Linnade võrgustike taotlusvoor (CERV-2024-CITIZENS-TOWN-NT)

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eesmärk on

 • edendada kultuuridevahelist suhtlust erinevate riikide kodanike vahel;
 • anda kodanikele võimalus avastada Euroopa Liidu kultuurilist mitmekesisust ja teadvustada neile, et Euroopa ühtseid väärtusi ja kultuuripärandit;
 • tagada eurooplaste vahel rahumeelsed suhted ja tagada nende aktiivne osalemine kohalikul tasandil;
 • tugevdada vastastikust mõistmist ja sõprust Euroopa kodanike vahel;
 • soodustada omavalitsuste vahelist koostööd ja parimate praktikate vahetamist;
 • toetada head kohalikku valitsemistava ning tugevdada kohalike ja piirkondlike omavalitsuste rolli Euroopa integratsiooniprotsessis.

Linnade võrgustiku projektid on kodanikele suunatud, võrdõiguslikkust edendavad, tulevikku vaatavad ja lahenduskesksed. Eelkõige on oodatud projektid, mis on kaasahaaravad noorema põlvkonna jaoks. Projektid võivad põhineda näitkeks kodanike arvamuste tulemustel ja viia aruteludeni konkreetsete viiside üle, kuidas luua demokraatlikum liit, võimaldada kodanikel uuesti ELiga suhelda ja arendada tugevamat omavastutuse tunnet Euroopa projekti suhtes.

Linnade võrgustikud peaksid andma linnadele ja omavalitsustele võimaluse süvendada ja intensiivistada oma koostööd ja arutelu pikaajalises perspektiivis, arendada jätkusuutlikke võrgustikke ja visandada oma pikaajaline nägemus Euroopa integratsiooni tulevikust.​

Euroopa Liidu algatused ja poliitikad, millele see voor tugineb

Meetme tegevuste fookused on selles voorus järgmised:

 • Teadlikkuse edendamine erineva kultuuritaustaga inimestest ja nende panusest Euroopa kultuuri arengusse.
 • Heade lahenduste leidmine avatud valitsemistavade laialdasemaks rakendamiseks, laialdaste otsustusprotsesside võimaldamiseks, valimisaktiivsuse tõstmiseks, populismi ja valeinfo tõkestamiseks või mõne muu tegevuse jaoks, mis aitaks kodanikuaktiivsust tõsta.
 • Kodanike ühisarutelud kohalike kliima- ja keskkonnaalastel teemadel, aidates seeläbi suurendada kodanike kaasatust ühiskonnaellu ja lõpuks nende aktiivset osalemist liidu demokraatlikus elus.
 • Lisaks võivad linnade võrgustiku projektid näiteks kajastada COVID-19 pandeemia võimalikku mõju nende kohalike kogukondade elule, nende kogukondade toimimisviisile. Näiteks milliseid vorme kodanikuosalus ja solidaarsus COVID-19 kriisi ajal omandas ning kuidas need vormid võiksid tulevikus jätkusuutlikuks muutuda. Projektid võivad ammutada inspiratsiooni ka algatusest New European Bauhaus või olla sellega seotud. Loe eesti keeles Bauhaus algatuse kohta siit.

Meetme kogueelarve on 6 miljonit eurot

Tegevused, mida toetatakse on töötoad, seminarid, konverentsid, koolitused, ekspertide kohtumised, veebiseminarid, teadlikkuse tõstmise tegevused, suure nähtavusega üritused, (soopõhiselt eristatud) andmete kogumine ja konsulteerimine, heade tavade arendamine, vahetamine ja levitamine ametiasutuste ja kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel, suhtlusvahendite arendamine ja sotsiaalmeedia kasutamine.

Tegevuste kujundamisel tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspektiga- See tähendab, et tegevus peab olema nii naistele kui ka meestele võrdelt ligipääsetav.

Projektide kavandamine ja rakendamine edendab soolist võrdõiguslikkust ja mittediskrimineerimise süvalaiendamist.
Näiteks võib taotlejad läbi viia ja lisada oma ettepanekusse sooanalüüsi, mis kaardistaks erineva mõju, mida projekt ja selle tegevused võivad avaldada nii naistele ja meestele kui ka tüdrukutele ja poistele kogu nende mitmekesisuses. Selleks julgustatakse taotlejaid sooanalüüsi tegemisel tutvuma EIGE veebisaidil loetletud võtmeküsimustega. Euroopa Komisjon on koostanud abimaterjali taotlejatele, mis aitab hinnata projekti vastavust eetilistele nõuetele (ingliskeelne dokument lae alla siit).

Taotlejatelt oodatakse oma suhtlus- ja levitamistegevuste kavandamist ja elluviimist sootundlikul viisil. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib ka seire- ja hindamistegevuste kavandamise ja läbiviimise kohta. Soolise aspekti lisamine kõigisse projekti faasidesse (analüüs, tegevused, projekti tulemused) tagab suuremal määral projekti positiivse rahastamisotsuse.

Tutvu ka CERV Eesti kontaktpunkti koostatud soolise võrdõiguslikkuse arvestamise juhendmaterjaliga siin.

Meetme ajaline kava (indikatiivne)

Vooru avamine14. detsember 2023
Vooru sulgemine18. aprill 2024, kell 17.00 Brüsseli aja järgi (CET)
18.00 Eesti aja järgi
Taotluste hindaminemai 2024 – juuli 2024
Tulemuste avalikustamineoktoober 2024
Toetuse andmise lepingute allkirjastaminedetsember 2024 – jaanuar 2025

Taotleja abikõlblikkus

 • Toetuse saajad on juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused);
 • Toetuse saaja peab asuma mõnes EL riigis või riigis, mis on CERV programmiga liitunud. Vaata infot selle kohta siit
 • Peataotleja (konsortsiumi jht) peab esindama kohalikku omavalitsust;
 • Projekti tegevus peab toimuma vähemalt kahes erinevas EL riigis (või CERV programmiga liitunud riigis);
 • Taotlus peab hõlmama vähemalt nelja taotlejat (peataotleja “koordinaator” ja vähemalt kolm kaastaotlejat, kes ei ole sidusüksus või assotsieerunud partner) vähemalt neljast erinevast abikõlblikust riigist, millest vähemalt kaks on ELi liikmesriigid.

Toetuse rahastamine

Toetus eraldatakse LUMP-SUM 1 (kindlasummaline makse 1) meetodil, mis tähendab, et toetuse summa arvutab kalkulaator (vastavalt taotleja sündmuste arvule ja osalejate arvule).

Taotluse tegevuse kestus

Projektide kestus 12 kuni 24 kuud.

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav ingliskeelsena EK taotluskeskkonnas siit

Vooru dokument (inglise keeles) on alla laetav siit.

UUS! Vooru dokument eesti keeles on kättesaadav ja alla laetav siin

13.02.24 toimus Euroopa Komisjoni infosessioon. Järelvaatamine on võimalik sellel lingil.

UUS! 25.03.24 korraldab Euroopa Komisjon linnade võrgustiku vooru küsimuste ja vastuste töötoa. Ainult veebis jaEesti aja järgi 11.00 kuni 13.00. Liituda saad siin

Hoia end värske infoga kursis ja liitu CERV programmi Eesti Facebooki lehega siin.

Marju Mäger

koordinaator

 • NULA inkubaatori koordineerimine;
 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine

Katre Tamm

koordinaator

 • kodanike, võrdõiguslikkuse, õiguste ja väärtuste ehk CERV-programmi koordineerimine