Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud 2022. aasta toetusprogramm

Taotlusvoor suletud

Taotlemise tingimused

Programmi raames saab küsida toetust tegevusteks, mis toetavad Eesti väliskogukondade väljaannete toimetuste jätkusuutlikkust rahvuskaaslaste kogukondades uudiste ja informatsiooni vahendamisel, Eestiga ühtekuuluvustunde tugevdamisel ning eesti keele või kultuuri hoidmisel ja arendamisel.


Taotlejaks võib olla Eestis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik, äriregistrisse kantud füüsilisest isikust ettevõtja või välisriigis asukohamaa reeglite kohaselt registreeritud eraõiguslik juriidiline isik.

Taotluse esitamise tähtaeg on 31. märts 2022 kell 15.00 (Eesti aja järgi) aadressile kysk@kysk.ee.


Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar – 31. detsember 2022
Toetusprogrammis makstav maksimaalne toetus taotluse kohta on  7 000 eurot.


Taotlus koostatakse eesti keeles ja see koosneb järgmistest osadest:     

  • projekti kirjeldus ja eelarve toetusprogrammi taotlusvormil (NB! Eelarve koostatakse eurodes); 
  • volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volikirja alusel;
  • taotleva ühingu registreerimiskinnitus (väljavõte asukohamaa registriandmetest);
  • taotluse allkirjastanud esindusõiguslike esindajate allkirjaõiguslikkuse kinnitus.

Kõik dokumendid allkirjastatakse ühes digikonteineris juhatuse liikme (ühise esindusõiguse korral mitme) või volitatud isiku poolt. Euroopa Liidu siseselt on aktsepteeritud digitaalsed allkirjad, mis vastavad omakäelisele allkirjale ehk QES-tasemele (rohkem infot leiab Euroopa Liidu veebileheküljelt siit). Digitaalse allkirjastamise võimaluse puudumisel aktsepteerime käsitsi allkirjastatud ning seejärel skaneeritud dokumente (käsitsi allkirjastamise puhul tuleb allkirjastada taotluse iga lehekülg).

Küsimuste korral pöörduge toetusprogrammi koordinaatori poole!

Kulud peavad olema tõendatud raamatupidamise algdokumentidega, eristatavad toetuse saaja teistest kuludest ning tasutud toetuse saaja arvelduskontolt projekti ajal ehk abikõlblikkuse perioodi jooksul.

Programmi poolt toetatavad kulud ja mitteabikõlblikud kulud, nõuded kandidaatidele ning taotluste hindamine on kirjeldatud toetusprogrammi tingimustes „Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2022. aasta tingimused“.


NB! Taotleja põhikirjajärgne või asukohariigi vastava registri järgne tegevusala peab olema seotud diasporaa väljaandega (mille peamine sihtrühm on rahvuskaaslased), toetades seeläbi eesti keele või kultuuri säilitamist ja edendamist ning rahvuskaaslaste sidet Eestiga.

Taotlusdokumendid

Oma projekti kvaliteetsust ja hindamiskriteeriumitele vastavust saab hinnata iseseisvalt hindamisjuhise abil, milles on välja toodud hindamiskriteeriumitele vastavuse abiküsimused:

Infopäev (9. veebruar 2022)

Huvitava teadmise leiunurk

Vaata siit 8. detsembril 2021 toimunud Eesti väliskogukondade väljaannete jätkusuutlikkuse inspiratsioonipäeva salvestust:

Loe siit Eesti ajakirjanduseetika koodeksit.

Lisainfo:

Sandra Paulus

koordinaator

  • rahvusvahelise koostöö toetuste koordineerimine;
  • eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi koordineerimine;
  • rahvuskaaslastest noortele suunatud stipendiumiprogrammi koordineerimine