Vabaühenduste 2022. aasta arenguhüppe taotlusvoor

Taotlusvoor suletud

Aktuaalne


Toetust saab küsida tegevusteks, mis tõstavad taotleja või tema sihtrühma kuuluvate vabaühenduste võimekust oma põhikirjalisi ja avalikest huvidest lähtuvaid eesmärke saavutada.
Soovime näha arenguhüppeid muuhulgas organisatsiooni juhtimises, planeerimises, finantside kavandamises, tööprotsesside arendamises, mõju kommunikatsioonis, teenuste osutamises ning et ühinguga seotud inimestel oleksid projektiperioodi lõpus paremad teadmised, oskused ja kogemused, mis on rakendatud ühingu arengu saavutamiseks. Millele ühing keskendub, on tema valik.


Taotlemisel on eeldused, mis tähendab kindlasti korralikku eeltööd (kirjeldatuna taotlusvormis):

  1. Senise tegevuse, tulemuse ja mõju kirjeldus.
  2. Põhjalik analüüs ühingu arenguvajadustest. Juhul, kui toetust taotletakse sihtrühma kuuluvate ühingute arendamiseks, siis ootame nende arenguvajaduste analüüsi.
  3. Äriplaani koostamine juhul, kui ühing soovib arendada võimekust omatulu teenida läbi teenuste osutamise/toodete pakkumise.

Projekti tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata arenguekspert väljastpoolt vabaühendust, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, saavutamaks eesmärgiks seatud arenguhüpet. Abiks võib olla arenguekspertide nimekiri KÜSKi kodulehel www.kysk.ee/arengueksperdid.


Toetuse taotleja saab olla vähemalt üheaastane avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, kes ei ole avaliku sektori ega äriühingute valitseva mõju all ning kel pole pooleli KÜSKi poolt toetatud arenguhüpet ettevalmistav või arenguhüppe projekt. 

Toetusi anname kokku kuni 496 055,39, millest 248 027 euroga toetatakse piirkondlike ühingute projekte ja 248 028,39 euroga üleriigilise või rahvusvahelise tegutsemispiirkonnaga organisatsioonide projekte. Piirkondlike ja üleriigiliste/rahvusvaheliste organisatsioonide taotlusi hinnatakse eraldi ja toetatakse vastavalt kujunenud hindepunktide pingereale. 

Maksimaalne toetuse suurus nii piirkondliku kui üleriigilise/rahvusvahelise taotluse kohta on maksimaalselt 25 000 eurot.

Toetame kulusid, mis on põhjendatud ehk projekti eesmärgi saavutamiseks ja tegevuste elluviimiseks sobivad, vajalikud ja tõhusad.

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Ehitus- ja remonditööde, põhivara ning üle 200-euro maksvate soetuste, mille kasutusaeg on üle ühe aasta, puhul peab see olema aga vähemalt 30% iga sellise kulu maksumusest.

Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul  1. detsember 2022 – 31. juuli 2024 ja peab kestma vähemalt 12 kuud.

Infopäevade salvestised

Eestikeelne infopäev toimus 08.06.2022 Zoomi keskkonnas, ning on järelvaadatav:

Pусскоязычный инфодeнь состоился 17. июня с 14.00 до 16.00 в Zoom. Вы можете посмотреть это здесь:

Taotlusvooru tingimused, hindamiskriteeriumid ja äriplaani koostamise juhend

Neile, kes soovivad kasutada, finantsprognooside vormid aastatele 2023 ja 2024.

Lisainfo:

Tea Jänes

koordinaator

  • vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor