Euroopa ajalooline mälu (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärk on käsitleda Euroopa kaasaegseid ajaloosündmusi, sh autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuseid ja tagajärgi, ning tõsta ELi kodanike teadlikkust nende ühisest ajaloost, kultuurist ja väärtustest. Suurendada seeläbi vastastikust mõistmist ja sallivust ning Euroopa Liidu alast teadlikkust.

Vooru temaatikaid toetavad poliitikadokumendid:

Projektiteemad

Kõiki CERV programmi meetmete taotlusvoore iseloomustab läbivalt soolise võrdõiguslikkuse temaatika järgmine. Selle vooru projektiteemade käsitlemisel on oluline rõhutada naiste esindatust nendes olulistes ajaloosündmustes ja arenguid, mis võimaldavad ajalugu mõista sooliselt tasakaalustatumalt.

Projektiteemad jagunevad omakorda nelja alateema alla. Projektid võivad olla seotud ühe või ka mitme teemaga korraga.

Need neli teemat on:

 • Demokraatial ja põhiõigustel põhineva ühiskonna (taas)ehitamine ja tugevdamine.

Selle prioriteedi projektid keskenduvad demokraatiale üleminekut autoritaarselt ja totalitaarselt valitsemiselt erinevates Euroopa riikides. Tegevused peavad otsima vastuseid näiteks sellistele küsimustel nagu: millised on riikide sarnasused ja erinevused ja tulevikuks saadud õppetunnid ELi väärtuste (demokraatia, õigusriik ja põhiõigused) kaitsmisel ja säilitamisel? Projektid võivad uurida ka ajaloolise õigluse vahendeid, olgu siis kohtuprotsesside, restitutsiooni (endise õigusliku seisundi taastamine) või amnestia kaudu.

 • Holokausti, genotsiidi, sõjakuritegude ja muude inimsusevastaste kuritegude mäletamine ja seeläbi demokraatia olulisuse teadvustamine ELis.

Selle prioriteedi projektid keskenduvad konkreetsetele kuritegudele, nagu holokaust, totalitaarsed kuriteod või muud 20. sajandi kuriteod nagu genotsiid, sõjakuriteod ja inimsusevastased kuriteod). Projekti tulemusel peame leidma vastuse küsimusele kuidas need kuriteod korraldati, millised osalised olid kaasatud ja kuidas need toime pandi? Selle prioriteedi projektid võiksid välja pakkuda uuenduslikke lahendusi, kuidas neid kuritegusid ühiskonnale meenutada, et seeläbi väheneks vihkamine, diskrimineerimine, rassism, antisemitism, romavastasus ja LGBTIQ-foobia. Oluline on siin teha koostööd noortega – kuidas noored neid teemasid mäletavad? Kuidas on seda mälestust hoitud, et see ei oleks moonutatud jms.

 • Ränne, dekoloniseerimine ja mitmekultuurilised Euroopa ühiskonnad

Selle prioriteedi projektid uurivad kolonialismi pärandit Euroopas ja väljaspool Euroopat ning selle mõju kaasaegsetele Euroopa multikultuursetele ühiskondadele. Sellised teemad nagu diskrimineerimine ja rassism on endiselt nende kogemustega seotud ja mängivad enamikus ELi ühiskondades Euroopa mälus olulist rolli. Selle prioriteedi projektid võivad käsitleda ka Euroopa ühiseid rändekogemusi, mida saab seostada paljude sündmustega, nagu sõjad, üleminekuhetked, koloniseerimine ja dekoloniseerimine, majanduslikud mõjud, tagakiusamine või muud.

 • Euroopa integratsioon ja selle määravad saavutused

Selle prioriteedi projektid uurivad ja tutvustavad kõikidele põlvkondadele olulisi ja määravaid hetki Euroopa integratsioonis. Integratsiooni ajalugu Euroopas ja seda, kuidas need muutused on praktikas mõjutanud eurooplaste igapäevaelu. Projektid võivad käsitleda ka liikumisvabadust, konkreetseid saavutusi Euroopa Liidus, nagu ühisraha või riikide ühinemine. Oluline on kaasata inimesi, kes nendest hetkedest midagi mäletavad, sest see on väärtuslik materjal järgnevatele põlvkondadele.

Abikõlblikud tegevused

 • Erinevate organisatsioonide sünergia  – mittetulundusühingud, kohalikud riiklikud haldusasutused, ülikoolid ja teadusasutused, muuseumid ja haridusasutused;
 • koolitustegevus, väljaanded, veebipõhised tööriistad, (lähte)uuringud, mitteformaalne haridus, avalikud arutelud, näitused, teadlikkuse tõstmine, tunnistuste kogumine ja digitaliseerimine, uuenduslikud ja loomingulised tegevused jne.;
 • vooru teemaga seotud õiguste kaitsjate koolitused (nt riigiteenistujad, kohtunikud, õiguskaitseametnikud ja poliitikakujundajad);
 • tegevused, mis soosivad põlvkondadevahelist õppimist (meetme teemavaldkonna mäletajad ja noorem põlvkond, kellele mälestusi edasi antakse);
 • erinevate sihtrühmade ja soost inimeste kaasamine projektitegevustesse,  sealhulgas inimesed, kes seisavad silmitsi rassismi, antisemitismi, mustlasvastasuse või muude diskrimineerimise ja sallimatuse erinevate vormidega.

Oodatavad tulemused

 • Demokraatiat edendavate asutuste ja nende tegevuse tutvustamine õigusriigi olemusest, kaasates erinevast soost inimesi ja eriti noori;  
 • ajaloolise materjali ja pealtnägijate ütluste digitaliseerimine hariduse ja koolituse eesmärgil;
 • ajaloosündmuste ja Euroopa lähiajaloo hetkede kajastamine;
 • hariduse ja uurimistöö eesmärgil arhiivimaterjalide, tunnistuste ja autentsete paikade tuvastamine, kaitsmine ja kättesaadavus, eelkõige veebis;
 • parem teadlikkus Euroopa integratsiooni õigustest ja saavutustest;
 • inimeste kaasamine võitlusesse rassismi, antisemitismi ja igat liiki sallimatuse vastu;
 • holokaust ja sellega seotud tagamaade teavitamine nooremale põlvkonnale;
 • riikidevaheliste koalitsioonide loomine teemal „Euroopa mälu“;
 • võitlus ajaloomoonutuste (valefaktide), revisionismi (vt tähendust siit – https://et.wikipedia.org/wiki/Revisionism ) ja negatiivsuse vastu.

Toetuse saajad peavad olema juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused).

Projekti periood: Toetust saab taotleda minimaalselt 12 kuuks ja maksimaalselt 24 kuuks

Toetuse minimaalne maht on 50 000 eurot

Projekti asukoht: Tegevus peab toimuma Euroopa Liidu riigis

Riiklik või rahvusvaheline projekt? Projektid võivad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised Projektidel peaks olema Euroopa mõõde ja neid tuleks eelistatavalt rakendada riikidevahelisel tasandil (sh riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike loomine ja toimimine).

Taotluse võib esitada eesti keeles (soovituslik on esitada taotlus inglise keeles)

Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“

Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Taotlusvooru info inglise keeles

Palun loe enne taotlemist hoolikalt läbi avatud taotlusvooru dokument – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-rem_en.pdf

Eelnevatel aastatel toimunud ja toetatud Euroopa mälumeetme projektidega, saad tutvuda siin. (vasakpoolse menüürea kõige all olevasse kasti nimega “Topic” lisa mälumeetme koodiga projektid – CERV-2022-CITIZENS-REM)

Euroopa Komisjoni korraldatud meetme vooru infopäev toimub 07. märtsil 2023 algusega 10.30. Registreerimine on avatud ja seda saad teha siin.

Eestikeelne taotlusvooru infopäev toimub veebikeskkonnas 17. märtsil 2023 kell 11.00-13.00. Registreeru infopäevale siin.