Soolise võrdõiguslikkuse taotlusvoor (CERV-2024-GE)

Taotlusvoor suletud

Taotlusvooru eesmärk on toetada, edendada ja rakendada kõikehõlmavat poliitikat, mille eesmärk on:

 • Naiste õiguste edendamine; sooline võrdõiguslikkus, sealhulgas töö- ja eraelu tasakaal; naiste mõjuvõimu suurendamine; ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine.
 • Mittediskrimineerimise ja selle temaatika edendamine.

Euroopa Liidu algatused ja poliitikad, millele see voor tugineb

Soolise võrdõiguslikkuse meetme taotlusvoor on jagatud sel aastal kaheks alameetmeks, millel on oma eelarve

 • ALAMEEDE 1: Soolise ebavõrdsuse algpõhjustega tegelemine hoolduse valdkonnas soolise võrdõiguslikkuse edendamise kaudu ümberkujundav lähenemisviis ja sooliste stereotüüpide vastu võitlemine (4 miljonit eurot) – Siia oodatakse projekte, mis propagerivad peresõbralikke tavasid ettevõtetes; ennetavad ja kaitsevad ebasoodsa kohtlemise ja diskrimineerimise eest, mis on seotud raseduse, perepuhkuse või paindlike töövormidega; teadlikkuse tõstmine hooldaja ja lapsevanema tööst ja selle tegevuse väärtustamine ühiskonnas (määruse kontekstis); sooliste stereotüüpide vaidlustamine, mis põlistavad traditsioonilist tööjaotust. Taotleda võivad kõik EL riikide juriidilised isikud. Kasumit taotlevad ettevõtted saavad taotleda koostöös avalike asutuste või mittetulundusühingutega.
 • ALAMEEDE 2: Tasustamise läbipaistvust käsitleva direktiivi sätete rakendamise toetamine (6,1 miljonit eurot) – Siia oodatakse projekte, kes aitavad välja töötada riiklike juhiseid ja/või muid tööriistu, sootundliku töö hindamis- ja klassifitseerimissüsteemide jaoks; tõstavad tööandjate teadlikkust EL direktiivist nr 2023/970. Taotlema on oodatud avalikud asutused, kes direktiivi rakendamise eest vastutavad ja oodatud on koostöö vabaühenduste jms institutsioonidega.

Meetme kogueelarve 10,1 miljonit ​eurot

Tegevused, mida toetatakse

 • Kahel suunal töötamise ja kahesuunalise karjäärimudeli juurutamine ja selle teadvustamine (hoolduskohustus ja töötamine samaaegselt).
 • Suutlikkuse suurendamine ja personalijuhtide, ametiasutused, sotsiaalpartnerid jne. koolitamine.
 • Head tavad, koostöö, üksteiselt õppimine, töö- ja õppimismeetodite arendamine (sh rahvusvahelised visiidid, materjali koostamine jms).
 • Eelistatud on sihtrühma kaasavad praktilised projektid.
 • Hindamisjuhiste, tööriistade ja kontrollnimekirjade väljatöötamine.
 • Koolitusprogrammid ja sooneutraalse töö edendamine.
 • Hindamis- ja klassifitseerimissüsteemide väljatöötamine ja praktikas kasutamine.
 • Olemasolevate töökohtade hindamissüsteemide ja töötasu hindamine.
 • Klassifikatsioon võimalike muudatuste jaoks, et järgida võrdse töötasu põhimõtet.
 • Praktilised projektid, mis töötavad välja ja rakendavad konkreetseid meetmeid ning kaasavad sihtrühma.

Meetme ajaline kava (indikatiivne)

Vooru avamine 12. detsember 2023
Vooru sulgemine09. aprill 2024 kell 17.00 Brüsseli aeg (CET)
Eesti aja järgi 18.00
Taotluste hindamineaprill 2024 – september 2024
Tulemuste avalikustamineseptember 2024 – oktoober 2024
Toetuse andmise lepingute allkirjastamineoktoober 2024 – detsember 2024

Taotleja abikõlblikkus

Taotlejaks saavad alameetme 1 puhul olla kõik juriidilised isikud, kuid ühes projketi peab olema vähemalt kaks partnerit. Alameetme 2 puhul peab taotlejaks olema EL direktiivi nr 2023/970 vastutav avalik asutus ja partnerid võivad olla kõik juriidilised isikud.

Toetuse suurus

Miinimumtoetuse suuruseks on 90 000 eurot (projekti miinimumeelarve 100 000 eurot).

Toetuse rahastamine

Toetus eraldatakse LUMP-SUM 2 (kindlasummaline makse 2) meetodil, mis tähendab, et ühiku kujundab taotleja ise, detailse eelarve alusel.

Toetuse määr

Toetuse määr selles voorus on 90%. Kaasrahastuse tõendamist ei ole vaja taotlemisel esitada, kuid taotleja peab arvestama 10% suuruse omapoolse panusega. Abikõlblikud on personalikulud (sh vabatahtliku töö panus ilma kaudsete kuludeta). Vabatahtliku töö panuse kokkulppe kohta saad lugeda siit (inglise keeles).

Taotluse tegevuse kestus

Projektide kestus peab olema kuni 24 kuud.

Lisainfo taotlemise kohta on kättesaadav Euroopa Komisjoni taotlemise portaalis Funding and Tender

Vooru dokument (inglise keeles) on alla laetav siit.

Eesti infopäev, kus tutvustame riiklikke poliitikaid ja tegevusi, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust, toimub 10. jaanuaril algusega kell 11.00 ZOOM vahendusel. Infopäeva järelvaatamist ja materjale on võimalik endale soetada siis, kui registreerite end siin.

UUS! Euroopa Komisjoni infosessiooni esitluse 18.01.2024 saad vaadata alla laadida siit

Infosessioonil esitatud küsimuste ja vastuste lehe saad lugeda ja alla laadida siit (Infosessiooni materjal on koos vägivalla vastu võitlemise vooru materjaliga (CERV-2024-DAPHNE)