Search Results for: 945

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Laste õiguse kaitsmine ja edendamine“

Eesmärk: Aidata kaasa lapse õigusi käsitleva ELi strateegia soovituste rakendamisele. Toetatud tegevused: Uuringud, konsultatsioonid, fookusgrupid ja kohtumised teemal, kuidas pandeemia…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise vägivalla ja lastevastase vägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine“

Eesmärgid: Ennetada ja võidelda naiste ja tüdrukute vastu suunatud soolise vägivalla ning perevägivalla kõigi vormide vastu; Ennetada ja võidelda laste…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Liidu väärtusete kaitse ja edendamine“

Eesmärk: tugevdada ELi väärtuste kaitset ja edendamist ning õigusriigi põhimõtete järgimist; aidata kaasa demokraatlikuma ELi ja hea valitsemistava ülesehitamisele. Teemad:…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg„Linnade võrgustikud“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Linnade võrgustikud“ Tegevuste fookus: ELi kodanikeõigused; Võitlus diskrimineerimise ja rassismi vastu; Vähemuste…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Sõpruslinnad“

LISAINFO: Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvoor „Sõpruslinnad“ Tegevuste fookus: Teadlikkuse tõstmine kultuurilise ja keelelise rikkuse kohta Euroopas; Solidaarsusel…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa ajalooline mälu“

Projektikonkurss Euroopa kujunemisloos ja ajaloos oluliste sündmuste mälestamiseks, s.h.: Autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuste ja tagajärgede analüüsimine; ELi kodanike teadlikkuse…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine“

Eesmärk: Toetada, edendada ja rakendada kõikehõlmavat poliitikat, et edendada naiste täielikku õiguste kasutamist, soolist võrdõiguslikkust, s.h. töö- ja eraelu tasakaalu,…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Võrdõiguslikkuse edendamine ning rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu võitlemine“

Eesmärk: Ennetada ja võidelda sallimatuse, rassismi, ksenofoobia ja diskrimineerimise vastu, eelkõige rassilisevõi etnilise päritolu, nahavärvi, religiooni, seksuaalseorientatsiooni ja soolise identiteedi…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Euroopa Liidu põhiõiguste harta ning demokraatia, õigusriigi ja põhiõiguste rikkumistega seotud strateegiliste kohtuvaidluste alase tegevusega seotud suutlikkuse suurendamise ja teadlikkuse tõstmine“

Eesmärk: rahalise toetuse pakkumine kodanikuühiskonna organisatsioonidele, mis tegutsevad kohalikul/riiklikul/ riikidevahelisel tasandil õiguste kaitsmise ja edendamise ning teadlikkuse tõstmise nimel, tugevdades…

Loe lähemalt

Kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi taotlusvooru tähtaeg „Kodanike kaasamine ja osalemine“

Eesmärk: kodanike ja kodanikuühenduste osalemine ja panus Euroopa Liidu demokraatiasse ja kodanikuühiskonda läbi avaliku arvamuste vahetamise Teemavaldkonand: 2024 Euroopa Parlamendi…

Loe lähemalt

Välisprojektide toetamine 2022. aastal

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis…

Loe lähemalt