Laste õiguste ja osalemise taotlusvoor (CERV-2024-CHILD)

Taotlusvoor lõpeb: 26.03.2024 kell 18:00

Taotlusvooru eesmärk on toetada projekte, mis kaitsevad ja edendavad laste õigusi. Kõigi projekti tegevuste puhul on oluline laste kaasamine, et juurutada organisatsioonides laste õigust osaleda neid puudutavate poliitikate kujundamises.

Vooru temaatikaid toetavad EL poliitikadokumendid ja algatused:

Siin on loetelu Euroopa Liidu poliitika-algatustest, mis on projekti kirjutamisel olulised. Need on dokumendid, mis on selle vooru põhilised alusdokumendid ja millele soovitame oma taotluses viidata. Muud olulised alusdokumendid ja infoallikad on loetletud vooru dokumendi peatükis „Bibliograafia“ (nii eestikeelne kui ka ingliskeelne).

 • ELi lapse õiguste strateegia (eesti keeles) vaata siit.
 • Euroopa terviseliit: terviklik lähenemisviis vaimsele tervisele (eesti keeles) vaata siit.

Toetuse teemad

Vooru teemad on jaotatud neljaks osaks ja korraga saab projekti tegevused eesmärgistada ja sihitada vaid ühele teemale (UUS ALATES 08.02.24). Teemad, mille käsitlemist projektides oodatakse on:

1. Laste vaimse tervise hoidmine

Oodatakse projekte, mis ei tegele mitte vaimse tervise raviga (nt diagnoosimine, vaimse tervise probleemide ravi), vaid laste üldise heaolu tagamisega vastavalt laste arenguvajadustele, et ei tekiks vaimse tervise probleeme.  Selle valdkonna projektid võivad keskenduda ka laste erivajadustele (sh  haavatavuse olukorras ja läbipõimunud diskrimineerimise vormides, nt asendushooldusel olevad lapsed, rändajatest ja pagulastest lapsed, eelkõige saatjata ja vanematest eraldatud lapsed, sealhulgas need, kes põgenesid Ukraina sõja eest). Täpsemalt palun uuri selle valdkonna kohta avatud vooru dokumendist.

2. Lapse õiguste lõimimine riikliku ja kohaliku tasandi meetmetesse

Oodatakse projekte, mille kaudu on laste õigustega arvestatud nii riiklikul kui ka kohalikul tasandil. Siin on mõeldud näiteks nii vastavasisulist uuringute läbiviimist või laste õiguste eelarvestamise meetodi rakendamist, või muid tegevusi, mis aitaks laste õigustega erinevates teemavaldkondades arvestada. Täpsemalt palun uuri selle valdkonna kohta avatud vooru dokumendist.

3. Laste kaasamine ja osalemine

Oodatakse projekte, mille tulemus mõjutab otseselt laste osalemisõigust. Projektid peavad muuhulgas suurendama laste teadlikkust ja teadmisi oma õigustest. Projektid peavad tuginema laste kaasamise ja osalemise suunistele, mis on juba varem välja töötatud (EL ja/või riigi tasandil) ja mida hakatakse selle projekti tegevustega ellu viima. Oodatud on need laste sihtrühmad, kes on leidnud vähem tähelepanu (vt teemavaldkond nr 1). Täpsemalt palun uuri selle valdkonna kohta avatud vooru dokumendist.

4. Lapsepõlvest alguse saanud demokraatlike õiguste mõistmine

Oodatakse projekte, mis aitavad eri vanuses lastel paremini mõista selliseid väljendeid, nagu „demokraatia“, „õigus“, „aktiivne kodanik“ vms. Uute veebipõhiste mängude või rakenduste loomist või arendamist selles toetusmeetmes siiski ei rahastata. Täpsemalt palun uuri selle valdkonna kohta avatud vooru dokumendist.

Abikõlblikud tegevused

 • Õppereisid, koolitused, heade tavade vahetamine, koostöö ja võrgustike loomine;
 • Teemakohase info levitamine ja teadlikkuse suurendamine, sealhulgas sotsiaalmeedia või pressikampaaniad;
 • Riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine (sh koolitustegevus);
 • Laste koolitustegevus ja teadlikkuse suurendamise sündmused;
 • Alusdokumentide koostamine ja rakendamine, töömeetodite ja -vahendite väljatöötamine ja rakendamine.

Projekti oodatav mõju (hindamise kriteerium)

 • Lapsed (arv) on teavitatud nende õigusest osaleda ja oma hääl kuuldavaks teha;
 • Laste osalusega seotud töövahendid (portaalid, lasteasutuses olevad tugispetsialistid vms) on lastele kättesaadavad ja neid kasutatakse süsteemselt;
 • ELi lapse õiguste strateegia meetmeid ja soovitusi on rakendatud;
 • On suurenenud suutlikkus arvestada laste õigustega läbi heade tavade vahetamise ning vastavate koolituste kaudu (PS! siin peavad taotlejal olema esialged numbrid või kvalitatiivne algseisund, mida projekti tegevusega suurendama hakatakse)
 • On paranenud olemasolevate suuniste rakendamine ja andmete kogumine (PS! siin peavad taotlejal olema esialgsed argumendid, miks selle projektiga andmete kogumine paraneb ja milline oli algseis (nt andmete kogumist ei ole või on ainult osaliselt);
 • On paranenud lapse õiguste edendamise ja kaitsmisega seotud vahendite ja rahaliste vahendite eraldamise, kavandamise ja järelevalve (PS! siin peavad taotlejal olema esialgsed argumendid, miks selle projektiga rahade eraldamine paraneb ja milline oli algseis (nt laste kaasamine rahade eraldamisse ei olnud korraldatud või oli korraldatud osaliselt);
 • On suurenenud teadlikkus ja paranenud oskused (PS! siin peavad samuti taotlejal olema soovituslikud algnumbrid, mida parandama minnakse. Kui ei ole eelnevaid algandmeid, siis võiks kohustuslik avaliku sektori toetuskiri seda ka väljendada);
 • Toetatud on haavatavaid laste sihtgruppe (soovituslik projektis osalevate sihtgrupi esindajate arv ja defineerida projektis haavatavad sihtrühmad)

Avaliku sektori kaasamine (kvaliteedi hindamiskriteerium)

Projektid, kuhu on kaasatud aktiivselt osalema avaliku sektori asutused (riiklik kui ka kohaliku omavalitsuse asutus)  saavad kvaliteedi hindamiskriteeriumis oluliselt enam punkte (maksimaalselt 40).

Soolise võrdõiguslikkuse toetamine

Soolise võrdõiguslikkusega arvestamine on kirjeldatud ka ELi lapse õiguste strateegias. Lapse õigused ja soolise võrdõiguslikkusega arvestamine tähendab seda, et projekti on teadlik ja arvestanud soolõime aspektiga, pöörates tähelepanu naiste ja meeste, tüdrukute ja poiste olukorrale ja erivajadustele ning laste haavatavusele. Näiteks on oluline, et projektid ei loo stereotüüpe, ei häbimärgistada, ei süüdistada ega diskrimineeri kedagi. Projektid peaksid aitama suurendada laste mõjuvõimu kogu nende mitmekesisuses ning tagama selle, et nad kõik saavutavad oma täieliku potentsiaali ja neil on samad õigused.

Eestikeelsed abimaterjalid:

 • Soolõimest eesti keeles, saad täpsemalt lugeda sotsiaalministeeriumi leheküljel siit.
 • CERV Eesti kontaktpunkt koostöös oma partneritega on taotlejale ettevalmistanud materjali, kuidas arvestada projektis soolise võrdõiguslikkusega. Loe täpsemalt siit.

Laste osalemine ja kaitse (kohustuslik osa ja kvaliteedi hindamiskriteerium )

Kõik projektid peavad arvestama EL harta artikliga 24 ja ÜRO lapse õiguste konventsiooni artikliga 12, mis märgivad, et tuleb austada laste õigust osaleda ja kaitsta laste õigust olla ära kuulatud. Projektides peab olema tagatud laste kaasamine nii projekti kavandamisel, rakendamisel ja mõju kirjeldamise etapis.

Eelnevaga seoses peavad projektid tagama laste turvalisuse ja kaitse. Selleks peab olema peataotleja organisatsioonil viide oma laste turvalisuse standarditele, mis on üles laetud kodulehele ja seega kättesaadav kõigile. See dokument on taotluse juures kohustuslik ja selle puudumisel on tegemist madala kvaliteediga taotlusega. Laste turvalisuse standardite dokument peab sisaldama selget teavet töötajate (sealhulgas praktikandid ja vabatahtlikud) värbamise kohta ning nende taustakontrolli teostamise kirjeldamist. Dokument peab sisaldama selgeid menetlusi ja eeskirju personalile, sh aruandluseeskirju, ja koolitust. Taotluses tuleb selgelt märkida, millised partnerid teevad lastega otse koostööd.

Näide laste turvalisuse standarditele siin.

Abikõlblikkuse kriteeriumid

 • Taotleja (sh kaastaotleja(d)) peab olema juriidiline isik (avalik-õiguslik või eraõiguslik asutus) või rahvusvaheline organisatsioon.
 • Peataotleja ja kaastaotlejad peavad olema mittetulunduslikud.
 • Taotluse peab esitama konsortsium, kuhu kuulub vähemalt kaks liiget.
 • Tegevus peab toimuma ükskõik millises EL liikmesriigis.
 • Taotletav ELi toetus ei tohi olla väiksem kui 100000 eurot.
 • Projektid ei tohiks tavaliselt kesta kauem kui 24 kuud.
 • Projekt võib olla kas riiklik või riikidevaheline; taotlus peab sisaldama vähemalt kahte taotlejat (juhtiv taotleja ja vähemalt üks kaastaotleja, kes ei ole seotud üksus ega seotud partner). Vt täpsemalt terminite selgitusi vooru dokumendi punktis nr 13 „OLULINE“ (i.k. versioonis, mis on ülimuslik „IMPORTANT“

Taotluse esitamise periood: 15. november 2023 – 26. märts 2024 kell 17.00 Brüsseli aja järgi (Eesti aja järgi 18.00)- PS! Palun ära jäta taotluse esitamist portaali viimasele hetkele.  

Planeeritav projektitegevuse algus jaanuar 2025. Toetuse lepinguteni jõutakse u detsembris 2024, enne seda ei saa tegevustega alustada.

Meetme maht kokku on 12 000 000 eurot

Toetus eraldatakse LUMP-SUM 2 (ühikuhind 2) meetodil, mis tähendab, et ühiku kujundab taotleja ise, detailse eelarve alusel.

Toetuse määr selles voorus on 90%. Kaasrahastuse tõendamist ei ole vaja taotlemisel esitada, kuid taotleja peab arvestama 10% suuruse omapoolse panusega. Abikõlblikud on personalikulud (sh vabatahtliku töö panus ilma kaudsete kuludeta). Vabatahtliku töö panuse kokkulppe kohta saad lugeda siit (inglise keeles).

Lisainfo ja taotluse esitamine käib Euroopa Komisjoni taotluste ja hangete süsteemi lehel Funding and Tenders. Otselingi selle taotlusvooru dokumentidele leiad siit.

Eestikeelne vooru dokument on kättesaadav siin (PS! tegemist on masintõlke abil eesti keelde tõlgitud dokumendiga. Juriidiliselt ülimuslik on ingliskeelne vooru dokument). PS! Vooru dokumendis on tehtud muudatusi, mis puudutab teema valimist. Projekt peab keskenduma korraga vaid ühele teemale.

Eesti infopäev, kus tutvustame riikliku lastekaiste poliitikat toimub 28. novembril 2023 algusega kell 11.30 ZOOM vahendusel. Kui soovid materjaliga tutvuda, siis saada kiri cerv@kysk.ee märgusõnaga “CHILD2024”.

UUS! Euroopa Komisjoni veebi infotund 24. jaanuaril 2024 algusega 11.00 kuni 13.30. Kui sul jäi infotund nägemata, siis aad seda järelvaadata siit.

UUS! Euroopa Komisjoni praktiline infotund taotluse esitamisest 27. veebruaril 2024 kll 11.00 kuni 13.30. Lisainfo ja registreerimine siin.

UUS! Euroopa Komisjon võib teha vooru dokumendis muudatusi. Kui oled potentsiaalne taotleja, siis jälgi palun vooru kohta käivat infot lehel “Funding & tender opportunities” ja täpsemalt rubriiki “Call updates”. Seal on info nii tulevate infopäevade kohta, kui ka täienduste kohta vooru dokumendis.

Nõu ja tugi:

Katre Tamm

koordinaator

 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste programmi koordineerimine