Vabaühenduste teadlikkuse tõstmine EL põhiõiguste hartast (CERV-2024-CHAR-LITI)

Taotlusvoor lõpeb: 18.09.2024 kell 18:00

Taotlusvooru eesmärk

Vooru eesmärk on toetada projekte, mis aitavad suurendada vabaühenduste teadlikkust EL hartast ja ellu viia tegevusi, mis aitavad tagada EL harta järgimist terves ühiskonnas täpsemalt viies suunas. Nendeks on: (1) teadlikkus EL harta dokumendist, (2) vabaühenduste huvikaitse olukord ja sellega arvestamine nii riiklikul kui ka EL tasandil, (3) õiguskaitse kättesaadavus inimõigustega tegelevatele inimestele, (4) vaenukõnede ja vaenukuritegude vastu võitlemine ja (5) rikkumisest teavitavate isikute kaitse.

Taotlusvoor tugineb järgmistele Euroopa Liidu algatustele ja poliitikatele

EL põhiõiguste harta taotlusvoor on jagatud eraldi taotlusvoorudeks, millel on eraldi eesmärk ja eelarve.

 • Üldine teadlikkus EL põhiõiguste hartast (CERV-2024-CHAR-LITI-CHARTER) – meetme toetuse kogusumma on 3 100 000 eurot – sellesse vooru oodatakse projekte, mis suurendavad teadlikust EL põhiõiguste hartast üldiselt, või keskenduvad näiteks artikkel 51 temaatikale või tehisintellektisüsteemide kasutamisele.
 • Vabaühenduste huvikaitse (CERV-2024-CHAR-LITI-CIVIC) – meetme toetuse kogusumma on 3 000 000 eurot –sellesse vooru oodatakse projekte, millega luuakse jätkusuutlik süsteem, mis võimaldab korrapäraselt ja järjepidevalt jälgida huvikaitse olukorda riigis. Projektid võiksid edendada huvikaitse organisatsioonide kaitset (sh küber-rünnakute kaitse). Siia alameetmesse on oodatud rahvusvahelised projektid, mis võimaldavad teiseteiselt õppida ja koostööd edendada.
 • Õiguskaitse kättesaadavus ja strateegiline hagelemine (CERV-2024-CHAR-LITI-LITIGATION) – meetme toetuse kogusumma on 2 400 000 eurot – sellesse vooru oodatakse projekte, mis aitavad koolituste jms teavitustegevuste kaudu suurendada teadlikkust õiguskaitsest nendele isikutele, kes seda vajavad. Kohtukulud ei ole abikõlblikud!
 • Vaenukõnede ja vaenukuritegude vastu võitlemine (CERV-2024-CHAR-LITI-SPEECH) – meetme toetuse kogusumma on 5 500 000 eurot – sellesse vooru oodatakse projekte, mis teevad koostööd riigiasutustega, et toetada vihakuritegudest teatamist ja tagada toetus ohvritele.
 • Rikkumisest teavitavate isikute kaitse (CERV-2024-CHAR-LITI-WHISTLE) – meetme toetuse kogusumma on 2 000 000 eurot – sellesse vooru oodatakse projekte, millega toetatakse rikkumisest teavitavate isikute kaitset ja suurendatakse riiklike asutuste võimekust toetavate õigusaktide olemasoluks.

Euroopa Komisjon on vooru korraldaja ja ta võib olemasolevaid vahendeid vajadusel meetme vahel  tõsta, sõltuvalt hindamistulemustest.

Meetmete kogueelarve on 16 000 000 eurot

Üldised tegevused, mida toetatakse (täpsem loetelu vooru dokumendis)

 • Teadlikkuse suurendamise tegevused,
 • koostööd hõlbustavad ja suurendavad tegevused,
 • spetsialistide, ekspertide koolitused, õppereisid, heade tavade vahetamise sündmused,
 • analüüsid ja teadusuuringud,
 • IT lahenduste väljatöötamine,
 • teabevahetustegevuste hõlbustamine paremaks koostööks erinevate institutsioonide vahel,
 • kohtupraktikate koondamine ja teavitamine,
 • ohvriabi ja hädaabi liinide olemasolu ja nende parendamine.

Projektidel peaks olema Euroopa mõõde ja neid tuleks eelistatavalt rakendada riikidevahelisel tasandil (mis hõlmab riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike loomist ja toimimist). Projektide ülesehitus ja teostamine peaksid toetama soolist võrdõiguslikkust ning mittediskrimineerimise peavoolustamist. See hõlmab soolise võrdõiguslikkuse analüüsi, naiste ja meeste võimalike erinevate vajaduste ja mõju kaardistamist ning soolise võrdõiguslikkuse aspekti integreerimist tegevuste kavandamisse. Selleks soovitatakse taotlejatel soolise analüüsi tegemisel tutvuda Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi veebilehel loetletud põhiküsimustega. Vältida tuleks sekkumise soovimatut negatiivset mõju kummalegi soole (mittekahjustamine). Taotlejatelt oodatakse, et nad kavandavad ja rakendavad oma teabevahetus- ja levitamistegevust sootundlikult. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib järelevalve- ja hindamistegevuse kavandamise ja rakendamise kohta. Ettepanekuid, milles sooline perspektiiv on integreeritud kõigisse neis kirjeldatud tegevustesse, peetakse kvaliteetsemaks.

Meetme ajaline kava (indikatiivne):

Taotlusvooru avamine23.04.2024
Tatluste esitamise tähtaeg18.09.2024 kell 17.00 Brüsseli aeg (CET) Eesti aja järgi 18.00
Taotluste hindamineoktoober 2024 – veebruar 2025
Tulemuste avalikustaminemärts 2025
Toetuse andmise lepingu allkirjastaminejuuni 2025

Taotleja abikõlblikkus

Taotlus võib sisaldada vaid ühte taotlejat (juhtiv taotleja). Juhtiv taotleja saab olla mittetulundusühing.  Kaastaotlejateks saavad olla muuhulgas ka äriühingud. Tegevused saavad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised. Tegevused saavad toimuda ükskõik millises programmi abikõlblikus riigis. Lisaks EL liikmesriikidele on programmiga juba liitunud Bosnia- Hertsegoviina, Kosovo ja Serbia. Lepingu allkirjastamist ootavate riikide nimekirja leiad siit.

Toetuse suurus

Projekti miinimumeelarve peab olema 75 000 eurot. Maksimaalset eelarvet ei ole määratud.

Toetuse rahastamine ja metoodika

Toetus on eelarvepõhine segatud tegelike kuludega ühikuhinna ja kindlasummaliste maksete elementidega.

Abikõlblikud kulude loetelu vt vooru dokumendist lk 25

Taotluse tegevuse kestus

Projektide kestus 12 kuni 24 kuud.

Toetuse määr

Toetuse määr on 90%, see tähendab, et omafinantseering peab olema vähemalt 10%.

Taotluse esitamine

Taotlus tuleb esitada Funding and Tender portaali kaudu. Taotlusvoor on jagatud neljaks alameetmeks (taotlusvooru dokument on üks) ja taotlus tuleb sisestada vastava alameetme alla. Vaata täpsemalt siit

Taotlejatel ja partneritel peab olema PIC-kood. PIC koodi taotlemise kohta loe pikemalt siit

Inglisekeelse taotlusvooru dokumendi saad alla laadida siit

Eestikeelse vooru dokumendi saad alla laadida siit

Tugimaterjal taotlejale

Vaata perioodil 2022 toetatud projekte siit

Euroopa Komisjon korraldab kõigile huvilistele infosessioonid (töökeel on inglise keel) veebis 27.05 ja 28.05. Lisainfo ja registreerimine siin.

Meetme avainfopäev toimub ZOOM vahendusel 11. juunil 2024 algusega 11.30. Infopäev on lõppenud. Kui soovid infopäeva järelkuulata, siis palun registreeri end sellel lingil

Katre Tamme lühiettekanne voorust, koos linkidega siin

Lisainfo:

Katre Tamm

koordinaator

 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine

Marju Mäger

koordinaator

 • NULA inkubaatori koordineerimine;
 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine