Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine“

Eesmärgid:

  • Ennetada ja võidelda naiste ja tüdrukute vastu suunatud soolise vägivalla ning perevägivalla kõigi vormide vastu;
  • Ennetada ja võidelda laste ja noorte ning teiste ohustatud rühmade, nt LGBTQI ja puuetega inimeste vastu suunatud vägivalla vastu;
  • Toetada ja kaitsta kõiki otseseid ja kaudseid ohvreid

Projekti kestus: 12-24 kuud

Toetatud tegevused: teadlikkuse tõstmise; spetsialistide koolitamine; protokollide, töömeetodite ja -vahendite väljatöötamine ja

rakendamine; heade tavade vahetamine; andmekogumisstrateegiate ja -süsteemide loomine ja rakendamine; toetusmehhanismide loomine või tugevdamine; riiklike, kohalike ja piirkondlike tugikeskuste loomine.

Osalema on oodatud: Liikmesriikide ametiasutused, tugiteenuste osutajad, kodanikuühiskonna organisatsioonid. Taotlused tuleb esitada vähemalt kahest taotlejast koosneva konsortsiumi poolt, lubatud nii kohalikud kui rahvusvahelised projektid.

Rahastuse suurus: ≥ 75 000 EUR

Taotluste esitamise tähtaeg: 26. aprill 2022

Lisainfo