Linnade võrgustike taotlusvoor (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärgid

 • edendada kultuuridevahelist suhtlust erinevate riikide kodanike vahel;
 • anda kodanikele võimalus avastada Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust ja teadvustada neile, et Euroopa ühtseid väärtusi ja kultuuripärandit;
 • tagada eurooplaste vahel rahumeelsed suhted ja tagada nende aktiivne osalemine kohalikul tasandil;
 • tugevdada vastastikust mõistmist ja sõprust Euroopa kodanike vahel;
 • soodustada omavalitsuste vahelist koostööd ja parimate praktikate vahetamist;
 • toetada head kohalikku valitsemistava ning tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa integratsiooniprotsessis.

Linnade võrgustiku projektid on kodanikele suunatud, võrdõiguslikkust edendavad, tulevikku vaatavad ja lahenduskesksed. Eelkõige on oodatud projektid, mis on kaasahaaravad noorema põlvkonna jaoks. Projektid võivad põhineda näitkeks kodanike arvamuste tulemustel ja viia aruteludeni konkreetsete viiside üle, kuidas luua demokraatlikum liit, võimaldada kodanikel uuesti ELiga suhelda ja arendada tugevamat omavastutuse tunnet Euroopa projekti suhtes.

Linnade võrgustikud peaksid andma linnadele ja omavalitsustele võimaluse süvendada ja intensiivistada oma koostööd ja arutelu pikaajalises perspektiivis, arendada jätkusuutlikke võrgustikke ja visandada oma pikaajaline nägemus Euroopa integratsiooni tulevikust.

Teemad ja prioriteedid

 • Euroopa Liidu kodakondsusõiguste ja nendega seotud Euroopa ühiste väärtuste ja ühiste demokraatlike standardite teadlikkuse suurendamine ja teadlikkuse suurendamine, tagades teabe edastamise liikuvatele ELi kodanikele (st kodanikele, kes kasutavad ELis vaba liikumise õigust, et liikuda ühest ELi liikmesriigist teise teine), sealhulgas ebakindlas olukorras olevad isikud ja sisserändaja taustaga ELi kodanikud ja nende pereliikmed, ning liikuvate ELi kodanike ja alaesindatud rühmade kaasamise ning demokraatliku ja võrdse osalemise soodustamine.

Vaata täpsemalt siit, mida „liikuv EL kodanik“ selle meetme mõistes tähendab – https://home-affairs.ec.europa.eu/pages/glossary/intra-eu-mobility_en

 • Teadlikkuse tõstmine ja teadmiste suurendamine Maastrichti lepingu jõustumise 30. aastapäeva (1. november 2023) kohta, millega võeti kasutusele Euroopa Liidu kodakondsuse mõiste ja võeti vastu valimisseadusi, võttes arvesse seda ELi kodakondsust;
 • Teadlikkuse edendamine, teadmiste kogumine ja parimate tavade jagamine mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse teemadel ja toimivate meetmete kohta, kuidas võidelda diskrimineerimise ja rassismi vastu kohalikul tasandil;
 • Kodanike ühisarutelud kohalike kliima- ja keskkonnaalastel teemadel, aidates seeläbi suurendada kodanike kaasatust ühiskonnaellu ja lõpuks nende aktiivset osalemist liidu demokraatlikus elus.

Lisaks võivad linnade võrgustiku projektid näiteks kajastada COVID-19 pandeemia võimalikku mõju nende kohalike kogukondade elule, nende kogukondade toimimisviisile. Näiteks milliseid vorme kodanikuosalus ja solidaarsus COVID-19 kriisi ajal omandas ning kuidas need vormid võiksid tulevikus jätkusuutlikuks muutuda. Projektid võivad ammutada inspiratsiooni ka algatusest New European Bauhaus või olla sellega seotud.

Täpsemalt saad New European Bauhaus algatuse kohta lugeda siit.

Abikõlblikud tegevused

 • töötoad, seminarid, konverentsid, koolitused, ekspertide kohtumised, veebiseminarid,
 • teadlikkuse tõstmise tegevused, suure nähtavusega üritused, (soopõhiselt eristatud) andmete kogumine ja konsulteerimine, heade tavade arendamine, vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, suhtlusvahendite arendamine ja sotsiaalmeedia kasutamine.

Tegevuste kujundamisel tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspektiga- See tähendab, et tegevus peab olema nii naistele kui ka meestele võrdelt ligipääsetav.

Projektide kavandamine ja rakendamine edendab soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimise süvalaiendamist.

Näiteks võib taotlejad läbi viia ja lisada oma ettepanekusse sooanalüüsi, mis kaardistaks erineva mõju, mida projekt ja selle tegevused võivad avaldada nii naistele ja meestele kui ka tüdrukutele ja poistele kogu nende mitmekesisuses. Selleks julgustatakse taotlejaid sooanalüüsi tegemisel tutvuma EIGE veebisaidil loetletud võtmeküsimustega – https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis

Taotlejatelt oodatakse oma suhtlus- ja levitamistegevuste kavandamist ja elluviimist sootundlikul viisil. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib ka seire- ja hindamistegevuste kavandamise ja läbiviimise kohta.

Soolise aspekti lisamine kõigisse projekti faasidesse (analüüs, tegevused, projekti tulemused) tagab projekti positiivse rahastamisotsuse suuremal määral.

Oodatavad tulemused ja mõju

 • linnadele ja valdadele võimalus arendada suuremahulisi projekte, et suurendada oma projektide mõju ja jätkusuutlikkust;
 • kasusaajatel on võimalus arendada rohkem temaatilisi ja poliitikaga seotud projekte;
 • kodanike suurem kaasatus ühiskonnaellu ja lõpuks ka kodanike aktiivsem kaasamine ELi demokraatlikku ellu;
 • Suurenenud teadlikkus ja teadmised Maastrichti lepingu jõustumise 30. aastapäevast ja ELi kodakondsust arvesse võtvate valimisseaduste vastuvõtmisest, sealhulgas nähtavate ürituste kaudu;
 • püsivad sidemed partnerorganisatsioonidega;
 • suurem teadlikkus mitmekesisuse, soolise võrdõiguslikkuse ning diskrimineerimise ja rassismi vastu võitlemise eelistest;
 • Euroopa vähemuste, näiteks romade vastastikuse mõistmise ja aktsepteerimise suurendamine ja julgustamine;
 • parem teave ELi kodakondsusega kaasnevate õiguste kohta ja nende parem rakendamine liikmesriikides;

Taotlusvooru rahaline maht kokku on 6 000 000 eurot

Toetuse saaja tingimused

 • toetuse saajad on juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused);
 • toetuse saaja peab asuma mõnes EL riigis või riigis, mis on CERV programmiga liitunud. Vaata infot selle kohta siit – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/guidance/list-3rd-country-participation_cerv_en.pdf;
 • peataotleja peab esindama kohalikku omavalitsust;
 • projekti tegevus peab toimuma vähemalt kahes erinevas EL riigis (või CERV programmiga liitunud riigis);
 • taotlus peab hõlmama vähemalt nelja taotlejat (peataotleja “koordinaator” ja vähemalt kolm kaastaotlejat, kes ei ole sidusüksus või assotsieerunud partner) vähemalt neljast erinevast abikõlblikust riigist, millest vähemalt kaks on ELi liikmesriigid.

Toetust saab taotleda 12 kuni 24 kuuks

Taotluse võib esitada eesti keeles (soovituslik on esitada taotlus inglise keeles)

Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“

Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Taotlusvooru info inglise keeles siin.

Palun loe enne taotlemist hoolikalt läbi avatud taotlusvooru dokument ja jälgi eriti, et taotlus vastaks  hindamiskriteeriumitele (Award criteria) ja loe taotluse lõpurubriiki pealkirjaga IMPORTANT –  https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-town-nt_en.pdf

Taotlusvooru infopäev toimub veebikeskkonnas 08.02.2023 ja sellele saad registreerida siin.