Välisprojektide toetamine 2021. aastal

Taotlusvoor suletud

Konkursi raames toetab KÜSK rahaliselt vabaühendusi, kes on esitanud välisrahastajale (rahastamisüksus või fond, mille rakendusüksus ega täitevasutus ei asu Eestis ega ole Eesti asutuse või organisatsiooni poolt hallatav) rahvusvahelise koostööprojekti taotluse või kes osalevad vastavas projektis partneritena.


Toetuse maksimaalne määr projekti kohta on 10 000 eurot, kuid mitte rohkem kui 50% taotleva ühingu omafinantseeringu summast või 10% *kindlasummalise maksega projekti toetussummast.

* Kindlasummalistel maksetel põhinev projekti (nagu Kodanike Euroopa programmis) rahastamine on toetuste arvutamise süsteem, mille aluseks on vastavad fikseeritud kriteeriumid (nt osalejate arv, projektis osalevate partnerriikide arv, ürituste arv, tegevuste kestmise päevade arv jne.)

NB! Alates 2021. aastast kehtivad täiendatud konkursi tingimused ja vormid. Lisandunud on tingimus, mille jägi saab üks taotleja kalendriaastas toetust taotleda vaid ühele välisprojektile. Palun tutvuge tingimustega ja kasutage kohendatud vorme.

Taotlemine

Taotlus koostatakse eesti keeles vooru taotlusvormil, millele lisatakse välisrahastajale esitatud projekt koos kõigi lisadega ja taotluse rahuldamise otsus või toetusleping. Taotlus allkirjastatakse digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt ja esitatakse aadressile kysk@kysk.ee.

Konkurss on avatud pidevalt, kuni kodulehel pole teatatud sama aasta eelarve lõppemisest. Toetusi anname välja taotluste laekumise järjekorras kahe toetussuuna – välisprojektide toetamise ja rahvusvaheliste katusorganisatsioonide suursündmuste konkursi –  üleselt.


NB! Enne 2021. aastat sõlmitud toetuslepingute puhul kehtivad konkursi 2019. aastal kinnitatud tingimused ja nendele vastavad vormid, mis on leitavad siit:

Toetuse saajad

2021

Toetuse saajaProjekti nimetusToetuse summa
Sihtasutus Noored teaduses ja ettevõtlusesProjekti nimetus: STEMachines Project – STEMaP3 924,00 €
SILLAMÄE LASTEKAITSE ÜHINGTowards inclusive and sustainable Europe10 000,00 €
EESTI LUGEMISÜHINGLiteracy in contemporary education environments. Sharing good practice of Reading Nests.10 000,00 €
Mittetulundusühing Cleantech ForEstPioneers into Practice Estonia 20216 615,00 €
SCULT SIHTASUTUSSCULT Point: Easy Access to Sports Through Technology10 000,00 €
Mittetulundusühing Peipsi Koostöö KeskusLatvian-Estonian Common Military Heritage Tourism Product6 598,58 €
Mittetulundusühing PEACE CHILD EESTIPositive News Channel2 200,00 €
MTÜ Naiste Tugi- ja TeabekeskusFree from sexism and sexual harassment at school4 793,60 €
Sihtasutus Keskkonnaõiguse KeskusWork Programme LIFE+ 2021 „Operating grant 2018 Justice and Environment No LIFE20 NGO/SGA/CZ/200046 – J & E3 000,00 €Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;