Sõpruslinnade ja -valdade taotlusvoor (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-TT)

Taotlusvoor lõpeb: 19.09.2024 kell 18:00

Sõpruslinnade ja -valdade taotlusvoor on ellu kutsutud selleks, et toetada poliitika kujundamist ja kujunemist alt üles meetodil (i.k. bottom – up approach, mis see on vaata siit).

Taotlusvooru eesmärgid on:

 • Edendada eri riikide kodanike vahelist suhtlust;
 • anda kodanikele võimalus avastada Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust ning teadvustada, et Euroopa väärtused ja kultuuripärand on ühise tuleviku alus;
 • tagada rahumeelsed suhted eurooplaste vahel ja nende aktiivne osalemine kohalikul tasandil;
 • suurendada Euroopa kodanike vahelist vastastikust mõistmist ja sõprust;
 • soodustada omavalitsuste koostööd ja parimate tavade vahetamist;
 • toetada head kohalikku valitsemistava ning suurendada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa integratsiooniprotsessis.

Euroopa Liidu algatused ja poliitikad, millele see voor tugineb:

Meetme tegevuste fookused on selles voorus järgmised:

Lisaks võivad linnade võrgustiku projektid näiteks kajastada COVID-19 pandeemia võimalikku mõju nende kohalike kogukondade elule, nende kogukondade toimimisviisile. Näiteks milliseid vorme kodanikuosalus ja solidaarsus COVID-19 kriisi ajal omandas ning kuidas need vormid võiksid tulevikus jätkusuutlikuks muutuda. Projektid võivad ammutada inspiratsiooni ka algatusest New European Bauhaus või olla sellega seotud. Loe eesti keeles Bauhaus algatuse kohta siit.

Meetme kogueelarve 4 miljonit ​eurot

Tegevused, mida toetatakse:

Töötoad, seminarid, konverentsid, koolitused, ekspertide kohtumised, veebiseminarid, teadlikkuse tõstmise tegevused, suure nähtavusega üritused, (soopõhiselt eristatud) andmete kogumine ja konsulteerimine, heade tavade arendamine, vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, suhtlusvahendite arendamine ja sotsiaalmeedia kasutamine.

Tegevuste kujundamisel tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspektiga- See tähendab, et tegevus peab olema nii naistele kui ka meestele võrdselt ligipääsetav. Projektide kavandamine ja rakendamine edendab soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimise süvalaiendamist. Soolise võrdõiguslikkuse aspektiga arvestamine annab taotlusele juurde kvaliteedipunkte.

Lisaks saad lugeda soolise võrdõiguslikkusega arvestamise kohta siit.

Projekti mõju ja tulemused:

 • Suurendada ning soodustada kohalikul tasandil kodanikevahelist vastastikust mõistmist ja sõprust;
 • toetada alt-üles lähenemisviisi rakendamist (LEADER programmis tuntud ka kogukonna meetodi nime all), et kohalike kogukondade liikmed saaksid paremini osaleda oma igapäevaelu puudutavate poliitikate kujundamises;
 • tugevdada Euroopa Liitu kuulumise tunnet;
 • soodustada pikaajalist sidet omavalitsuste ja kodanike vahel.

Meetme ajaline kava (indikatiivne)

Vooru avamine09. aprillil 2024
Vooru sulgemine19. septembril 2024, kell 17.00 Brüsseli aja järgi (CET)
18.00 Eesti aja järgi
Taotluste hindamineseptember 2024 – veebruar 2025
Tulemuste avalikustaminemärts 2025
Toetuse andmise lepingute allkirjastaminejuuni 2025

Taotleja abikõlblikkus:

 • Peamine taotleja ja temaga seotud partner(id) peavad olema avalik-õiguslik asutus või juriidilisest isikust mittetulundusühendus, mis on ametlikult asutatud rahastamiskõlblikus riigis.
 • Taotleja peab olema kohalik omavalitsus (linnad, vallad) ja/või kohalike ametiasutuste muud tasandid, nende komisjonid või muud kohalikke omavalitsusi esindavad mittetulundusühendused. Sihtgrupina saab kaasata tavalise kodanikke.
 • Projekt peab hõlmama omavalitsusi vähemalt kahest rahastamiskõlblikust riigist, millest vähemalt üks on ELi liikmesriik.
 • Tegevused peavad toimuma projektis osalevas rahastamiskõlblikus riigis.
 • Üritustel peab osalema vähemalt 50 otseosalejat, kellest vähemalt 25 on kutsutud rahvusvahelised osalejad.
 • Tegevused saavad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised. Tegevused saavad toimuda ükskõik millises programmi abikõlblikus riigis. Lisaks EL liikmesriikidele on programmiga juba liitunud Bosnia- Hertsegoviina, Kosovo ja Serbia. Lepingu allkirjastamist ootavate riikide nimekirja leiad siit.
 • Taotlejal peab olema PIC kood. Vaata täpsemalt siit.

Toetuse suurus:

Eeldatakse, et projekti eelarve on vahemikus 8455 eurot kuni 50 745 eurot projekti kohta.

Toetuse rahastamine ja metoodika:

Toetus antakse kindlasummalise maksena. Toetuse põhisumma tekib etteantud eelarvetabeli/kalkulaatori abil. Mille saad alla laadida siit.

Kindlasummalise makse arvutamine põhineb kahel parameetril, milleks on projektis osalejate arv ja abikõlblike riikide arv ürituse kohta.

Ürituse all on mõeldud ühte või mitut tegevust (nt konverentsid, õpikojad, koolitused, seminarid, arutelud, veebiseminarid, näitused, kampaaniad, uuringud jne), mida ei toimu tingimata samal päeval ja mille eesmärk on inimeste kokku toomine (st sihtrühma(de) otsene ja kontrollitav osalemine), et arutada eelnevalt kindlaks määratud teemat. PS! Arvesta palun osalejate arvu miinimumiga – see peab kindlast olema kindlustatud.

Üks üritus vastab ühele taotlusvormi tööpaketile taotlusvormis. PS! Üritus võib koosneda ka mitmest tegevusest, kuid arvesta, et osalejad peavad olema erinevad. Samuti ei tohi olla kattuvaid tegevusi ja tegevuse aegu erinvates tööpakettides.

Taotluse tegevuse kestus:

Projektide kestus 6 kuni 12 kuud.

Toetuse määr ja toetuse andmine:

Ei ole kindlaks määratud, see lepitakse kokku toetuse andmise lepingus.

Pärast toetuslepingu allkirjastamist eelmakseid ei tehta, vaid tehakse lõppmakse projekti lõpus , kui arvutatakse esitatud tulemuste kaudu lõplik toetuse summa.

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav siit.

Vooru dokument (inglise keeles) on alla laetav siit.

Eestikeelne vooru dokument siin (keelversioonide lahknevuse korral on ülimuslik inglskeelne avatud vooru dokument):

Hoia end värske infoga kursis ja liitu CERV programmi Eesti Facebooki lehega siin

Euroopa Komisjon korraldab 16.05 infosessiooni veebis. Lisainfo ja registreerimine siin.

Kuidas täita uuenenud eelarvevormi. Vaata ülivärsket videoselgitust siit

UUS! 31.07.2024 algusega 11.00 toimub zoom keskkonnas vooru tehniline infopäev. Lisainfo ja registreerimine siin.

UUS! Abikõlblike mitte Euroopa Liidu liikmesriikide nimekiri, kes soovivad CERV programmis osaleda, on täienenud! Abikõlblikud riigid on: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Serbia ja Ukraina. Täienenud info saad alla laadida siit.

Marju Mäger

koordinaator

 • NULA inkubaatori koordineerimine;
 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine

Katre Tamm

koordinaator

 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine