Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogramm 2023. aastal

Taotlusvoor suletud

Toetusprogramm on ellu kutsutud ja rahastatud Eesti välisministeerimi poolt ja seda viib läbi KÜSK.

Taotlemise tingimused

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.

Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg on esmaspäev, 30. jaanuar 2023 kell 15.00 (Eesti aja järgi) aadressile kysk@kysk.ee.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2023

Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on 7 000 eurot. Sellele lisaks saab taotleda kuni 3000 eurot arengueksperdi/konsultandi kaasamiseks, kes nõustab ühingut kogu projekti vältel, aitamaks saavutada projekti eesmärki.

Arenguekspert/konsultant tuleb kaasata väljastpoolt ühingut. Sobiva eksperdi/konsultandi valib ühing ise lähtuvalt oma projekti eripärast ja vajadustest.

Abiks võib olla Eestis asuvate KÜSKi arenguekspertide nimekiri, mille leiab siit. Arengueksperdi võib kaasata ka väljastpoolt Eestit.

Arengueksperdi/konsultandi kaasamine projekti ei ole kohustuslik. Arengueksperdi/konsultandi kaasamise võimalus on loodud selleks, et ühingul oleks võimalik projekti eesmärkide saavutamiseks projekti kaasata välist ekspertiisi.

Toetuse saamisel tuleb peale toetuse saamist ilmunud väljaannetele (nii paberkandjal kui elektroonilistel) lisada viide Eesti välisministeeriumile ja KÜSKile kui toetuse andjatele sõnaliselt ja kasutades ametlikke logosid, mille leiab SIIT.


Taotlus koostatakse eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:     

  • projekti kirjeldus ja eelarve toetusprogrammi taotlusvormil (NB! Eelarve koostatakse eurodes); 
  • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel;
  • taotleva ühingu registreerimiskinnitus (väljavõte asukohamaa registriandmetest);
  • taotluse allkirjastanud esindusõiguslike esindajate allkirjaõiguslikkuse kinnitus.
  • Arengueksperdi/konsultanti kaasamise korral tema CV (eesti keeles).

Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt. Euroopa Liidu siseselt on aktsepteeritud digitaalsed allkirjad, mis vastavad omakäelisele allkirjale ehk QES-tasemele (rohkem infot leiab Euroopa Liidu veebileheküljelt siit). Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel aktsepteerime käsitsi allkirjastatud ning seejärel skaneeritud dokumente (käsitsi allkirjastamise puhul tuleb allkirjastada taotluse iga lehekülg).

Küsimuste korral pöörduge toetusprogrammi koordinaatori poole!

Lühidalt kuludest – kulud peavad olema tõendatud raamatupidamise algdokumentidega, eristatavad toetuse saaja teistest kuludest ning tasutud toetuse saaja arvelduskontolt projekti ajal ehk abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Programmi poolt toetatavad kulud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded kandidaatidele ning taotluste hindamine on kirjeldatud toetusprogrammi tingimustes „Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2023. aasta tingimused“.


NB! Taotleja põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala peab olema seotud diasporaa väljaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilitamist ja edendamist ning rahvuskaaslaste sidet Eestiga.

Tingimused ja taotlusdokumendid

Lae alla taotlusvorm

Lae alla aruandevorm

Esitatud taotluseid hindavad sisuliselt kolm hindajat tingimustes toodud hindamiskriteeriumite alusel. Allolevast hindamisjuhisest leiad igale hindamiskriteeriumile kohased suunavad küsimused, millest juhinduvad hindajad ning mis võivad olla abiks taotluse kirjutamisel:

Hindamisjuhis


Infopäev

Toetusprogrammi tingimusi, taotlus- ja aruandevormi ning taotlusprotsessi tutvustav infopäev leidis aset Zoom platvormil 4. jaanuaril kell 15.00 (Eesti aja järgi) ning on järelvaadatav siin:


teadmiste ja inspiratsiooni leiunurk

Vaata siit 8. detsembril 2021 toimunud Eesti väliskogukondade väljaannete jätkusuutlikkuse inspiratsioonipäeva salvestust:

Loe siit Eesti ajakirjanduseetika koodeksit.


Milliseid võimalusi ja tuge veel on selleks, et välismaal elades eesti keelt, identiteeti ja kultuuri hoida ja edendada, loe infoväravast eestlastele välismaal ja üleilmselt mõtlevatele eestlastele Eestis: www.globalestonian.com/et


Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;