Naiste- ja lastevastase vägivalla vastu võitlemine ja vägivalla ennetamine (CERV-2024-DAPHNE)

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eesmärgid:

 • Naiste ja tüdrukute vastu suunatud vägivalla ja perevägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine kõikidel tasanditel kooskõlas Istanbuli konventsiooniga;​
 • Laste, noorte ja muude riskirühmade, näiteks LGBTIQ inimeste ja puuetega inimeste vastu suunatud igasuguse vägivalla ennetamine ja selle vastu võitlemine;
 • Mõlemas eelnevas punktis osutatud vägivallavormide otseste ja kaudsete ohvrite toetamine ja kaitsmine.

Euroopa Liidu algatused ja poliitikad, millele see voor tugineb

DAPHNE taotlusvoor on jagatud sel aastal neljaks alameetmeks, millel on määratud rahalisd mahud:

 • ALAMEEDE 1: Suuremahulised ja pikaajalised riikidevahelised meetmed soolise vägivalla vastu võitlemiseks (11 miljonit eurot) – Taotleda saavad ainult rahvusvahelised projektid, mis kestavad 24 kuni 36 kuud. Teemavaldkond on lai nt koduvägivald, kahjustavad suhtemustrid, soopõhine kübervägivald, vägivald ja ahistamine töökohal, soolised stereotüübid jne. Projekti toetuse summa on vahemikus 1–2,5 miljonit eurot. Projektidelt oodatakse pikaajalist mõju ja struktuurseid/süsteemseid/jätkusuutlikke muutuseid. Eelnevat arvestades on oluline, et selle alameetme projektid on koostöös mitme erineva partneriga (sh riigipoolne tugi ja toetus).
 • ALAMEEDE 2: Meetmed soolise vägivalla ohvrite ja ellujäänute kaitseks ja toetamiseks (4,8 miljonit eurot) – Selle alameetme keskmes on lapsed. Selle alameetme projektide sihtrühmaks saavad olla vägivallariskis olevad rühmad nt sisserändajad, vähemused, puuetega naised või lapsed, rasedad, kinnipeetavad naised, asendushooldusel olevad lapsed, prostitutsiooni kaasatud inimesed, eakad naised. Samuti on alameetme keskmes seksuaalvägivalla ohvrite toetamine (sh seksuaalne ärakasutamine/kaubitsemine relvakonflikti kontekstis)​. Selles alameetmes on olulisel kohal multidistsiplinaarse koostöö edendamine. Sõnapaari „multidistsiplinaarne koostöö“ on kasutatud näiteks lastekaitse valdkonnas. See tähendab, et erinevate elualade inimesed tegelevad lapse heaoluga – lastekaitse, kool, pere, politsei, psühholoog. Näiteks Lastekaitse Liit viinud 2019. aastal läbi temaatilise koolituse, mis just multidistsiplinaarset koostöös puudutas. Vaata artiklit siit. Toetatakse tegevusi, mis on suunatud naistevastase vägivalla ohvritele mõeldud riiklike abitelefonide teenuse teavitamiseks ja nähtavamaks muutmiseks.
 • ALAMEEDE 3: Tegevused soolise vägivalla ennetamiseks kodus, lähisuhetes ja veebis, sealhulgas sihipärased tegevused vägivaldselt käituvate isikutega (5 miljonit eurot) – Selle alameetme alla käivad projektid, mis tegelevad perevägivalla ennetamisega, vägivalla ennetamisega lähisuhetes ja soopõhise kübervägivalla ennetamisega. Samuti on oodatud projektid, mis tegelevad vägivalla eest süüdimõistetutega, eesmärgiga ära hoida uusi rikkumisi. Loe lisaks Ohvriabi lehelt, kuidas mõista pere- ja lähisuhetevägivalda. Kuidas loobuda vägivaldsest käitumisest, loe siit.
 • ALAMEEDE 4: Sihipärased tegevused lastekaitsesüsteemide rakendamiseks praktikatesse (4 miljonit eurot) – Selle alameetme alla käivad projektid, mis tegelevad lapse väärkohtlemise (sh seksuaalne väärkohtlemine) ennetamisega nt teadlikkuse tõstmise ja spetsialistide koolitamise kaudu. Oodatakse projekte, mis aitavad tuvastada varajast vägivalla märkamist ja tugevdada riiklike teenuste omavahelist koostööd (sh multidisistsiplinaarse koostöö arendamine ja tugevdamine). Oodatakse projekte, mis aitavad luua varajase märkamise tööriistu – enesehindamise tööriist, andmete kogumise süsteemid. Oluline on, et selles voorus ei toetata uuringuid, vaid mingite kindlate tööriistade loomist, mis varajasele märkamisele kaasa aitavad.

Kogueelarve 24,8 miljonit ​

Tegevused, mida toetatakse

 • Vahendid vägivalla äratundmiseks ja sellega tegelemiseks (enesehindamise juhend vms konkreetne vahend, mida saab kasutada).
 • Teadlikkuse tõstmise, teavitamise ja mõjuvõimu suurendamise tegevused (peamiselt avalikkusele ja sihtgrupile suunatud teadlikkuse tõstmise tegevused).
 • Suutlikkuse suurendamine ja koolitus (koolitustegevus).
 • Strateegiad, protokollid, ülekantavate töömeetodite ja -vahendite väljatöötamine, koordineerimisplatvormid ja rühmad (eeldatakse koostööprojekte, kuhu on kaasatud erinevate elualade inimesed, kes sihtrühmaga seotud).
 • Meetmed ohvriabiteenuste kättesaadavuse parandamiseks.
 • Head tavad, koostöö, üksteiselt õppimine, töö- ja õppimismeetodite arendamine (sh rahvusvahelised visiidid, materjali koostamine jms).
 • Spetsiaalsete tugiteenuste juhised ja juhendid.
 • Analüütilised tegevused, nagu andmete kogumine ja uurimine, andmebaaside loomine ja juurutamine (PS! Uuringuid ei toetata, kuid juba olemasolevate andmete parem analüüsimine, et tuvastada nt varajane märkamine).

Meetme ajaline kava (indikatiivne)

Vooru avamine12. detsember 2023
Vooru sulgemine29. mai 2024 kell 17.00 Brüsseli aeg (CET)
Eesti aja järgi 18.00
Taotluste hindaminemai 2024 – september 2024
Tulemuste avalikustamineseptember 2024 – oktoober 2024
Toetuse andmise lepingute allkirjastamineoktoober 2024 – detsember 2024

Taotleja abikõlblikkus

Taotlejaks saavad olla mittetulundusühingud (juriidilised isikud). Äriühingud saavad olla vaid projekti partnerid. Taotluse peab esitama vähemalt kaks organisatsiooni (taotleja ja partner). Alameetme 1 tegevused peavad olema ainult rahvusvahelised ja taotlejad peavad olema vähemalt kahest EL liikmesriigist. Alameetme 2 kuni 4 tegevused saavad olla lisaks rahvusvahelistele ka siseriiklikud.

Toetuse suurus

Alameetme 2 kuni 4 projektid peavad olema suurusjärgus 100 000 kuni 1 000 000 eurot. Alameetme 1  projektid peavad olema suurusjärgus 1 000 000 kuni 2 500 000 eurot.

Toetuse rahastamine

Toetus eraldatakse LUMP-SUM 2 (kindlasummaline makse 2) meetodil, mis tähendab, et ühiku kujundab taotleja ise, detailse eelarve alusel. Eelarve peab ühtima tööpakettidega (taotlusvormi B osa).

Toetuse määr

Toetuse määr selles voorus on 90%. Kaasrahastuse tõendamist ei ole vaja taotlemisel esitada, kuid taotleja peab arvestama 10% suuruse omapoolse panusega. Abikõlblikud on personalikulud (sh vabatahtliku töö panus ilma kaudsete kuludeta). Vabatahtliku töö panuse kokkulppe kohta saad lugeda siit (inglise keeles).

Taotluse tegevuse kestus

Alameetme 1 projektide kestus peab olema 24 kuni 36 kuud ja alameetme 2 kuni 4 projektid 12 kuni 24 kuud.

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni taotlemise portaalis Funding and Tender .

Taotlusvooru dokument (inglise keeles) on alla laetav siit.

Euroopa Komisjon soovitab konsulteerida eelmise perioodi projektidega, et jätkutegevusi teha: CERV programmi projektide andmebaas; DAPHNE tööriist.

Eesti infopäev, kus tutvustame riiklikke poliitikaid ja tegevusi, mis puudutavad laste ja naiste vastu suunatud vägivalla vastu võitlemist ja selle ennetamist, toimub 12. jaanuaril algusega kell 10.30 ZOOM vahendusel. Infopäeva järelvaatamist ja materjale on võimalik endale soetada siis, kui registreerite end siin.

UUS! Euroopa Komisjoni infosessiooni esitluse 18.01.2024 saad vaadata ja alla laadida siit.

Infosessioonil esitatud küsimuste ja vastuste lehe saad alla laadida siit (Infosessiooni materjal on koos soolise võrdõiguslikkuse vooru materjaliga (CERV-2024-GE))