Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmine“

Eesmärk:

rahalise toetuse pakkumine kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis tegutsevad kohalikul/riiklikul/ riikidevahelisel tasandil õiguste kaitsmise ja edendamise ning teadlikkuse tõstmise nimel, tugevdades seeläbi ELi väärtuste kaitset ja aidates kaasa demokraatlikuma ELI ülesehitamisele.

Toetatud tegevused:

  • suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmise tegevused, mille eesmärk on suurendada teadmisi ELi põhiõiguste hartast;
  • koostöö hõlbustamine ja ELi põhiõiguste harta jõustamine peamiste osalejate vahel;
  • spetsialistide (nt eksperdid, juristid, õigusnõustajad,  poliitika- ja huvikaitse nõustajad) koolitamine;
  • vastastikune õppimine, heade tavade vahetamine, töö- ja õppemeetodite arendamine, mentorlusprogrammid;
  • analüütilised tegevused, andmete kogumine ja uurimine, tööriistade või andmebaaside loomine;
  • teabevahetustegevus, s.h. õiguste ja kahju hüvitamise mehhanismide kohta, mis on seotud konkursikutse prioriteetidega

Projekti kestvus: 12-24 kuud

Osalema on oodatud: kodanikuühiskonna organisatsioonid, riiklikud inimõiguste institutsioonid, võrdõiguslikkuse organid, ombudsmani institutsioonid

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR

Taotluse esitamise tähtaeg: 24. veebruar 2022

Lisainfo