Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor (CERV-2024-CITIZENS-REM)

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eesmärgid:

Toetada projekte, mis aitavad Euroopa ajaloos toimunud autoritaarsete ja totalitaarsete režiimide põhjuseid ja tagajärgi mäletada ja sel moel suurendada Euroopa kodanike teadlikkust ühisest ajaloost, kultuurist, kultuuripärandist ja väärtustest.  

Taotlusvoor tugineb järgmistele Euroopa Liidu algatustele ja poliitikatele

Euroopa ajaloolise mälu taotlusvoor on jagatud eraldi taotlusvoorudeks, millel on eraldi eesmärk ja eelarve.

CERV-2024-CITIZENS-REM-TRANSITION – Demokraatlik üleminek, õigusriigil, demokraatial ja põhiõigustel põhineva ühiskonna ülesehitamine ja tugevdamine (1,51 miljonit eurot) – projektid, mis keskenduvad autoritaarselt ja totalitaarselt võimult üleminekut demokraatiale erinevates Euroopa riikides. Millised on sarnasused ja erinevused ja õppetunnid? Kuidas kaitsta ja säilitada ELi väärtusi, nagu demokraatia, õigusriik ja põhiõigused? Projektides võib käsitleda ka ajaloolise õigluse vahendeid, olgu see siis kohtuprotsesside, tagastamise või amnestia kaudu.

CERV-2024-CITIZENS-REM-Holocaust – Holokausti, genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude mälestamise tugevdamine demokraatia tugevdamiseks ELis (8,88 miljonit eurot) – projektid, mis keskenduvad juba toimunud kuritegude (nt holokaust, totalitaarsed kuriteod või muud 20. sajandi kuriteod, nt genotsiidid, sõjakuriteod ja inimsusvastased kuriteod) analüüsile, kuidas need korraldati ja toime pandi, kes olid osalised jne.

Samuti oodatakse projekte, mis leiavad uusi viise, kuidas läbi kuritegude mäletamise saab ühiskonda kaitsta vaenu, antisemitismi, rassismi, ksenofoobia, romavastasuse ja LGBTIQ-foobia eest.

Projektides julgustatakse otsima uusi õpetamise meetodeid ja kaasaegseid õppevorme ajalooliste sündmuste, sealhulgas holokausti kohta. Uued ja kaasaegsed lähenemisviisid peaksid tagama kaasatuse ja looma soodsa õpikeskkonna kõigist soost osalejate jaoks. Kooskõlas antisemitismi vastu võitlemise ja juudi eluviisi edendamise ELi strateegiaga ning muude peamiste poliitiliste algatustega, mida see prioriteet toetab, võivad projektid sellega seoses keskenduda noorte Euroopa saadikute võrgustike arendamisele holokausti mälestamise edendamiseks. Noored eurooplased peaksid õppima, kuidas saada ja jagada täpset teavet holokausti, genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude kohta, ning neil peaks olema õigus tegutseda nii internetis kui ka füüsilises maailmas.

Projektid võivad keskenduda holokausti moonutamise, trivialiseerimise ja eitamise vastu võitlemisele ning ajalooliste materjalide ja tunnistajate tunnistuste digitaliseerimisele hariduse ja koolituse eesmärgil. Nendes projektides julgustatakse töötama koos erinevate põlvkondadega, et edastada sündmuste mälestust.

Projektid võivad keskenduda ka uutele saabujatele ja rändajatele ning õpetada holokausti, genotsiidi, sõjakuritegude ja inimsusevastaste kuritegude ajalugu. Lisaks võivad selle prioriteedi projektid analüüsida ja rõhutada vastupanu ja/või organiseeritud vastuseisu totalitaarsele võimule.

Selle prioriteedi alla kuuluvad projektid võivad keskenduda ka teadlikkuse suurendamisele romade holokausti ja leppimise protsessidest ühiskonnas, et aidata vähendada eelarvamusi ja romavastasust kui diskrimineerimise olulisi põhjuseid ning aidata kaasa romasid käsitleva ELi strateegilise raamistiku eesmärkide saavutamisele võrdõiguslikkuse valdkonnas.

CERV-2024-CITIZENS-REM-HISTMIGRATION – Migratsioon, dekoloniseerimine ja mitmekultuuriline Euroopa ühiskond (2,06 miljonit eurot) – Selleks et aidata kaasa ELi rassismivastase tegevuskava 2020–2025 eesmärkide saavutamisele, tuleks selle prioriteedi projektides uurida kolonialismi pärandit nii Euroopas kui ka väljaspool seda ning selle mõju kaasaegsetele mitmekultuurilistele Euroopa ühiskondadele. Sellised teemad nagu diskrimineerimine ja rassism on nende kogemustega endiselt seotud ning neil on oluline roll Euroopa mälus enamikus ELi ühiskondades. Kooskõlas romade võrdõiguslikkust, kaasamist ja osalemist käsitleva ELi strateegilise raamistikuga võivad projektid suurendada ka teadlikkust romade ajaloost ja kultuurist, et aidata kaasa Euroopa mitmekultuuriliste ühiskondade tugevdamisele.

Selle prioriteedi alla kuuluvad projektid võivad käsitleda ka Euroopa ühiseid rändekogemusi, mida saab seostada paljude sündmustega, nagu sõjad, üleminekuajad, koloniseerimine ja koloniseerimine, majanduslik mõju, tagakiusamine jne.

CERV-2024-CITIZENS-REM-EUintegration – Euroopa integratsioon ja selle määravad saavutused

 (1,55 miljonit eurot) – Selle prioriteedi projektides tuleks uurida ja edendada kõigi põlvkondade jaoks Euroopa integratsiooni määravaid hetki ja lähtepunkte, selle ajalugu ning seda, kuidas need muutused on praktikas mõjutanud eurooplaste igapäevaelu. Projektid võivad keskenduda Euroopa Liidus antud konkreetsetele õigustele, nagu liikumisvabadus, konkreetsetele saavutustele, näiteks ühisrahale, või määravatele hetkedele, nagu riikide ühinemine ELiga. Tunnistajate ütlused võivad olla eriliseks väärtuslikuks vahendiks, et muuta kogemus käegakatsutavaks ja pakkuda põlvkondadevahelist perspektiivi.

Kogueelarve 14 miljonit ​eurot

Tegevused, mida toetatakse

  • Siduda eri liiki organisatsioonid sünergia loomiseks (mittetulunduslike, kohalike, piirkondlike ja riiklike haldusasutuste, akadeemiliste ringkondade ning mälestus- ja õppeasutuste vahel);
  • Arendada eri liiki tegevusi (koolitustegevus, väljaanded, veebipõhised vahendid, (õppe)uuringud, mitteformaalne haridus, avalikud arutelud, näitused, teadlikkuse tõstmine, tunnistuste kogumine ja digitaliseerimine, uuenduslikud ja loomingulised meetmed jne), kasutades ka uusi õpetamismeetodeid ja uusi tehnoloogiaid;
  • Luua ja korraldada koolitusi õiguste kaitsjatele, riigiteenistujatele, kohtusüsteemi liikmetele, õiguskaitseametnikele ja poliitikakujundajatele;
  • Pakkuda võimalusi põlvkondade vaheliseks teabevahetuseks tunnistajate ja tulevaste põlvkondade vahel;
  • Kaasata eri sihtrühmadest ja soost inimesi, sealhulgas võimaluse korral inimesi, kes seisavad silmitsi rassismi, antisemitismi, romavastasuse või muude diskrimineerimise ja sallimatuse vormidega.

Projektidel peaks olema Euroopa mõõde ja neid tuleks eelistatavalt rakendada riikidevahelisel tasandil (mis hõlmab riikidevaheliste partnerluste ja võrgustike loomist ja toimimist). Projektide ülesehitus ja teostamine peaksid toetama soolist võrdõiguslikkust ning mittediskrimineerimise peavoolustamist. See hõlmab soolise võrdõiguslikkuse analüüsi, naiste ja meeste võimalike erinevate vajaduste ja mõju kaardistamist ning soolise võrdõiguslikkuse aspekti integreerimist tegevuste kavandamisse. Selleks soovitatakse taotlejatel soolise analüüsi tegemisel tutvuda Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi veebilehel loetletud põhiküsimustega. Vältida tuleks sekkumise soovimatut negatiivset mõju kummalegi soole (mittekahjustamine). Taotlejatelt oodatakse, et nad kavandavad ja rakendavad oma teabevahetus- ja levitamistegevust sootundlikult. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib järelevalve- ja hindamistegevuse kavandamise ja rakendamise kohta. Ettepanekuid, milles sooline perspektiiv on integreeritud kõigisse neis kirjeldatud tegevustesse, peetakse kvaliteetsemaks.

Meetme ajaline kava (indikatiivne):

Taotlusvooru avamine05.03.2024
Tatluste esitamise tähtaeg06.06.2024 kell 17.00 Brüsseli aeg (CET) Eesti aja järgi 18.00
Taotluste hindaminejuuni – oktoober 2024
Tulemuste avalikustaminenovember – detsember 2024
Toetuse andmise lepingu allkirjastaminedetsember 2024 – märts 2025

Taotleja abikõlblikkus

Taotlus peab sisaldama vähemalt kahte taotlejat (juhtiv taotleja ja vähemalt üks kaastaotleja, kes ei ole seotud üksus ega seotud partner). Juhtiv taotleja saab olla mittetulundusühing või avalik-õiguslikud asutused (nt ülikoolid).  Kaastaotlejateks saavad olla muuhulgas ka äriühingud. Tegevused saavad olla nii riiklikud kui ka rahvusvahelised. Tegevused saavad toimuda ükskõik millises programmi abikõlblikus riigis. Lisaks EL liikmesriikidele on programmiga juba liitunud Bosnia- Hertsegoviina, Kosovo ja Serbia. Lepingu allkirjastamist ootavate riikide nimekirja leiad siit.

Toetuse suurus

Projekti miinimumeelarve peab olema 50 000 eurot. Maksimaalset eelarvet ei ole määratud.

Toetuse rahastamine ja metoodika

Toetus antakse kindlasummalise maksena. Toetuse põhisumma tekib etteantud eelarvetabeli/kalkulaatori abil.

Kindlasummalise makse arvutamine põhineb kahel parameetril, milleks on projektis osalejate arv ja abikõlblike riikide arv ürituse kohta. Üritused võivad toimuda kas kohapeal (in-situ) või veebis (online).

Ürituse all on mõeldud ühte või mitut tegevust (nt konverentsid, õpikojad, koolitused, seminarid, arutelud, veebiseminarid, näitused, kampaaniad, uuringud jne), mida ei toimu tingimata samal päeval ja mille eesmärk on inimeste kokkutoomine (st sihtrühma(de) otsene ja kontrollitav osalemine), et arutada eelnevalt kindlaks määratud teemat. PS! Arvesta palun osalejate arvu miinimumiga – see peab kindlast olema kindlustatud.

Üks üritus vastab ühele taotlusvormi tööpaketile taotlusvormis. PS! Üritus võib koosneda ka mitmest tegevusest, kuid arvesta, et osalejad peavad olema erinevad. Samuti ei tohi olla kattuvaid tegevusi ja tegevuse aegu erinvates tööpakettides.

Taotluse tegevuse kestus

Projektide kestus 12 kuni 24 kuud.

Toetuse määr

Ei ole kindlaks määratud, see lepitakse kokku toetuse andmise lepingus

Taotluse esitamine

Taotlus tuleb esitada Euroopa Komisjonile Funding and Tender portaali kaudu. Taotlusvoor on jagatud neljaks alameetmeks (taotlusvooru dokument on üks) ja taotlus tuleb sisestada vastava alameetme alla. Vaata täpsemalt siit

Taotlejatel ja partneritel peab olema PIC-kood. PIC koodi taotlemise kohta loe pikemalt siit

Inglisekeelse taotlusvooru dokumendi saad alla laadida siit

Eestikeelse taotlusvooru dokumendi saad alla laadida siit:

Tugimaterjal taotlejale

18.04.24 toimub Euroopa Komisjoni infosessioon veebis. Registreerimine kuni 16.04.24 siin

07.05.2024 toimub Tartu kohvihommik Eesti Rahva Muusumis, kus kõnelme meetmest ja võimaldame ka osalejatel endil projekti idee kokku kirjutada. Lisainfo ja registreerimine siin.