Võrdõiguslikkuse taotlusvoor (CERV programm)

Taotlusvoor suletud

Toetuse eesmärk on toetada võrdõiguslikkuse laiaulatuslikku ja valdkondadevahelist lähenemist. Toetusmeetmed on loodud diskrimineerimist ennetavate ja diskrimineerimise vastu võitlemiseks, sallimatuse, rassismi ja ksenofoobia vastu võitlemiseks.

Projektiteemad, mida rahastatakse, jaotuvad omakorda nelja alateema alla, millel on eraldi rahalised mahud:

 1. Võitlus diskrimineerimise, rassismi, ksenofoobia ja muude sallimatuse vormide vastu, nagu  romade diskrimineerimine  (antigypsism) , mustanahaliste rassism, juudivastasus e antisemitism, moslemite õiguste kaitse (Toetuse maht kokku: 11 500 000 eurot)
 2. Mitmekesisuse juhtimise ja kaasamise edendamine töökohal (sh avalik-  ja erasektor) (Toetuse maht kokku: 1 500 000 eurot)
 3. LGBTIQ-inimeste diskrimineerimise vastu võitlemine ja LGBTIQ-i võrdõiguslikkuse edendamine LGBTIQ-i võrdõiguslikkuse strateegia rakendamise kaudu (Toetuse maht kokku: 3 000 000 eurot)
 4. Võrdõiguslikkust edendavate asutuste võimekuse edendamine ja strateegiate välja töötamine (avalikud asutused nii riigi kui ka kohalikul tasandil). (Toetuse maht kokku: 4 000 000 eurot)

Abikõlblikud tegevused

 • Liitude loomine, suutlikkuse suurendamine ning spetsialistide ja ohvrite koolitus (intersktsionaalne e ristuv ebavõrdsus) diskrimineerimine (loe intersektsionaalsuse kohta näiteks siit https://feministeerium.ee/intersektsionaalne-feminism-teooriast-praktikasse-isiklikud-ja-kollektiivsed-strateegiad/);
 • Vastastikune õppimine, heade praktikate vahetamine, koostöö praktikate rakendamiseks mõnes teises riigis;
 • Teemavaldkonna teadlikkuse tõstmine, sealhulgas meediakampaaniad (sotsiaalmeedia, ajakirjandus jms);
 • Digioskuste ja kriitilise mõtlemise edendamine;
 • Andmete salvestamine, andmete kogumine, uuringud, diskrimineerimisjuhtumite seire ja nendest teatamine;
 • soo- ja vanusetundlike ohvrite mõjuvõimu suurendamine ja toetamine;
 • strateegiate või tegevuskavade kavandamine ja elluviimine;
 • Riiklike, piirkondlike ja kohalike ametiasutuste suutlikkuse suurendamine ja koolitus.
 • Kõik tegevused peaksid nii kavandamise kui ka rakendamise etapis hõlmama soolise võrdõiguslikkuse perspektiivi. Seega eeldatakse, et taotlejad viivad läbi ja lisavad oma ettepanekusse sooanalüüsi, mis kaardistab projekti ja selle tegevuste võimaliku erineva mõju nii naistele kui ka meestele. Sooanalüüsi kohta loe lisaks siit – https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/gender-analysis
 • Taotlejal soovitatakse sooanalüüsi tegemisel tutvuda EIGE veebisaidil toodud meetoditega https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/methods-tools/sex-disaggregated-data

Oodatavad tulemused

Täpsemalt on kirjeldatud oodatavad tulemused avatud vooru dokumentides, kuid oluline on pöörata tähelepanu projekti jätkusuutlikkusele. Eriti oodatud on projektid, mille käigus töötatakse välja mingi üleriigiline (või kohaliku omavalitsuse) strateegiadokument, kaasates erinevaid partnereid.

Samuti on oluline erinevate Euroopa Liidu temaatiliste alusdokumentide teadlikkuse suurendamine sihtrühma ja elanikkonna seas laiemalt.

Projektid võivad olla riiklikud või riikidevahelised. Eriti julgustatakse esitama rahvusvahelisi projekte.

Toetuse saajad peavad olema juriidilised isikud (avalik- või eraõiguslikud asutused). Esimese kuni kolmanda alateema puhul peavad peataotlejad olema mittetulundusühingud ja partner saab olla erasektori esindaja. Neljanda alateema puhul saab peataotleja olla ainult avaliku sektori esindaja.

Toetust saab taotleda maksimaalselt 24 kuuks

Toetuse minimaalne maht on 100 000 eurot

Projekti tegevus peab toimuma Euroopa Liidu riigis

Taotluse võib esitada eesti keeles (soovituslik on esitada taotlus inglise keeles).

Projekt tuleb esitada elektrooniliselt Euroopa Komisjoni veebilehel „Funding & Tenders opportunities“

Enne esitamist peab toetuse taotleja olema valideeritud ja omama PIC koodi. Kuidas taotleda PIC koodi või kontrollida kas sinu organisatsioonil on see juba olemas, vaata siia.

Palun loe enne taotlemist hoolikalt läbi avatud taotlusvooru dokument – https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/cerv/wp-call/2023/call-fiche_cerv-2023-equal_en.pdf