Vabaühenduste 2021. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Aktuaalne

Taotlusvooru tingimused

Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
 Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.
Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

 1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
 2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
 3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. 
Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Toetusi anname kokku kuni 478 847 eurot, millest 239 424 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 239 423 eurogaüleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2021 – 31. juuli 2023 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.


Infopäev

21. mail kell 13.00-15.00 toimus KÜSKi infopäev Zoomi keskkonnas, kus oli kavas:

 • KÜSKi uudiste jagamine: Anneli Roosalu
 • 2021. arenguhüppe taotlusvooru tingimuste tutvustus: Kadri Väljaste
 • Nõuanded ja tähelepanekud projekti planeerimiseks ja taotlusvormi täitmiseks KÜSKi hindaja ja vabaühenduste konsultandi Kadri Pau juhendamisel
 • Toetuse saajate kogemuste vahetus: Gea Järvela SA Luke mõis ning Uku Lilleväli MTÜ Estwatch
 • Küsimuste, vastuste voor

Järelvaadatav on on video siit

Infopäeva slaidid saad alla laadida siit


Äriplaani koostamise töötuba

KÜSK koostöös Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskusega (HEAK) viis läbi äriplaani koostamise koolituse.

Koolitusel käsitletud teemad:

 • Äriidee. Visioon, missioon ja eesmärgid
 • Kes võiksid olla kliendid? Millist probleemi lahendad?
 • Turu suurus. Konkurendid. Ärikeskkonna analüüs
 • Milliseid ressursse on vaja, et plaanitu ellu viia? Tulude-kulude planeerimine. Omahinna ja tasuvuspunkti arvutus
 • Finantsprognooside tabel
 • Toote või teenuse kirjeldus. Kuidas jõuda õige kliendini?
 • Meeskond ja juhtimine. SWOT ning riskianalüüs
 • Edasine tegevuskava

Eesti õppekeelega koolitus toimus 10. juunil 2021. 
Koolitust viis läbi HEAKi ettevõtluskonsultant Priit Kuuskme.
 


Инфодень

Pусскоязычный инфодeнь состоился 31 мая с 13.30 до 15.30 в Zoom. В программе:

 • Вступительное слово. Новости от KÜSK (директор KÜSK – Аннели Роосалу и координатор проекта Кадри Вяльясте)
 • Условия основного тура конкурса «Прыжок в развитии» 2021 KÜSK (Татяна Заморская, консультант некоммерческих организаций, IVEK)
 • Требования и рекомендации по планированию проекта и заполнению проектной заявки (Анна Хейнсоо, консультант некоммерческих организаций, HEAK)
 • Своим успешным опытом участия в конкурсе делится Владислав Лушин (SA Noored Kooli)
 • Вопросы и ответы   

Видео можно посмотреть здесь


Вы можете скачать слайды информационного дня здесь


Oбучение по составлению бизнес-плана

KÜSK в сотрудничестве с Харьюским Центром Предпринимательства и Развития (HEAK) прoвел обучение по составлению бизнес-плана.

Темы обучения:

 • Бизнес-идея. Видение, миссия и цели
 • Кто является целевой группой и клиентами? Какую проблему решаешь?
 • Объем рынка. Конкуренты. Анализ бизнес-среды
 • Какие ресурсы необходимы для реализации запланированного? Планирование доходов-расходов. Себестоимость и расчет точки безубыточности
 • Таблица финансовых прогнозов
 • Описание продукта или услуги. Как найти своего клиента?
 • Команда и управление. SWOT-анализ
 • План действий

Обучение состоился 17 июня 2021.
Обучение проводил консультант НЕАКа Евгения Рыбакова.


Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja taotlusvooru tingimustele vastavust saab hinnata iseseisvalt projektide hindamiskriteeriumide tabeli abil.

Vormide täitmisel tekkivate tehniliste probleemide korral (nt. vabavaraliste programmide ühilduvusprobleemid) palun võtke ühendust aadressil henri@kysk.ee.
 Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september 2021 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee

NB! Kellaaeg on oluline, hilinejaid me kahjuks ei arvesta.
 Enne projekti elluviimist aitavad teil plaane paremini läbi mõelda maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste  konsultandid, kelle kontaktid leiate siit. Nende teenused on tasuta.

Äriplaani ja tehniliste taotlemist puudutavate küsimuste lahendamiseks korraldas KÜSK 2. septembril kell 10 avatud küsimuste, vastuste virtuaalkohtumise. 

Toetusesaajad:

Toetuse saajad

2021

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Balti Keskkonnafoorum„Meie oma nägu“20 436,03 €
mittetulundusühing Eesti Rahvapärimuse KoolPiiridest välja ehk AVATUD JA NÄHTAV24 968,72 €
Mittetulundusühing Tallinna Naiste KriisikoduTallinna Naiste Kriisikodu tegevuste nähtavuse ja mõju suurendamine23 185,28 €
Mittetulundusühing Sotsiaalse Innovatsiooni LaborArenguhüpe koosloome tuntuses Silabi turunduskommunikatsiooni abil24 667,20 €
Hüüru R&C KlubiHüüru R&C klubi vabatahtliku päästekomando võimekuse arendamine ja väliskommunikatsiooni loomine3 705,00 €
Mittetulundusühing Vaikuse LapsedLapse kaotanud perede tugivõrgustiku arendamine24 848,00 €
Vapramäe – Vellavere – Vitipalu SihtasutusIdeekavanditest teostuseni – arenguhüpe uuenduslike lahendustega matkaradadel25 000,00 €
Spordiklubi Dorpat KiikingSK Dorpat Kiikingu teenusevõimekuse tõstmine24 998,25 €
Jalgpalliklubi FC ElvaFC Elva talendiprogramm24 999,99 €
MTÜ LoomusLoomade nimel: MTÜ Loomus tugevdamine läbi oskusliku fundraisingu24 945,35 €
Sihtasutus Tartu RahvaülikoolTunnustatud eestikeelsed salvestatud koolitused24 775,80 €
Mittetulundusühing Sotsiaalsete Ettevõtete VõrgustikSotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku turundushüpe11 619,55 €
Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PraxisPraxis audio-visuaalse kommunikatsiooni tšempioniks24 950,60 €
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö LiitEesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu arenguhüpe22 860,00 €
MTÜ Peipsimaa KogukonnaköökEsimese Mesinduse Hobikeskuse loomine Eestis25 000,00 €
ALUTAGUSE MATKAKLUBIMatkaklubi tegevuste ajakohastamine24 680,17 €
mittetulundusühing Eesti Ökokogukondade ÜhendusÜhistarkusega juhtimise tegevussuuna arenguhüpe24 989,72 €
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Puhja KogudusPuhja koguduse audio-visuaalne arenguhüpe.11 496,86 €
MTÜ Visit VirumaaLääne-Virumaa turismiarenduse hüpe.25 000,00 €
mittetulundusühing AIDSi TugikeskusAIDSi Tugikeskuse läbimurre meedia-avarustesse (arenguhüpe läbi tegevuste teadvustamise ja kogukonna kaasamise)22 368,20 €
MTÜ Rahvusvaheline MajaArenguhüpe mõjuhindamises23 739,80 €


Lisainfo:
 

Tea Jänes

koordinaator

 • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor