Kodanike kaasatuse ja osalemise taotlusvoor (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eesmärk on toetada projekte, mis aitavad edendada kodanike ja esindusühenduste osalemist ja panustamist demokraatiasse ja arvamuste vahetamist kõigis Euroopa Liidu tegevuse valdkondades.

Vooru temaatikaid toetavad EL poliitikadokumendid ja algatused:

Siin on loetelu Euroopa Liidu algatustest, mis on projekti kirjutamisel olulised. Nende dokumentidega peab toetusel selge seos olema.

Toetuse teemad

Valdkonnad, mille käsitlemist projektides oodatakse on näiteks (a) demokraatliku osaluse edendamine Euroopa tuleviku arutelude kaudu; b) kodanike ja kogukondade kaasamine meie kliima ja keskkonnaga seotud aruteludesse ja tegevustesse; c) kodanike ja kogukondade kaasamine ühismeelsusega seotud aruteludesse ja tegevustesse ja d) võitlemine väärinfo ja muude demokraatlikku arutelusse sekkumise vormidega ning meediapädevuse edendamine. Taotlusvooru dokumendis on nimetatud, et valdkondade nimekiri ei ole lõplik. Taotleja võib välja pakkuda ise olulisi valdkondi, mis toetavad kodaniku osalemist Euroopa Liidu poliitikate kujundamisel.

Abikõlblikud tegevused

Projektitegevused peavad olema otseselt seotud EL poliitikatega, millele on viidatud teemapealkirja all „Vooru temaatikaid toetavad EL poliitikadokumendid ja algatused“. Samuti peavad tegevused kaasama võimalikult erineva taustaga inimesi erinevatest riikidest. Projektid peaksid leidma ja kasutama nutikaid meetodeid, mis looksid inimestele soodsad tingimused selleks, et osaleda poliitikakujundamises. Seega tuleb leida lahendeid sellele, kuidas soodustada alt-üles lähenemisviisi ja kaasavamat poliitikakujundamise protsessi.

Taotlusvooru oodatakse projekte, kes:

 • soovivad luua või kel on mitmekülgsed partnerlussuhted, kus kodanikuühiskond kannab olulist rolli;
 • soovivad luua või teevad koostööd erinevate organisatsioonitüüpidega (sh mittetulundusühingud, sealhulgas kodanikuühiskonna organisatsioonid, haridus-, kultuuri- või teadusasutused, avalik-õiguslikud kohalikud/piirkondlikud omavalitsused või ülikoolid);
 • soovivad ja kel on kogemusi oma tegevuste elluviimisel kasutada selliseid sündmuse tüüpe nagu arutelud, konverentsid, seminarid, kampaaniad, töötoad ja muud kultuuritegevused.

Poliitilisi parteisid selles voorus ei toetata.

Soolise võrdõiguslikkuse toetamine

Tegevuste kujundamisel tuleb arvestada soolise võrdõiguslikkuse aspektiga, mis tähendab seda, et tegevus peab olema nii naistele kui ka meestele võrdselt ligipääsetav.

Näiteks võib taotleja läbi viia ja lisada oma ettepanekusse sooanalüüsi, mis kaardistaks erineva mõju, mida projekt ja selle tegevused võivad avaldada nii naistele ja meestele kui ka tüdrukutele ja poistele kogu nende mitmekesisuses. Selleks julgustatakse taotlejaid sooanalüüsi tegemisel tutvuma EIGE veebisaidil loetletud võtmeküsimustega.

Taotlejatelt oodatakse oma suhtlus- ja levitamistegevuste kavandamist ja elluviimist sootundlikul viisil. See hõlmab eelkõige sootundliku keele kasutamist. Sama kehtib ka seire- ja hindamistegevuste kavandamise ja läbiviimise kohta.

Soolise aspekti lisamine kõigisse projekti faasidesse (analüüs, tegevused, projekti tulemused) tagab projekti positiivse rahastamisotsuse suuremal määral.

Soolõimest eesti keeles, saad täpsemalt lugeda sotsiaalministeeriumi leheküljel siit.

Oodatavad tulemused

 • kodanikel suureneb teadlikkust oma õigustest ja ELi väärtustest ja neil on paremad võimalused osaleda poliitikakujundamises nii kohalikul kui ka EL tasandil;
 • suurenevad kodanike teadlikkus EL institutsioonidest ja EL poliitikatest, mis aitab neil mõista ELi kasu;
 • tugevneb demokraatlik osalus ja eriti vähemuste seas, nagu noorema- ja vanemaealised, naised kogu oma mitmekesisuses, äärealadel elavad inimesed ja puuetega inimesed;
 • suureneb nende kodanike aktiivsus, kes ei ole erinevatel põhjustel poliitikakujundamisel osalenud (madal valimisaktiivsus);
 • suurenevad kodanike võimalused esitada oma seisukohti ja muresid poliitikakujundajatele kõigil tasanditel (kohalik, riiklik, EL tasand).

Taotlusvooru rahaline maht kokku on 25 400 000 eurot

Toetuse saaja tingimused

 • toetuse saaja on mittetulunduslik, eraõiguslik juriidiline isik või avalik-õiguslik ülikool;
 • toetuse saaja peab asuma mõnes EL riigis või riigis, mis on CERV programmiga liitunud. Vaata infot selle kohta siit;
 • taotlejateks peab olema vähemalt kaks organisatsiooni, kahest erinevast EL liikmesriigist. Seega peab projekt olema rahvusvaheline.
 • nii projekti taotlejal kui ka partneril peab olema PIC kood. Vaata siit kuidas seda taotleda.

Projekti tegevused saavad kesta 12 kuni 24 kuud.

Projekti eelarve ei saa olla väiksem kui 75 000 eurot.

Taotluse esitamise keel (taotlusvormid) on inglise keel.

Taotluse esitamise periood on 4. aprill – 4. september 2023.

Planeeritav projektitegevuse algus on juuli 2024. Toetuse lepinguteni jõutakse eeldatavalt juunis 2024, enne seda ei saa projekt tegevustega alustada.

Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“.

Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia.

Taotlusvooru info inglise keeles on siin.

Palun loe enne taotlemist hoolikalt läbi avatud taotlusvooru dokument ja jälgi eriti, et taotlus vastaks  hindamiskriteeriumitele (Award criteria) ja loe taotluse lõpurubriiki pealkirjaga IMPORTANT – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-citizens-civ_en.pdf (.pdf)

Euroopa Komisjon korraldab 29. juunil 2023 küsimuste ja vastuste virtuaalse kohtumise, mis algab 11.00. Palun registreeri siin.

Kodanike kaasatuse ja osalemise taotlusvooru infopäev toimub 26. aprillil kell 10.00 eesti keeles ja virtuaalseltRegistreerimine ja info siit.

Euroopa Komisjoni korraldatud taotlusvooru infopäev toimub 20. aprillil kell 8.00 inglise keeles ja virtuaalselt. Registreerimine (avatud kuni 14.04) ja lisainfo siit.