NB! TAOTLUSTE ESITAMINE NÜÜD AVATUD! Tule ja taotle toetust kodanikuühiskonna innovatsioonifondist elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks

Priit Põiklik
14. aug. 2023


Taotlusvooru eesmärk on tõsta elanikkonnakaitse võimekust kogukonnas ja edendada kogukondade ning kohalike omavalitsuste koostööd kogukonnakeskse valitsemisviisi rakendamise kaudu.

Julgeolekuolukorrast tingituna on siseministeeriumi rahastatud ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt ellu viidava innovatsioonifondi 2023. aasta taotlusvooru fookuses just elanikkonnakaitse.

NB! Taotlusi kodanikuühiskonna innovatsioonifondist toetuste saamiseks saab esitama hakata 22. augustist.

„Julgustan kõiki kogukonnaühendusi kaasa mõtlema, kuidas meie elu turvalisemaks ja kriisikindlamaks muuta. Innovatsioonifondi kaudu on seekord võimalik just elanikkonnakaitse võimekuse tõstmiseks taotleda märkimisväärseid summasid kogu Eestis – ka MTÜ-del ja seltsingutel väiksemates omavalitsuses väljaspool suuremaid linnu. Kohaliku tasandi uudne kaasamismeetod aitab tugevdada osalusdemokraatiat ja nii tekitame kogukondades koostööks vajalikke võrgustikke. Kriiside lahendamine või nendeks valmistumine lähevad ikka ladusamalt kui inimesed on omavahel tuttavad ja on tekkinud nn küünarnukitunne,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.
„Fondi kaudu soovime arendada ja juurutada just kogukonnakeskset valitsemisviisi. See tähendab, et kohalikud inimesed on ise parimad eksperdid hindamaks oma kogukonna vajadusi ja neile ka ise lahendusi pakkuma. Nüüd saabki toetust taotleda kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ja nende rahastamiseks,“ selgitas Läänemets.

Innovatsioonifondist saab 2023. a. toetust taotleda:

•             kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks (nt arutelud, ümarlauad, kriisirollide kaardistamine ja loomine, kriisivalmiduse liidrite määramine jne) kui need ei ole veel teada ja/või kokku lepitud kogukondlikult ja/või

kui kohaliku tasandi elanikkonnakaitse vajadused on välja selgitatud, siis

•             konkreetsete elanikkonnakaitse vajaduste rahastamiseks (nt teenuste tellimine, inventari soetamine, elektri varustuskindluse tagamine, kriisivarude kaardistamine, soetamine ja täiendamine, kriisiplaani koostamine, varjumiskohad ja -kindlus jne).

Projekti elluviimise periood on 26. juunist 2023 kuni 31. augustini 2024. Taotlejaks saab olla Eestis registreeritud mittetulundusühing, mis tegutseb põhikirja järgi avalikes huvides või seltsing, mis tegutseb kirjaliku seltsingulepingu järgi avalikes huvides.

Taotlusi saab esitada ajavahemikul 22. augustist kuni 30. novembrini 2023 kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

•             kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri (vorm kättesaadav siit);

•             vajadusel taotleja esindusõigust tõendav volikiri;

•             kirjalik seltsinguleping, kui taotlejaks on seltsing.

Innovatsioonifondi maht 2023. aastal on 875 000 eurot. Iga kohaliku omavalitsuse kohta on ette nähtud maksimaalne toetussumma, mille piires selle omavalitsuse territooriumil tegutsevad MTÜ-d ja seltsingud raha taotleda saavad.

Ühe kohaliku omavalitsuse territooriumilt võivad taotluse esitada ka mitu taotlejat, kuid see peab olema kohaliku omavalitsusega läbi arutatud ja omavalitsuse kinnituskirjas märgitud.

Kogu vajalik info taotlusvooru kohta on kättesaadav meie kodulehelt.


Taotlusvooru infotund toimub 25. augustil kell 14.00 keskkonnas Zoom.

Link infotunnile siin.


22. mail korraldas siseministeerium innovatsioonifondi taotlusvooru tutvustava info- ja veebiseminari. Infotunni videosalvestuse, ettekanded ning korduma kippuvad küsimused leiate siseministeeriumi kodulehelt.

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine