Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvoorud (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärk on toetuse andmine kodanikuühiskonna organisatsioonidele (kohalikud, piirkondlikud, riiklikud ja riikidevahelised organisatsioonid), et edendada ja kaitsta Euroopa Liidu väärtusi.

Projektiteemad, mida rahastatakse, jaotuvad omakorda viie alateema alla:

Teema 1: Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine 
Teema 2: Kodanikuruumi tugevdamine
Teema 3: Strateegilised kohtuvaidlused
Teema 4: Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine
Teema 5: Rikkumisest teavitajate (nn vilepuhujate) kaitset soodustava keskkonna toetamine               

OLULINE, et projekt keskenduks ühele viiest alateemast. Avatud voorud on välja kuulutatud teemade kaupa.

Abikõlblikud tegevused alateemade kaupa:

Teema 1: Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine

 • Kodanikuühiskonna organisatsioonide suutlikkuse suurendamine ja teadlikkuse tõstmine tegevused, mille eesmärk on suurendada ELi harta tundmist ja selle kasutamist (sh sooline mõõde ja selle kohaldamine organisatsioonides);
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonide koostöö edendamine teemaga tegelevate organisatsioonidega (Näiteks Eestis olevad inimõigustega, soolise võrdõiguslikkusega ja mitmekesisusega tegelevad institutsioonid – vt õiguskantsler – https://www.oiguskantsler.ee/et/nhri, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik – https://volinik.ee/ jt)
 • Koolitused ja koolitajate koolitused  ja koolitusmaterjalide väljatöötamine ametiesindajatele, kes juba tegelevad õiguskaitsega;
 • vastastikune õppimine, heade praktikate vahetamine, töö- ja õppemeetodid (sh mentorlusprogrammid, mis võivad olla ülekantav teistesse riikidesse);
 • uuringud ja analüüsid (nt soo järgi eristatud andmete kogumine ja uurimine) ja tööriistade või andmebaaside loomine (nt temaatilised andmebaasid);
 • kommunikatsioonitegevused (sh teabe levitamine ja teadlikkuse tõstmine EL põhiõiguste harta ja/või tehisintellekti ja diskrimineerimise teemal);

Abimaterjalid

Euroopa põhiõiguste harta tutvustus (eesti keeles) – https://commission.europa.eu/aid-development-cooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/eu-charter-fundamental-rights_et

EL põhiõiguste harta raport 2021 inglise keeles, mis puudutab põhiõigusi digitaalse ajastu  (sh tehisintellek ja diskrimineerimine) https://commission.europa.eu/system/files/2021-12/1_1_179442_ann_rep_en_0.pdf

Teema 2: Kodanikuruumi tugevdamine

 • suurenenud teadlikkus ELi kodanikuruumi hetkeseisust (uuringud, analüüsid jms tegevus, mis põhineb faktidel)
 • kodanikuruumi kaitsmine kohalikul, riiklikul ja Euroopa tasandil koostöö ja võrgustumise kaudu;
 • kommunikatsioonitegevused kodanikuruumi teema kajastamiseks positiivsete näidete kaudu (nt kodanikuühiskonna organisatsioonid, kes kaitsevad ja edendavad põhiõigusi, õigusriiki ja demokraatiat);
 • kodanikuühiskonna organisatsioonide võimekuse arendamine, et jälgida pidevalt kodanikuruumi;
 • Kodanikuühiskonna organisatsioonide õiguste kaitse tugevdamine ja selleteemalise rahvusvahelise koostöö arendamine (sh üle-euroopaliste organisatsioonidega koostöö tugevdamine)

Abimaterjalid

EL põhiõiguste aruanne 2022 (EL põhiõiguste strateegia aruanne, mis puudutab kodanikuühiskonna tugevdamist) eesti keeles – https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2022-fundamental-rights-report-2022-opinions_et.pdf

Mis on kodanikuruum – https://heakodanik.ee/kodanikuruum/

Euroopa Liidu põhiõiguste ameti info ja aruanded kodanikuühiskonna kohta (inglise keeles ja osaliselt eesti keeles) – https://fra.europa.eu/en/themes/civil-society

Rahvusvahelised aktiivse kodaniku ja kodanikuühiskonna monitooringu andmed (CIVICUS) https://monitor.civicus.org/

Teema 3: Strateegilised kohtuvaidlused

Selle prioriteedi tegevused keskenduvad tegevustele, mis võimaldaksid kodanikuühiskonna organisatsioonidel tuua tavainimesele lähemale õigusteave. Samuti soositakse projekte, mis aitavad murda kohtupraktikaid, mis järgi inimeste põhiõiguste kaitset ja on diskrimineerivad.

OLULINE on märkida, et kohtukulud ei ole abikõlblikud.

 • kommunikatsioonitegevused teadlikkuse tõstmisest strateegiliste kohtuvaidluste teemal;
 • temaatilised uuringud ja analüüsid;
 • teadlikkuse tõstmine teemal, mis aitab kaitsta inimesi, kes püüavad õiguste rikkumisele tähelepanu pöörata
 • koolitused ja koolitajate koolitused jms teadlikkust tõstvad tegevused (seminarid jms tegevused)

Abimaterjal

Strateegiliste kohtuvaidluste pakett eesti keeles 2022 – https://www.fairtrials.org/app/uploads/2022/12/Estonia_StrategicLitigationPack.pdf

Õiglase õigussüsteemi kaitse organisatsiooni Fairtrials koduleht – www.fairtrials.org

Teema 4: Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine

Selle teema alla koonduvad tegevused, kus kodanikuühiskonna organisatsioonid teevad koostööd avaliku sektori esindajatega, et vihakõne episoode avastada (eriti IT sektoris) ja vihakuritegude vastu võidelda.

Abimaterjal

Vihakõne käsitlus Euroopa õigusruumis 2020 (eesti keeles) – https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2020/11/Teemaleht-14-Vihak%C3%B5ne.pdf

Eesti Inimõiguste Keskuse materjal vaenukõne kohta(eesti keeles) – https://humanrights.ee/teemad/vaen/vaenukone/

Teema 5: Rikkumisest teavitaja (nn vilepuhujate) kaitset soodustava keskkonna toetamine            

Siia alla koonduvad tegevused, mis aitavad kodanikuühiskonna organisatsioonidel koostöös avaliku sektori institutsioonidega teadvustada nende isikute kaitset, kes teavitavad õigusrikkumisest. 

Abimaterjal

Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu direktiiv (EL) 2019/1937, liidu õiguse rikkumisest teavitavate isikute kaitse kohta (eesti keeles) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en

Mis on rikkumisest teavitaja (nn vilepuhujate) kaitse ja kuidas seda Eestis reguleeritakse – Rikkumisest teavitaja kaitse | Justiitsministeerium

Oodatavad tulemused

Täpsemalt on kirjeldatud oodatavad tulemused avatud vooru dokumentides, kuid oluline on pöörata tähelepanu projekti jätkusuutlikkusele. Eriti oodatud on projektid, mille käigus töötatakse välja mingi üleriigiline (või kohaliku omavalitsuse) strateegiadokument, kaasates erinevaid partnereid.

Samuti on oluline erinevate Euroopa Liidu temaatiliste alusdokumentide teadlikkuse suurendamine sihtrühma ja elanikkonna seas laiemalt.

Taotlusvooru rahaline maht kokku on 16 000 000 eurot

Projektid võivad olla riiklikud või riikidevahelised. Eriti julgustatakse esitama rahvusvahelisi projekte.

Toetuse saajad peavad olema juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused).

Toetust saab taotleda 12 kuni 24 kuuks

Toetuse minimaalne maht on 75 000 eurot

Projekti tegevus peab toimuma Euroopa Liidu riigis

Taotluse võib esitada eesti keeles (soovituslik on esitada taotlus inglise keeles)

Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“ vastavalt teemale. Sealt leiad ka vooru täpsed tingimused inglise keeles:

Teema 1: Euroopa Liidu põhiõiguste harta teadlikkuse tõstmine

Teema 2: Kodanikuruumi tugevdamine

Teema 3: Strateegilised kohtuvaidlused

Teema 4: Vihakõne ja vihakuritegude vastu võitlemine

Teema 5: Rikkumisest teavitajate (nn vilepuhujate) kaitset soodustava keskkonna toetamine             

Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/participant-register

Partneriotsing on avatud vooru informatsiooni lõigus pealkirjaga „Partner search announcements“