Kogukonna eestvedaja stipendiumi 2022. aasta konkurss

Taotlusvoor suletud

Taotlemise tingimused 

Stipendiumi statuudi aluseks on SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) põhikirjaline eesmärk, milleks on võimestatud avalikes huvides tegutsevad vabaühendused, tugev kodanikuühiskond ja aktiivsed inimesed.
Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja.

Õigus stipendiumile kandideerida on kogukonna poolt eestvedajana toetatud eraisikutel.

Kogukond on käesoleva kogukonna eestvedaja stipendiumi mõistes ühise eesmärgi nimel tegutsev, piirkondlikult määratletav ja ühe omavalitsuse territooriumil tegutsev inimeste rühm.

Tegevuste tulemuslikumaks ettevalmistamiseks ja elluviimiseks tuleb kaasata mentor, kes nõustab stipendiumi taotlejat kogu tegevusperioodi vältel, saavutamaks seatud (arengu)eesmärk. Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja lähtuvalt planeeritud tegevuste iseloomust ja vajadusest ise.
Mentorit tasustab KÜSK lepingu alusel stipendiumi kasutamise perioodil lisaks stipendiumi summale.

Stipendiumi kasutamise periood on 1. aprill – 31. detsember 2022.
Stipendiumi suurus on kuni 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6)
Kokku jagatakse stipendiumideks 125 000 eurot.
KÜSK kuulub TMS § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja.

Stipendiumi saaja ei pea stipendiumit tuludeklaratsioonis deklareerima.

Taotlus peab olema esitatud taotlusvormil ning sisaldama alljärgnevaid lisadokumente:

  • stipendiumi taotleja elulookirjeldus (CV);
  • mentori kinnituskiri valmisoleku kohta olla stipendiumitaotleja mentoriks tegevuste elluviimisel;
  • vähemalt viie kogukonnaliikme poolt digiallkirjastatud kaaskiri, mis kinnitab taotluse ja tegevuskavaga tutvumist ja selgitab, miks on eestvedaja toetamine ja tegevuskava elluviimine vajalik.

Stipendiumitaotluse esitamise tähtaeg on 10. jaanuar 2022.
Stipendiumitaotlus koos nõutud dokumentidega allkirjastatakse ühes digikonteineris ja saadetakse taotlustähtajaks KÜSKi e-posti aadressil kysk@kysk.ee.


Infoseminar toimus 23.11.2021 kell 16.00 keskkonnas zoom.
 

Taotlusdokumendid


KKK

Kas arenguekspert võib olla mentoriks?

Jah, KÜSKi kodulehel toodud arenguekspert võib olla mentoriks. Sobiva mentori valib stipendiumi taotleja ise.
Mentoriks ei saa olla KÜSKi nõukogu liikmed, KÜSKi töötajad, KÜSKi hindamiskogusse kuuluvad hindajad ja maakondlike arenduskeskuse vabaühenduste konsultandid.

Valik mentoreid on leitav siinsamas lehel Mentorite nimekiri koos lisainfoga


Kas taotlusele peab lisama vähemalt 5 kogukonnaliikme kaaskirja? St kas lisada tuleb 5 erinevat dokumenti?
 Vähemalt viie kogukonnaliikme poolt digiallkirjastatud kaaskiri tähendab seda, et on 1 kaaskiri, mille on digiallkirjastanud vähemalt 5 kogukonnaliiget. Kaaskiri on kirjutatud ühiselt.


Kas mentor nõustab eestvedajat või kogukonda?
Mentori roll on nõustada eestvedajat.


Kui oleme kaks aktiivset kogukonna eestvedajat, kas võime koos kandideerida stipendiumile?
Mõlemad inimesed võivad kandideerida ja peavad esitama taotlused eraldi. Üks isik saab kandideerida ühele stipendiumile.

Kas stipendiumi saab taotleda üle-eestilise valdkondliku kogukonna eestvedaja?

Stipendiumi saab taotleda niisuguse kogukonna eestvedaja, kelle tegevust on võimalik piiritleda või määratleda ühe kohaliku omavalitsuse territooriumiga.

Mis tegevused stipendiumi raames on abikõlblikud?

Tegevused ja kulud peavad lähtuma sellest eesmärgist, mille eestvedaja koos kogukonnaga seab. 

Kas tuleb esitada kuludokumendid?

Kuludokumente ei ole vaja esitada.

Kas dokumentide esitamise tähtajal, 10. jaanuaril, on ka n-ö viimane kella-aeg?

Ei, kella-aega ei ole. Arvestatakse dokumentidega, mis on edastatud tähtaegselt, st enne 10. jaanuari keskööd, st kuni kella 23.59-ni.


Lisainfo:

Kerstin Rei

koordinaator

  • kodanikuühiskonna innovatsioonifondi taotlusvoor;
  • kogukonna eestvedaja stipendium;
  • investeeringutoetus vabaühendustele Ida-Viru maakonnas;
  • arenguekspertide koordineerimine