Kodanikuühiskonna Integratsiooni taotlusvoor 2008

Taotlusvoor suletud

UURINGUPROJEKT: Kodanikuühiskonna Sihtkapitali analüüsi- ja uuringukonkurss „Protsent tulumaksust kodanikuühendustele”

Taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2008.a. kell 16.00.

Mitmetes riikides on rakendatud korda, kus üksikisiku tulumaksust teatud protsendi osas on isikul õigus ise otsustada, millise kodanikuühenduse toetamiseks ta selle määrab. Ideed on korduvalt esitatud ka Eestis, kuid seni puuduvad sellekohased ülevaatlikud analüüsid ega ole välja töötatud võimalikku Eesti mudelit.

Uuringukonkursi eesmärk
Eelnevast lähtudes otsustas KÜSK nõukogu algatada analüüsiprojekti, mille eesmärgiks on maailmas olemasolevast kogemusest ülevaate koostamine ning selle alusel Eesti mudeli väljatöötamine, mis oleks edasiste arutelude aluseks.

Uuringuprojekti lähteülesanne
1. Erinevates riikides rakendatud kogemusest ülevaate koostamine.
2. Eesti „Protsent tulumaksust” mudeli (alternatiivsete mudelite) väljatöötamine.
3. Indikaatorite väljatöötamine mudeli(te) toimimise hindamiseks.
4. Vajalike õigusaktide muudatuste väljatöötamine idee „Protsent tulumaksust” mudeli süsteemseks rakendamiseks Eestis.
Analüüsiprojekti tulemuste üleandmise tähtaeg on 31. oktoober 2008.a.
Analüüsiprojekti konkursil võivad osaleda nii MTÜ-d, sihtasutused kui ka avalik-õiguslikud ja eraõiguslikud uurimisasutused ning eraisikud.

Analüüsiprojekti rahastamise taotluse esitamise tähtaeg on 5. juuni 2008.a. kell 16.00. Taotleja esitab lähteülesande alusel uuringu läbiviimise tegevus- ja ajakava, üksikasjaliku eelarve ning teostajate nimed ja CV-d ning nende rollid analüüsiprojektis esitaja poolt allkirjastatuna 1 eksemplaris tähitud kirjaga või käsipostiga SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalile (Narva mnt 7, 10117 Tallinn) ning elektrooniliselt hiljemalt 5. juunil 2008.a. kell 16.00 aadressil Agu.Laius@kysk.ee.

Kõik õigeaegselt saabunud taotlused registreeritakse. Hilinenud taotlused läbivaatamisele ei kuulu. Registreerimise kinnituseks on kas tähitud posti kviitung, mille taotleja peab alles hoidma või SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitalist kohaletoojale väljastatud kviitung.

KÜSK nõukogu hindab esitatud taotlusi ning otsustab võitnud taotluse. Võitnud taotluse esitajaga sõlmib KÜSK büroo taotluse elluviimise lepingu vastavuses KÜSK 2008.a. eelarvega.

Lisainfo: Agu Laius, e-kiri: Agu.Laius@kysk.ee, tel 5082997