Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm

Taotlusvoor suletud

Taotlemise tingimused 

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad väliseesti ajalehetoimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.Taotluse esitamise tähtaeg on 24. august 2020 kell 15.00 aadressile kysk@kysk.ee.
Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2020

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on iganädalaselt ilmuvatel väljaannetel 10 000 eurot ja harvem ilmuvatel väljaannetel 5 000 eurot.

Taotlus koostatakse eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:     

  • projekti kirjeldus ja eelarve toetusprogrammi taotlusvormil;
  • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel.

Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt. Euroopa Liidu siseselt on aktsepteeritud ka digiallkirjastamise vahendid, mis pakuvad kvalifitseeritud e-allkirja varianti, muul juhul aktsepteerime käsitsi allkirjastatud paberkandjal dokumente posti teel. Posti teel saadetud dokumentide puhul juhime tähelepanu sellele, et dokumendid peavad olema saabunud KÜSKi büroosse toetusprogrammi tähtajaks. Täpsema informatsiooni saamiseks palume Teil ühendust võtta toetusprogrammi koordinaatoriga.

Kulud peavad olema tõendatud raamatupidamise algdokumentidega, eristatavad toetuse saaja teistest kuludest ning tasutud toetuse saaja arvelduskontolt projekti ajal või 15 kalendripäeva jooksul pärast projekti lõppu.

Programmi poolt toetatavad kulud ja mitteabikõlbulikud kulud ning nõuded kandidaatidele ja toetuse hindamine on kirjeldatud toetusprogrammi tingimustes „Väliseesti ajalehtedele suunatud toetusprogramm 2020. aastal„ 30.05.2020 nr 1-3/66.
 
NB! Taotleja põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala peab olema seotud diasporaa väljaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilitamist ja edendamist ning rahvuskaaslaste sidet Eestiga.

 Veebiseminar

Taotlusdokumendid

Toetuse saajad

2020

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Estnisk Tidskrift ABEesti Päevaleht Rootsis digiplatvormi arendamine5 000,00 €
Estonian World Review Inc.Eestlaste tegevusi välismaal kajastavate videomaterjalide digitaliseerimine ja väljaandmine7 408,97 €
Aktsiaselts The Nordic PressAmeerika eesti kogukonna ühendamine ja lehe lugejaskonna suurendamine kohaliku noorema põlvkonna seas9 999,91 €
Fundacja BaltyckaEestlased ja Eesti kultuur Poolas3 150,00 €
Tartu CollegeEesti Elu digitaalse võimekuse tõstmine9 955,12 €
Rootsi Eestlaste LiitRahvuslik Kontakt – jätkusuutlikkuse suurendamine lugejaskonna/tellijaskonna suurendamise kaudu5 000,00 €
Eesti Ühiskond Saksamaa LiitvabariigisToetus väliseesti ajalehtedele – tagada ajalehe jätkusuutlikkus uudiste ja informatsiooni vahendamisel Saksamaal elavatele eestlastele4 486,00 €

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;