Reisitoetuste konkurss 2023. aastal

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eelarve maht on täis ja on suletud

Reisitoetuste konkurss on mõeldud Eesti vabaühenduste rahvusvahelise koostöövõimekuse toetamiseks.

Toetust saab taotleda rahvusvahelist koostööd tegevate vabaühenduste huvikaitseks ja teadmussiirdeks vajalike reisikulude katmisel, eelkõige:

  • osalemiseks välisriigis avalikul kodanikuühiskonna üritusel Eesti kogemuse jagamiseks (nt ettekande pidamine, arutelu juhtimine, jms);
  • osalemiseks rahvusvahelise katusorganisatsiooni üritusel Eesti liikmena;
  • osalemiseks välisvahenditest toetatava rahvusvahelist koostööprojekti ettevalmistaval töökoosolekul;
  • osalemiseks taotleva vabaühenduse tegevusega seotud koolitusel;
  • väliseksperdi kutsumiseks Eestis toimuvale kodanikuühiskonna avalikule üritusele või koolitusele, kui tema kogemust jagatakse avalikkusega (artikkel, intervjuu vmt).

Toetuse saamiseks tutvu konkursi tingimustega ning esita KÜSKile taotlus koos nõutud lisadega kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu .


Taotlus tuleb esitada taotleva ühingu seadusliku esindaja või selleks volitatud isiku poolt vähemalt 20 kalendripäeva enne reisi algust kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise infosüsteemi (TMS) kaudu aadressil https://toetused.kul.ee/et/login ning taotlusega koos tuleb esitada:

  • sündmusel osaleja CV;
  • sündmuse kava/kutse;
  • vajadusel esindusõigust tõendav digitaalselt allkirjastatud volikiri.

Toetuste menetlemise infosüsteemi kasutamise juhendi leiate siit. Leheküljelt nr 22 leiate uue taotluse koostamine ja esitamine.
Infosüsteemiga seotud tehniliste probleemide puhul palun kirjutage tms@kul.ee

Konkurss on jooksvalt avatud. Taotlusi võetakse vastu kuni eelarves vahendeid jätkub.

Taotluse rahuldamise korral eraldab KÜSK toetuse käskkirja alusel, eraldi toetuslepingut ei sõlmita.

Saadud toetuse kohta aruande esitamisel on oluline tagada, et tehtud kulud on tasutud ühingu arveldusarvelt, eristatavad teistest kuludest ning tõendatud raamatupidamise algdokumentidega (arved, maksekinnitused jm).


KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kas reisikindlustuse, sh reisitõrkekindlustuse, sõlmimine on kohustuslik?

Reisikindlustuse sõlmimine ei ole kohustuslik, vaid soovituslik. Reisitõrkekindlustus on aluseks kompensatsioonile reisi ära jäämisel. Kui reis jääb mingil põhjusel ära, tuleb esiti küsida tehtud kulude hüvitamist reisikindlustuse pakkujalt ning teenusepakkujalt (lennufirmalt, hotellilt vm). Juhul, kui kindlustus ega teenusepakkuja tehtud kulusid ei hüvita, hüvitab need KÜSK. Kui reisijal ei ole endal kehtivat reisitõrkekindlustust, siis saab KÜSKilt taotleda ühekordseks reisiks kindlustuskulude toetamist (Euroopa-siseste reiside puhul 50 euro ulatuses, Euroopa-väliste reiside puhul 100 euro ulatuses).

Milliseks perioodiks võib reisitõrkekindlustust sõlmida?

Reisitõrkekindlustuse toetust on võimalik taotleda poliisile, mis on sõlmitud reisi toimumise kuupäevade ulatuses ja mitte kauemaks. Näiteks – kui teil on sõlmitud/plaanite sõlmida pikema reisikindlustuse poliisi (aastaks vm), siis sellele toetust taotleda ei ole võimalik.

Reisitõrkekindlustuse toetamine on mõeldud toetamaks ühekordseks reisiks sõlmitud reisikindlustuse soetamist juhuks, kui reisijal kehtivat kindlustust ei ole ja erinevatel põhjustel ei ole mõistlik seda ka oma vahenditest sõlmida.

Kas piletid ja muud kulud peavad olema tehtud taotluse esitamise ajaks?

Ei pea. Taotluses võib välja tuua prognoositavad piletite, majutuse jm kulud näiteks võetud pakkumiste või turu keskmiste hindade alusel. Reisikindlustuse kulude toetuse taotlemisel ei pea taotlemise hetkel olema sõlmitud reisikindlustuse poliis, piisab taotlusvormil märgitud kindlustuse eeldatavast maksumusest.

Kas kütusekulu toetamine on võimalik?

Jah. Selleks tuleb taotluses välja tuua: sõidu algus- ja lõpp-punkt ning vahemaa kilometraaž; eeldatav kütusehind liitri kohta; kasutatava sõiduki keskmine kütusekulu; ning märkida nendele vastav eeldatav kütusekulu kokku.

Aruandes tuleb esitada sama kalkulatsioon reaalkulude baasil ning aruandele juurde lisada kütusekviitung ja sõiduks kasutatud auto tehnilise passi koopia (vajadusel ka sõiduki kasutamise volituse koopia).

Kas taotletaval toetusel on maksimummäär?

Ei, taotletava toetuse suurus ei ole piiratud. Kulude eelarvestamisel tuleb lähtuda mõistlikkuse ja säästlikkuse põhimõttest. Piletid peavad olema kas turisti- või tavaklassi piletid. Sõidukulude plaanimisel mõelge läbi, kas jaama/sadama ja hotelli vahel on nii ajaliselt kui rahaliselt mõistlikum kasutada ühistransporti või isiklikku sõiduautot. Üldjuhul toetab KÜSK ühe inimese sõitu.

Millised dokumendid tuleb koos aruandega esitada?

Esitada tuleb kõikide kulude kohta 1) kuludokumendid (arved, kviitungid) ja 2) maksekinnitused ühingu arvelt nende kulude tasumise kohta. Lisaks nendele tuleb esitada sõidupiletite (lennu-, rongi-, bussi-, vm) koopiad.

Reisitõrkekindlustuse kulude puhul tuleb esitada kindlustuspoliis.

Sõiduauto kütusekulu puhul tuleb esitada auto tehnilise passi koopia (vajadusel ka auto kasutamise volituse koopia).

Kas esitatud maksekinnitused võivad olla väljavõtted eraisiku arveldusarvelt?

Ei. Maksekinnitused tehtud kulude kohta peavad olema väljavõtted ühingu arveldusarvelt. Seda seetõttu, et KÜSK saab toetada ühingut, mitte eraisikut – taotlus tuleb esitada ühingu poolt, lepingu sõlmime ühinguga ja toetada saame kulusid mis on tehtud ühingu arveldusarvelt.

Kui eraisik on endale ise soetanud piletid või teinud muud kulud, siis tuleb tal ühingule esitada kuluaruanne, mille alusel ühing kannab tehtud kulude summa eraisiku kontole. See maksekinnitus ühingu arvelt koos kuluarundega tuleb esitada KÜSKi aruande lisana.

Kas toetust saab taotleda ka mitme inimese reisiks?

Üldjuhul toetab KÜSK ühe organisatsiooni esindaja/väliseksperdi osalemiseks vajalikke reisikulusid.

Kui sa ei leidnud oma küsimusele vastust, siis võta ühendust konkursi koordinaatoriga.


Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine