Teksti suurus

Reavahed

Kontrastsus

Seaded

Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 15.09.2021)

Taotlusvooru tingimused


Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
 
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.
 
Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):
 1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
 2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
 3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.
Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. 
 
 
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Toetusi anname kokku kuni 478 847 eurot, millest 239 424 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 239 423 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2021 – 31. juuli 2023 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.
 

Infopäev


21. mail kell 13.00-15.00 toimus KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus oli kavas:
 • KÜSKi uudiste jagamine: Anneli Roosalu
 • 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste tutvustus: Kadri Väljaste
 • Nõuanded ja tähelepanekud projekti planeerimiseks ja taotlusvormi täitmiseks KÜSKi hindaja ja vabaühenduste konsultandi Kadri Pau juhendamisel
 • Toetuse saajate kogemuste vahetus: Gea Järvela SA Luke mõis ning Uku Lilleväli MTÜ Estwatch
 • Küsimuste, vastuste voor
Järelvaadatav on on video siit:
 
   

Äriplaani koostamise töötuba

KÜSK koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) viis läbi äriplaani koostamise koolituse.

Koolitusel käsitletud teemad:

 • Äriidee. Visioon, missioon ja eesmärgid
 • Kes võiksid olla kliendid? Millist probleemi lahendad?
 • Turu suurus. Konkurendid. Ärikeskkonna analüüs
 • Milliseid ressursse on vaja, et plaanitu ellu viia? Tulude-kulude planeerimine. Omahinna ja tasuvuspunkti arvutus
 • Finantsprognooside tabel
 • Toote või teenuse kirjeldus. Kuidas jõuda õige kliendini?
 • Meeskond ja juhtimine. SWOT ning riskianalüüs
 • Edasine tegevuskava
 

Eesti õppekeelega koolitus toimus 10. juunil 2021. 
Koolitust viis läbi HEAKi ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme.
 


Инфодень

Pусскоязычный инфодeнь состоился 31 мая с 13.30 до 15.30 в Zoom. В программе:

 • Вступительное слово. Новости от KÜSK (директор KÜSK - Аннели Роосалу и координатор проекта Кадри Вяльясте)
 • Условия основного тура конкурса «Прыжок в развитии» 2021 KÜSK (Татяна Заморская, консультант некоммерческих организаций, IVEK)
 • Требования и рекомендации по планированию проекта и заполнению проектной заявки (Анна Хейнсоо, консультант некоммерческих организаций, HEAK)
 • Своим успешным опытом участия в конкурсе делится Владислав Лушин (SA Noored Kooli)
 • Вопросы и ответы   

Видео можно посмотреть здесь:


Вы можете скачать слайды информационного дня здесь

 

Oбучение по составлению бизнес-плана

KÜSK в сотрудничестве с Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (HEAK) прoвел обучение по составлению бизнес-плана.

Темы обучения:

 • Бизнес-идея. Видение, миссия и цели
 • Кто является целевой группой и клиентами? Какую проблему решаешь?
 • Объем рынка. Конкуренты. Анализ бизнес-среды
 • Какие ресурсы необходимы для реализации запланированного? Планирование доходов-расходов. Себестоимость и расчет точки безубыточности
 • Таблица финансовых прогнозов
 • Описание продукта или услуги. Как найти своего клиента?
 • Команда и управление. SWOT-анализ
 • План действий

Обучение состоился 17 июня 2021.
Обучение проводил консультант НЕАКа Евгения Рыбакова.


Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil.

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.
 
Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee 

NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.
 
Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.

Äriplaani ja tehniliste taotlemist puudutavate küsimuste lahendamiseks korraldas KÜSK 2. septembril kell 10 avatud küsimuste, vastuste virtuaalkohtumise. Lisainfo:
 

 

     Tea Jänes
     Koordinaator

     - Taotlusvoorud
     5622 1599
     Tea.Janes[ät]kysk.ee