Valminud on mahukas kodanikuühiskonna arengusuundi käsitlev uuring

Tallinna Ülikooli Kodanikuühiskonna uurimis- ja arenduskeskus (KUAK) on KÜSKi toel saanud valmis mahuka uuringu, mis toob numbrites ära kodanikuühiskonna hetkeseisu, heidab pilgu pikaajalisematele protsessidele vabakonnas ja pöörab rohkem tähelepanu ka MTÜde rahastamisele. Taoline uuring on järjekorras neljas ja neid on läbi viidud alates 1990ndate keskpaigast.

Võrreldes varasemate aastate tulemusi, on ilmnenud trend, et Eesti vabaühendused on järjest nooremad, aina vähemate liikmetega ja üha enam kindlates valdkondades spetsialiseeruvad. Muuhulgas on tulnud välja asjaolu, et kohalike omavalitsuste ja vabaühenduste vahel on viimastel aastatel märgata mõningast suhete jahenemist, ühingute. Positiivsema poole pealt on näha, et ühendused on muutunud professionaalsemateks – osatakse paremini oma arenguvajadusi analüüsida ja organisatsiooni arendamiseks tuge otsida ning ollakse rohkem kursis valdkonna alusdokumentidega. Ka on märgatavalt paremaks muutunud ühingute sisene infovahetus.

Et põhjalikumalt Eesti kodanikuühiskonna hetkeolukorrast ja tulevikutrendidest teada saada, loe uuringu raportit.

Kompaktsema uuringu tulemuste ülevaate saad 13. veebruaril toimunud uuringu avaliku esitluse ettekandest.

Uuringu teostajaks oli Tallinna Ülikooli Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi Kodanikeühiskonna uurimis- ja arenduskeskus ning projekti juhtis Erle Rikmann. Uuringu läbiviimist alustati KÜSKi toel jaanuaris 2014.

Lisainfo: Erle Rikmann, erle@iiss.ee