Heade ideede konkurss 2008

Taotlusvoor suletud

Ideede esitamise tähtaeg – 8. august 2008.a. kell 15.00

KÜSK kodanikuühiskonna arengu alaste uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute programmi raames korraldatava „Heade ideede konkursi” tingimused.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) eesmärgiks on aidata kaasa Eestis avalikes huvides tegutsevate mittetulundusühingute ja sihtasutuste suutlikkuse suurendamisele kodanikuühiskonna arendamisel ning kodanikuaktiivsust soodustava keskkonna kujundamisel. Sihtkapital lähtub oma tegevuses ja toetuste eraldamisel Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni1 (EKAK) eesmärkidest ja prioriteetidest ning Kodanikuühiskonna Sihtkapitali Kontseptsioonist2 .

Eesmärgist lähtudes korraldab KÜSK 2008.a. kodanikuühiskonna arengu alaste uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute programmi raames „Heade ideede konkursi”. Konkursile esitatakse projekti idee ühel A4 lehel järgmises vormis:

1. Idee lühikirjeldus – vajadus ühiskonnas, projekti eesmärk, põhitegevused.
2. Meeskond ja idee teostamine. Kirjeldatakse, kes on valmis ideed ellu viima ja kuidas korraldatakse projekti juhtimine.
3. Eelarve. Esitatakse idee elluviimiseks vajalik ligikaudne eelarve põhiliste kululiikidena.
4. Tulemuslikkus ja jätkusuutlikkus. Selgitatakse, millised on kodanikuühiskonna arendamiseks oodatavad tulemused projekti elluviimise korral ning kuidas saavutatakse projekti jätkusuutlikkus.

Ideede konkursil võivad osaleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, uurimisasutused ning füüsilised isikud.

Kodanikuühiskonna arengu uuenduslike tegevuste, analüüside ja uuringute alaprogrammi ideede esitamise tähtaeg on 8. august 2008.a. kell 15.00. Vormistatud idee esitatakse paberkandjal ja esitaja poolt allkirjastatuna 1 eksemplaris tähitud kirjaga või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Toompuiestee 35, 10133 Tallinn) ning elektrooniliselt aadressile kysk@kysk.ee .

Kõik õigeaegselt saabunud ideed registreeritakse. Hilinenud ideed läbivaatamisele ei kuulu. Registreerimise kinnituseks on kas tähitud posti kviitung või SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist kohaletoojale väljastatud kviitung.

Eksperdid hindavad esitatud ideid, nende vastavust Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsioonile ja KÜSK eesmärkidele, samuti idee teostatavust tervikuna ja projekti elluviimise perioodil kuni 31. maini 2009.a. ning teevad idee elluviimise toetamise kohta ettepanekud KÜSK nõukogule. KÜSK nõukogu otsustab, milliseid ideid on otstarbekas millises mahus edasi arendada.

Väljavalitud ideede projektina vormistamiseks koostab idee esitaja koos elluviijaga detailse projektitaotluse ühe kuu jooksul. Projekti elluviimise perioodiks on oktoober 2008 kuni 31. mai 2009. Taotlus esitatakse paberkandjal allkirjastatuna ning elektrooniliselt Sihtkapitalile. Detailse projekti väljatöötamiseks sõlmib KÜSK büroo projekti koostajaga lepingu vastava töö tasustamiseks lähtudes KÜSK eelarvest.

KÜSK büroo hindab esitatud projekti ettevalmistust ning nõukogu positiivse otsuse korral sõlmib teostajaga projekti toetuslepingu, milles sätestatakse projekti rahastamise, teavitamise, aruandluse jt tingimused. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali 2008. aasta „Heade ideede konkursi” eelarve kogumaht on 3 miljonit krooni.

Projekti tulemusliku elluviimise ning lepingu korrektse täitmise korral võib KÜSK läbirääkimiste tulemusel projekti teostajaga jätkata idee elluviimise toetamist jätkuprojekti ja uue lepingu alusel KÜSK 2009.a. eelarvest.

Lisainfo: Agu Laius, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee, tel 5082997