste seas jagavad oma kogemust Andrei Liimets väljaandest Hea Kodanik, Tarmo Tüür SA Eestimaa Looduse Fondi väljaandest Talguline, Katrin Jõgisaar kodanikumeediaportaalist Bioneer ja Silver Tambur väljaandest Estonian World.
 
Vestlust veab meediamaastikul 30 aastat navigeerinud Erkki Peetsalu, kes on 10 aastat olnud National Geographic Eesti peatoimetaja, 4 aastat koordineerinud NG Skandinaavia ajakirjade tööd ja tüürib sisuloomeagentuuri Maailm.
 
Stuudiovestlus toimub otseülekandena, kestab kaks tundi ning selles saab ka ise kaasa lüüa – ootame teid kuulama, küsima, kommenteerima, oma kogemust jagama!
 
NB! Sündmusel osalemiseks on vajalik registreerumine, mida saab teha siin.
Osalemise lingi saadame 8. detsembri hommikuks sündmusele registreerunutele e-posti teel.
 
Täpsem info:
     Sandra Paulus
     koordinaator

     – taotlusvoorud
     – rahvusvahelise koostöö toetused
     
5232 883
     Sandra.Paulus@kysk.ee

Esmakordselt Eestis kuulutame välja konkursi, kus saab taotleda stipendiumi kogukonna eestvedamiseks
Kogukonna eestvedaja stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja esilekerkimine või toetamine. Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.

Lisainfo tingimustest ja taotluse esitamisest siit

Arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor 2022 nüüd avatud
Arenguhüpet ettevalmistava toetuse konkurss ehk taotlusvoor on nagu hoovõtt suuremaks kvalitatiivseks hüppeks vabaühenduse arengus. Tegevuse tulemusena, millele toetust taotletakse, peab valmima kas tegevuskava või äriplaan.

Lisalugemist siit

Avanes 2022. aasta suursündmuste ideekorje ja rahastamise konkurss
Ootame taotlusi kodanikuühiskonda edendava suursündmuse rahastamiseks 2022. aastal. Väljakuulutatud konkursi raames toetame üle-eestiliste  kaasavate ja kodanikuühiskonda edendavate sündmuste algatamist ja elluviimist ning traditsiooniliste ürituste jätkumist.

Lisainfo siit

Tutvustame Euroopa Liidu rahastatud „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“
Kutsume 1. detsembril kell 14-15.30 kõiki huvilisi osalema Euroopa Liidu poolt rahastatava „Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi“ (Citizens, Equality, Rights and Values Programme) infopäeval. Tutvustame rahastusprogrammi eesmärke ja tingimusi, anname ülevaate avanevatest taotlusvoorudest ning jagame näpunäiteid partnerite leidmiseks.

Lisainfo infopäeva ja registreerimise kohta siit
Lisainfo programmi kohta siit

Sotsiaalse Innovatsiooni Kompetentsikeskuse loomine Eestisse
Käesoleval aastal alustas KÜSK Euroopa Liidu poolt toetatud rahvusvahelise projekti koordineerimist Eestis, mille eesmärk on tuua kokku sotsiaalse innovatsiooni võrgustikku ja teadmisi ning arendada ökosüsteemi tervikuna. Samuti tutvustada Eesti tegevust ja parimaid praktikaid rahvusvaheliselt ning õppida rahvusvaheliste partnerite kogemustest. Projekti raames viiakse ellu mitmesuguseid sotsiaalset innovatsiooni tutvustavaid ja arendavaid tegevusi ning korraldatakse temaatilisi sündmusi sihtgruppidele.

Kõigil, kel rohkem huvi, lugege edasi siit

Veel viimane võimalus taotleda 2021. aastal raha rahvusvaheliseks koostööks
KÜSKi rahvusvahelise suuna toetused, milleks saab veel 2021. aastal raha taotleda on:
– rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkurss;
– välisprojekti toetamise konkurss, mille raames toetame vabaühendusi rahvusvaheliste koostööprojektide läbiviimisel;
– reisitoetuste konkurss, mille raames toetame huvikaitset ja teadmussiiret.

Lisainfot siit

Valminud on 2021. aasta arenguhüppe ettevalmistava taotlusvooru kokkuvõte
Kokkuvõttes on analüüsivalt välja toodud millistest piirkondadest ja millistele valdkondadele vabaühendused arenguhüppe ettevalmistamiseks raha taotlesid. Samuti on kirjeldatud, milliste võimekuste arendamiseks raha taotleti.

AHE21 lõppraportit saab lugeda siit

NULA starditoetusele esitati tänavu 5 taotlust
Starditoetuse taotlejad on EatB4, WalkWise, PEVICO, Infinder ja Koostööõpe. Nende tutvustust vaata Facebookis üle kantud kogemuspäevalt ja NULA 6. hooaja lõpuürituselt siit

Vaata KÜSKi
KÜSKi Youtube kanalil on vaadata mõned videod meie toetatud projektidest.
 Perepesa koordinaator Marika Toots kõneleb ettevõtmisest Türil, mis on saanud KÜSKi arenguhüppe toetuse, vaata siit
– MTÜ Tervem Noarootsi. Jutuajamised 22. juulil 2021 Pürksis, vaata siit
– Mis on kogukond? Arvamusfestivalil püütud mõtteid, vaata siit
– Lõimeleer, Tääksis 13. juulil 2021, vaata siit

Meie meedias
– Sandra Paulus avaldas Postimehes arvamust, et kogukonnad püsivad eestvedajate initsiatiivil, ilma raha ja oskusteabeta kogukonnajuhid väsivad ja et kogukonnad vajavad rohkem riigi tuge.
Loe siit
– Anneli Roosalu kirjutas Postimehes, et ilma vabaühendusteta oleks Eestis ka koroonakriisi raskem olnud üle elada ja kriisiolukorras on  palju abi vabatahtlikest. Veel järeldab Anneli, et riik saaks vabakonnaga teha veel paremat koostööd.
Loe siit
– Nüüdseks küll juba endine, aga ennemalt pikaaegne KÜSKi nõukogu liige Eha Paas kirjutas Maalehes, et  tegusad Eesti inimesed on omaalgatuslikult teinud ära hulga tööd, millega muidu pidanuks vaeva nägema ülekoormatud meditsiinisüsteem ja riigi või kohaliku omavalitsuse sotsiaalabivaldkond. Loe siit

Infokirja koostas:
Priit Põiklik
priit@kysk.ee
tel 5055222

Arenguhüpet ettevalmistava toetuse konkurss ehk taotlusvoor on nagu hoovõtt suuremaks kvalitatiivseks hüppeks vabaühenduse arengus.

Toetust saab taotleda mittetulundusühing või sihtasutus, mis tegutseb avalikes huvides ning mis on taotluse esitamise hetkel olnud äriregistrisse kantud vähemalt ühe aasta.

Tegevuse tulemusena, millele toetust taotletakse, peab valmima kas tegevuskava või äriplaan.

Kui ühing saab toetust arenguhüpet ettevalmistavas taotlusvoorus, koostab selle tulemusena äriplaan või tegevuskava, siis on tal võimalik seda arenguhüpet ellu viia ning selleks on KÜSKis ette vähtud arenguhüppe toetuste konkurss (enamasti iga aasta septembris).

Arenguhüpet ettevalmistavate projektide rahastamise periood on 1. aprill – 31. juuli 2022.

Toetust makstakse kuni 4000 eurot ühe projekti kohta. Rahalise omaosalue nõuet ühingutele ei ole.

Taotluse esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2022 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee

Täpsemate tingimustega tutvu ja taotlusvorm lae alla siit.

Arenguhüpet ettevalmistava taotlusvooru infoseminar (eesti keeles) toimub 3. detsembril kell 13.00 Zoom keskkonnas. Registeerimislink siin.

Lisainfo: Kerstin Rei, tel 5854 5754, e-post Kerstin.Rei@kysk.ee

AHE21 lõppraportit saab lugeda siit:

Kokkuvõttes on analüüsivalt välja toodud millistest piirkondadest ja millistele valdkondadele vabaühendused arenguhüppe ettevalmistamiseks raha taotlesid. Samuti on kirjeldatud, milliste võimekuste arendamiseks raha taotleti.

Raportis on toodud ka kolm vabaühenduse näidet, kes arenguhüppe ettevalmistamiseks raha said.

Kokkuvõtte koostas KÜSKi koordinaator Sandra Paulus.

Esmakordselt Eestis kuulutame välja konkursi, kus stipendiumi saab taotleda kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisik. Stipendiumi eesmärk ongi motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja esilekerkimine või toetamine.

Selle konkursi raames peame kogukonna all silmas piirkondlikult määratletavat ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsevat inimeste rühma, kellele on ühine eesmärk.

Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba. Konkursi kogu eelarve on 125 000 eurot (st 5000 euro suuruseid stipendiume saab kokku maksta 25 eestvedajale).

Stipendiumi taotlemisel ja tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ning elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk.

Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise. Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil  lisaks stipendiumi summale.

Tutvu tingimustega ja lae taotlus alla siin.
Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.
Lisainfo: Kerstin Rei, tel 5854 5754, e-post Kerstin.Rei@kysk.ee